Sesja Rady Gminy Trzciana.

WÓJT GMINY TRZCIANA ZAPRASZA DO KONSULTACJI - 09.11.2011

    Wójt Gminy Trzciana zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".
     W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234,poz. 1536 ze zm.).
Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu w formie pisemnej i złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Trzciana pok. nr 1 w godz. pracy urzędu. Termin konsultacji ustala się od 15-11-2011 r. do 18-11-2011 r.

Projekt
UCHWAŁA Nr / /11 Rady Gminy Trzciana z dnia ... r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz .U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 ze zm./ - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

|§ 1.

Uchwala się Program współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciana.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr /../11 Rady Gminy Trzciana z dnia ... r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZCIANA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012.

    Podstawą programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej Programem jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U.z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm./.

§ 1
Cel główny i cele szczegółowe Programu

1.Celem głównym Programu jest podnoszenie jakości współpracy Gminy z podmiotami programu w realizacji zadań publicznych.
- budowanie partnerstwa między samorządem i organizacjami pozarządowymi,
- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Trzciana,
- zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom,
pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie są prowadzone przez samorząd,
- realizacja zapisów Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana.
2.Celami szczegółowymi programu są:
- Gmina Trzciana prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 wymienionej ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działalności Gminy Trzciana działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
- Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na rzecz mieszkańców Gminy Trzciana

§ 2

Zasady współpracy

   Współpraca Gminy Trzciana z podmiotami programu odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3

Zakres przedmiotowy

Przedmiotem współpracy gminy z podmiotami programu jest:
- realizowanie zadań publicznych,
- określanie potrzeb społeczności lokalnej oraz sposobów ich zaspakajania,
- podwyższanie efektywności działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.

§ 4

Formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 i sposób realizacji programu:

    Gmina Trzciana realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta może się odbywać w formach:

1)    zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zasadach:
a)    powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b)    powierzania wykonywania zadań publicznych w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania lub
c)    wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2)    współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł w szczególności poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielanie pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosku. W obszarach związanych z zadaniami gminy, Gmina deklaruje gotowość udziału jako partner w projektach przygotowanych przez organizacje pozarządowe z jej terenu. Decyzja o partnerstwie Gminy
w projektach organizacji pozarządowych oraz o roli gminy w projekcie, będzie podejmowana
każdorazowo przez Radę Gminy po przedłożeniu stosownych materiałów przez Wójta Gminy,
3)    konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów, w szczególności poprzez udostępnienie na stronie internetowej Gminy Trzciana projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności organizacji i podmiotów wraz z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty mogą składać pisemne opinie,
4)    tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z reprezentantów organizacji i podmiotów oraz przedstawicieli organów Gminy,
5)    wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a)    publikowanie na stronach internetowych gminy w dziale poświęconym organizacjom pozarządowym ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez Gminę jak i przez organizacje pozarządowe,
b)    przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej

§ 5

Priorytetowe zadania publiczne
Ustala się na 2012 r. następujące zadania priorytetowe Gminy, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)   w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)    organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
b)    rozwój i prowadzenie niektórych dyscyplin sportowych dla mieszkańców Gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
c)    rehabilitacja ruchowa mieszkańców Gminy, w szczególności dzieci i młodzieży.

2)    w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a)    wspieranie ochrony i popularyzacji regionalnych dóbr kultury,
b)    wspieranie tradycyjnych form prowadzenia zespołów muzycznych,

3)    w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

§ 6

Okres realizacji programu:
     Program Współpracy Gminy Trzciana z Organizacjami pozarządowymi realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r.   

§ 7
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.

    Wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Gminy w uchwale budżetowej. Wójt Gminy określi, w materiałach planistycznych towarzyszących projektowi budżetu, szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość planowanych środków / 27 tyś zł/ na poszczególne zadania priorytetowe ujęte w niniejszym Programie. Wspieranie oraz powierzanie wykonywania zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.

§ 8
Sposób oceny realizacji programu
Ocena realizacji programu dokonywana jest przez Radę Gminy.
Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do 30 kwietnia roku następnego.
Wnioski , uwagi propozycje dotyczące realizacji programu mogą być zgłaszane na bieżąco do wiadomości Wójta oraz Rady Gminy.

§ 9
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
Projekt Programu Współpracy jest przygotowany przez Wójta i poddany konsultacjom z Podmiotami Programu. Konsultacje Programu Współpracy są przeprowadzane w formie ankiety konsultacyjnej. W celu uzyskania uwag i propozycji do projektu programu. Projekt programu jest umieszczany na stronie internetowej Urzędu Gminy. Po przeprowadzeniu konsultacji program wraz z opiniami jest przekazany Radzie Gminy

§ 10
Tryb powoływania i zasady tworzenia działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Wójt Gminy zarządzeniem powołuje komisje.
2. Zasady działania komisji
- pracami komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Wójta przy powołaniu składu osobowego.
- przewodniczący wyznacza ze składu komisji osobę zobowiązaną do dokumentowania czynności podejmowanych przez komisję, a w szczególności do przygotowania do podpisu Wójta korespondencji związanej z pracami komisji.
- komisja działa na zasadach obowiązujących organy kolegialne.
- w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia jawnego głosowania w celu wskazania najkorzystniejszych ofert.
- do zasad działania komisji mają zastosowanie przepisy art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. tzn posiedzenia Komisji są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy w/w ustawy albo akty wykonawcze wydane na ich podstawie.
- zasada podana w ust.1 nie narusza prawa do informacji o organizacji i pracy komisji, a w szczególności zasad jawności określonych w ustawie.
- członek Komisji jest zobowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, których mowa w ust.1 informując o tym przewodniczącego komisji.

3. Tryb postępowania
Komisja przeprowadzając analizę bada w szczególności:
- czy oferent gwarantuje realizację zadania,
- czy podane w ofercie zadanie jest zgodne z programem uchwalonym przez Radę Gminy w zakresie działalności pożytku publicznego,
- analizuje czy przedłożona kalkulacja przewidywanych kosztów zapewnia właściwą realizację zadania oraz gwarantuje pokrycie koniecznych nakładów.
    Komisja po przeprowadzonej analizie dokonuje wyboru ofert najkorzystniejszych uzasadniając wybór i przedstawia Wójtowi w celu podpisania i akceptacji "Ogłoszenie o wyniku postępowania".
    Komisja ogłasza wyniki, zatwierdzone przez Wójta na tablicy ogłoszeń i w BIP-ie urzędu.
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu otrzymują również wszystkie uczestniczące organizacje pozarządowe.

DO POBRANIA : FORMULARZ KONSULTACJI >>>

wstecz