Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 16.04.2005

 

Programy wsparcia dla gospodarstw rolnych

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

    Działanie 4 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt ruszyło 1 września 2004 r. Zachęcamy rolników do dalszego składania wniosków na pakiety realizowane w ramach tego działania. Są to:
.    rolnictwo zrównoważone;
.    rolnictwo ekologiczne;
.    utrzymanie łąk ekstensywnych;
.    utrzymanie pastwisk ekstensywnych;
.    ochrona gleb i wód;
.    strefy buforowe;
.    zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich.
   Na terenie całego kraju realizowane są pakiety: rolnictwo ekologiczne, zachowanie lokalnych ras zwierząt, ochrona gleb i wód oraz strefy buforowe. Pozostałe pakiety obejmują tylko strefy priorytetowe.

Wnioskodawca może ubiegać się o pomoc finansową, jeśli:
.    jest właścicielem lub dzierżawcą gruntu, który spełnia kryteria zasięgu geograficznego pakietów rolnośrodowiskowych;
.    gospodaruje na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych;
.    przygotuje i złoży wniosek o przystąpienie do programu wraz z 5-letnim planem działalności rolnośrodowiskowej, potwierdzony przez doradcę rolnośrodowiskowego (obecnie doradcy są najczęściej pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego oraz Izb Rolniczych).;
.    zobowiąże się do stosowania zwykłej dobrej praktyki rolniczej na całym obszarze gospodarstwa oraz obowiązków wynikających z programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat;
.    podejmie się prowadzenia szczegółowych zapisów dotyczących gospodarowania i podstawowych danych dotyczących zwierząt (DJP/ha), potrzebnych dla celów kontroli i monitoringu.
Wnioski przyjmowane są przez właściwe, w stosunku do położenia siedziby gospodarstwa, biura powiatowe ARiMR. W roku 2005 rolnicy ubiegający się o płatność po raz pierwszy mogą składać wnioski w terminach: do dnia 15 czerwca albo w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia.
    W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 15 czerwca 2005 r., terminem rozpoczęcia wdrażania programu rolnośrodowiskowego w gospodarstwie jest 1 marca 2005 r.; w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2005 r. początkiem realizacji programu rolnośrodowiskowego w gospodarstwie jest 1 marca 2006 r.

Wnioski o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych składa się w terminie od 1 marca do dnia 30 kwietnia.

Realizacja Działania 4 PROW - dane Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

    W 2004 r. dopłaty przeznaczone były tylko na gospodarstwa ekologiczne. Pakiety dotyczące utrzymania łąk i pastwisk ekstensywnych, tworzenia stref buforowych i ochrony lokalnych ras ARiMR uruchomiła dopiero w bieżącym roku. Wielu rolników już jednak w ubiegłym roku złożyło wnioski o płatności z tych pakietów. Zainteresowanie rolników jest nadal bardzo duże.

    Do 18 lutego 2005 r., w województwie małopolskim, w ramach działania "Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt", złożono 830 wniosków, w tym 760 dotyczących rolnictwa ekologicznego.
   
    Z analizy złożonych w biurach powiatowych Małopolskiego Oddziału ARiMR wniosków wynika, iż całkowita powierzchnia przeznaczona pod realizację pakietu rolnictwo ekologiczne wyniosła 9012 ha. Złożono wnioski na łączną kwotę 3 471 260 zł.
    W strefach priorytetowych województwa małopolskiego znalazło się 1378,5 ha powierzchni deklarowanej pod działanie 4. PROW. Z tego prawie 60% (809 ha) leży w powiecie limanowskim, w obrębie priorytetowej strefy kostrzyńsko-gorczańskiej (kod 12D). Jest to cenny przyrodniczo obszar, charakteryzujący się słabymi glebami i dużym udziałem użytków zielonych. Ze względu na niekorzystne warunki gospodarowania wiele terenów rolniczych jest w tym rejonie porzucana, co niekorzystnie wpływa na bioróżnorodność.

Dotychczasowe efekty programów rolnośrodowiskowych   

     Wprowadzenie nowych warunków prawnych i możliwości finansowania spowodowało znaczny wzrost decyzji rolników o przestawieniu się na ekologiczne formy gospodarowania. Wśród rolników ekologicznych przeważają rolnicy posiadający średniej wielkości gospodarstwa o mieszanej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Średnia powierzchnia gospodarstwa wyniosła w Małopolsce 11,8 ha.

Barbara Barwacz - Małopolski Oddział Regionalny - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wstecz