Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 06.04.2006

Komunikat ARiMR dotyczący wniosków spersonalizowanych i załączników graficznych.

   Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych nie wydrukowała na czas wniosków o płatności bezpośrednie z załącznikami - ARiMR zwraca się o przedłużenie terminu składania wniosków.

    Na Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spoczywa obowiązek dostarczenia producentom rolnym, którzy w poprzednim roku złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, wstępnie wypełnionych formularzy wniosków (tzw. wniosków spersonalizowanych) oraz załączników graficznych.
Wynika to z treści art. 22 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz przepisów art. 3 a ustawy z 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 6, poz. 40 z późn. zm.).
    Producent rolny, ubiegając się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych za 2006 r., powinien złożyć w ARiMR wniosek o przyznanie płatności na otrzymanym formularzu i dołączyć wypełniony przez niego materiał graficzny.
W 2005 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostarczyła wnioski spersonalizowane do wszystkich producentów rolnych, natomiast załączniki graficzne jedynie do ok. 45 000 z nich.
W roku 2006, ze względu na skalę przedsięwzięcia (wydruk wniosków spersonalizowanych wraz z instrukcjami ich wypełniania dla ok. 1 486 000 producentów rolnych oraz ok. 13 mln załączników graficznych i instrukcji ich wypełniania), ARiMR zleciła wydrukowanie oraz dostarczenie producentom rolnym wniosków wraz z załącznikami i instrukcjami wypełnienia firmie wyłonionej w drodze przetargu - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.).
W przypadku Polski, przygotowanie i dostarczenie wspomnianych dokumentów jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć w skali Unii Europejskiej (wydruk obejmuje ok. 68 mln stron, a całkowita wielkość plików zawierających dane alfanumeryczne i graficzne wynosi ok. 6,5 tys. GB). Jest to też przedsięwzięcie realizowane po raz pierwszy w naszym kraju.     Załączniki graficzne zawierające mapy muszą być wydrukowane w technologii zapewniającej bardzo dobrą jakość, która umożliwia producentowi rolnemu prawidłowe oznaczenie deklarowanych działek rolnych. PWPW zobowiązała się do sukcesywnego wykonywania druków i doręczania wniosków spersonalizowanych rolnikom. Zgodnie z umową, termin realizacji zleconego zadania upłynął 2 kwietnia 2006 r.
    W dniu 30 marca br. PWPW poinformowała Agencję o problemach technicznych związanych z wykonaniem umowy, ujawniając jednocześnie opóźnienia w terminie jej realizacji. Po negocjacjach z ARiMR Wytwórnia 4 kwietnia br. zaproponowała nowe terminy realizacji umowy obejmujące:
1.    doręczenie producentom rolnym wszystkich dotychczas niewydrukowanych wniosków spersonalizowanych, w tym 500 tys. z załącznikami graficznymi, w terminie do 20 kwietnia 2006 r.
2.    doręczenie producentom rolnym pozostałych załączników graficznych w terminie do 20 maja 2006 r.
    Oznacza to, że ok. 500 tys. rolników otrzyma jedną kompletną przesyłkę zawierającą wniosek spersonalizowany, załączniki graficzne oraz instrukcje wypełniania.
    Pozostali otrzymają dwie przesyłki:
- pierwszą zawierającą wniosek spersonalizowany wraz z instrukcjami wypełniania
oraz
- drugą zawierającą załączniki graficzne (mapy) w późniejszym terminie.
    Według obowiązujących przepisów, rolnik powinien w wymaganym terminie złożyć wniosek spersonalizowany. Dostarczenie przez rolnika załączników graficznych po wymaganym terminie jest dopuszczalne.
    Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - na prośbę ARiMR - wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie dla Polski terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2006.
Opóźnienie w dostarczeniu rolnikom formularzy wniosków wraz z załącznikami graficznymi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednak Agencja dokłada wszelkich starań w celu przeprowadzenia jak najsprawniejszego procesu obsługi wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w ramach kampanii 2006, zaś za ewentualne niedogodności wszystkich rolników bardzo przeprasza. Wszelkich informacji dotyczących przyjmowania wniosków w tegorocznej kampanii udzielają biura powiatowe, oddziały regionalne i centrala Agencji.

Rzecznik Prasowy ARiMR
Iwona Musiał
www.arimr.gov.pl

wstecz