Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011. Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011.

WYBORY SOŁTYSA I RADY  SOŁECKIEJ W RDZAWIE - 23.01.2011

   

     W najmniejszym sołectwie Gminy Trzciana - Rdzawie, podobnie jak w pozostałych sołectwach, odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się w dniu 23 stycznia 2011 roku w budynku byłej szkoły. Na 183 uprawnionych do głosowania mieszkańców tej wioski, w zebraniu wzięło udział 23 osoby. Frekwencja wyniosła więc 12,6%.
     Zebranie otwarł Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. Po słowach powitania poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego i protokolanta zebrania. Zostali nimi: Pani Barbara Szumańska - przewodnicząca i Pan Jerzy Dudek - protokolant.
     W kolejnym punkcie zebrania sprawozdanie z pracy rady sołeckiej złożył sołtys - Pan Stefan Król (tekst sprawozdania poniżej).
     Przyszedł czas na wybory. Przewodnicząca zebrania zapoznała zebranych z zasadami oraz trybem głosowania i wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano: Iwonę Dudek, Roberta Grabowskiego i Janusza Kędrę. Zebrani podjęli także uchwałę, że w skład Rady Sołeckiej Rdzawy wejdzie 7 osób.
    Jedynym kandydatem na funkcję sołtysa został zgłoszony dotychczasowy sołtys Stefan Król. W tajnych wyborach uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany Sołtysem na kolejną kadencję. Do Rady Sołeckiej Rdzawy zgłoszono 8 kandydatów. Najwięcej głosów uzyskali i tym samym zostali wybrani następujący mieszkańcy Rdzawy: Bogdan Chojecki, Jan Grabowski, Stefan Jaskułowski, Piotr Kłósek, Stanisław Kłósek, Krzysztof Szewczyk i Franciszek Zatorski.
     W końcowej części zebrania poruszono kilka spraw bieżących, związanych z miejscowością Rdzawa. Pan Piotr Kłósek złożył kilka wniosków. Pierwszy dotyczył przyspieszenia prac zabezpieczających na potoku "Pluskawka" w rejonie mostu na "Puski" i szkód na zakolach na tym odcinku rzeki, gdzie powódź głęboko podmyła brzegi, przejazd "w bród", progi wodne, zagrożony jest także most. Kolejny wniosek dotyczył oznakowania drogi przy moście drogowskazem na Stare Rybie, ponieważ dużo obcych osób dojeżdża na sam dół Rdzawy pytając o drogę, wnioskował również ograniczenie znakiem drogowym tonażu na most na "Puskach". Kolejny wniosek pana Kłóska dotyczył wykonania parkingu na terenie szkolnym przy szkole w Kierlikówce, tak aby mógł tam wjeżdżać autobus szkolny oraz rodzice dowożący dzieci.
    Pan Robert Grabowski złożył wniosek o dokończenie asfaltowania drogi "Rdzawa - Brzeziny" oraz potrzebę naprawy usterek na drogach gminnych powstałych w wyniku prowadzonych prac związanych z budową wodociągu, a dotyczy to drogi koło szkoły i koło Dudka 
    Pan Stefan Król zgłosił potrzebę wykonania zatoki autobusowej na końcówce drogi na "Puskach" dla autobusu szkolnego i konieczność przedłużenia trasy dowozu dzieci. Sołtys poinformował także zebranych, że w związku i budową wodociągu gminnego w obecnym roku nie ma środków do dyspozycji Rad Sołeckich, stąd nie należy liczyć na środki wiejskie na drogi lub inne potrzeby.
     Panowie Marian Dusza i Stanisław Kłósek podzielili się swoimi poglądami na temat poprawy przejścia przez kładkę na rzece koło boiska sportowego, gdzie potrzebna jest także pomoc gminy w zakresie wykonania stabilniejszych podpór przyczółkowych. Pan Krzysztof Szewczyk zgłosił potrzebę odprowadzenia wody z rowu przy drodze Rdzawa - Góry. Pan Józef Dudzic przypomniał o odkupieniu przez gminę od Pawła Kłóska korytek betonowych przeznaczonych do zabezpieczenia rowu przy drodze "Rdzawa-Rola".
    Wójt Józef Nowak na bieżąco odpowiadał na pytania i informował o możliwościach przyjęcia wniosków do realizacji. Ponadto poinformował o przebiegu prac wodociągowania gminy i planach wykonywania przyłączy domowych oraz
o planowanym i obecnym sposobie zagospodarowania obiektu po szkole podstawowej w Rdzawie.

Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011. Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011.
Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011. Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011.
SPRAWOZDANIE SOŁTYSA WSI RDZAWA ZA OKRES KADENCJI 2007-2010

    Za nami kolejny okres rozwoju naszej wsi. W przeciągu 4 lat na jej terenie dokonano wielu prac, z których dziś przyszło mi zdać sprawozdanie. Przedstawiane inwestycje zostały sfinansowane z Budżetu Gminy oraz środków przeznaczonych dla naszej miejscowości.
    Zacznijmy więc od roku 2007. Na terenie naszej wsi dokonano kilku większych prac. -Jedną z nich było ocieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej za kwotę 27 tysięcy złotych. Budynek nabrał pożądanego wyglądu i do dziś pięknie się prezentuje, niestety teraz stoi pusty.
    Kolejną udaną inwestycją było asfaltowanie dróg Rdzawa - Kędra oraz odcinka drogi Rdzawa - Kolawy do pani Pijanowskiej. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 73 tysiące złotych. Drogi do dziś służą mieszkańcom i miejmy nadzieję, że będą służyć jeszcze wiele lat.
    Największą inwestycją na terenie naszej wsi było rozpoczęcie regulacji potoku Rdzawka. Za wykonane prace na odcinku od mostu do pani Pijanowskiej wypłacono 372 tysiące złotych.
    W roku 2008 zakupiono samochód gaśniczy dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej za kwotę 120,910zł. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowania z Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych z Krakowa w wysokości 50 tysięcy złotych oraz Urzędu Gminy w wysokości 70,200 zł. Ponadto na ten cel przekazano cały fundusz wiejski w kwocie 6.200 zł. Rok 2008 - to też kolejna część prac nad regulacją potoku Rdzawka na odcinku od pani Pijanowskiej w kierunku Zbydniowia za kwotę 900 tysięcy złotych. Kolejną inwestycją było ocieplenie ścian budynku gospodarczego przy szkole oraz dostosowanie go do potrzeb sportowych. Za te pracę wypłacono kwotę 22 tysięcy złotych. Budynek dzisiaj służy jako szatnia dla Klubu Sportowego Trzciana 2000 oraz miejsce spotkań działającej na terenie naszej gminy Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. W roku 2008 dokonano również udrożniania rowów przy drogach powiatowych za kwotę 15 tysięcy złotych. Po prawie 10-letniej eksploatacji most na drodze Rdzawa-Rybie wymagał remontu i częściowej wymiany barierek. W tym celu zakupiono drewno, gwoździe i inne potrzebne materiały za kwotę 3 tysięcy złotych. W roku następnym nastąpił jego kapitalny remont, dlatego zakupiono również projekt za kwotę 4 tysięcy złotych. W infrastrukturze drogowej nie udało się wykonać większych inwestycji z powodu braku środków. Jedyną pracą było utwardzenie drogi Rdzawa - Brzeziny żużlem za kwotę 3 tysięcy złotych.
    Rok 2009 przyniósł kolejne inwestycje. Jak już wcześniej wspominałem, dokonano kapitalnego remontu mostu na rzecze Pluskawka za kwotę 106 tysięcy złotych. Zainstalowano metalowe barierki i pokryto go asfaltem. Za kwotę 55 tysięcy złotych dokończono drogę Rdzawa - Kolawy. Ponadto udało się za kwotę 4,5 tysięcy utwardzić drogę do Przysiółka Rola. W 2009 roku dokonano także częściowego ogrodzenia terenu wokół szkoły za kwotę 15 tysięcy złotych, w tym tysiąc z środków wiejskich. Kolejny 1000 zł przekazano na drogę do cmentarza, którą wykonaliśmy przy współpracy z Kierlikówką.
    W poprzednim roku, 2010 została wykonana powierzchnia asfaltowa na drodze w kierunku Szewczyka. Koszt tej inwestycji wyniósł 70 tysięcy złotych. Z powodu ulewnych deszczy niektóre z rowów wymagały udrażniania, na ten cel przeznaczono 4 tysiące złotych. Największą inwestycją prowadzoną obecnie na terenie gminy i naszej wsi jest wodociągowanie. W skład inwestycji wchodzi ujęcie wody, rurociąg wody surowej, zbiornik i stacja uzdatniania oraz sieć wodociągowa na terenie miejscowości Kamionna, Rdzawa, Kierlikówka, Ujazd oraz część Trzciany leżąca po lewej stronie Potoku Saneckiego.
    To wszystkie inwestycje wykonane na terenie naszej wsi w ciągu czterech lat mojej kadencji. Na koniec, chciałbym zaznaczyć, że część z nich nie mogłaby dojść do skutku bez życzliwości i pomocy mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. Dlatego w tym miejscu szczególnie chciałbym podziękować Panu Wójtowi Gminy Trzciana, Radzie Gminy, Panu Jerzemu Dudkowi - Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa, Pani Barbarze Szumańskiej - dyrektorce Publicznej Szkoły Podstawowej w Rdzawie, Panu Franciszkowi Zatorskiemu - Radnemu naszej wsi.    

Stefan Król - sołtys Rdzawy.

Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011. Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011.
Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011. Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011.
Zebranie wiejskie w Rdzawie - 23.01.2011.

LINKI

SOŁECTWO KAMIONNA SOŁECTWO KIERLIKÓWKA SOŁECTWO LESZCZYNA SOŁECTWO ŁĄKTA DOLNA
SOŁECTWO RDZAWA SOŁECTWO TRZCIANA SOŁECTWO UJAZD

wstecz