RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XIII. SESJA - 26.VIII.2008

XIII Sesja Rady Gminy Trzciana. XIII Sesja Rady Gminy Trzciana.

    26 sierpnia 2008 roku już po raz trzynasty w tej kadencji obradowała Rada Gminy Trzciana. Obradom, jak zwykle przewodniczył Przewodniczący Rady pan Ryszard Śliwa. Radni przyjęli protokół poprzedniego posiedzenia i porządek obrad, a także wysłuchali informacji Wójt Gminy pana Józefa Nowaka o jego działalności w okresie międzysesyjnym.
    Radni zostali także zapoznani ze stanem realizacji budżetu gminy w okresie I półrocza 2008 roku oraz informacji wszystkich dyrektorów szkół o stanie gotowości do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Odnosząc się do wystąpień dyrektorów Wójt Józef Nowak podziękował dyrektorom i rodzicom za zaangażowanie przy wykonywaniu różnych drobnych remontów. Największy z nich - docieplanie budynku PSP w Łąkcie Dolnej, jeszcze trwa i najprawdopodobniej nie uda się go zakończyć przed przyjściem dzieci do szkoły. We wszystkich pozostałych placówkach rok szkolny powinien zacząć się bez zakłóceń.
    Kolejne ważne informacje przedstawił Stanisław Kowalczyk - pracownik Urzędu Gminy w Trzcianie zajmujący się inwestycjami. Poinformował zebranych o zrealizowanych już przedsięwzięciach (m. in. budowa chodnika w Łąkcie Dolnej, odbudowie dróg gminnych, wymianie stolarki w WDL w Kierlikówce itd.), realizowanych obecnie (np. termoizolacja szkoły w Łąkcie Dolnej) oraz tych, które się rozpoczną (kolejne remonty dróg). Największa cześć jego wystąpienia dotyczyła sprawy budowy wodociągów, oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Ubiegająca się o 8 mln dofinansowanie tych przedsięwzięć Gmina Trzciana ma gotowe już plany, większość pozwoleń na budowę i czeka tylko na ostateczną decyzję władz województwa małopolskiego w tej sprawie. Odnosząc się to tych ostatnich inwestycji Wójt Józef Nowak apelował do radnych i mieszkańców o pełne zrozumienie i zgodę, o dobrą atmosferę wokół tych tematów. Nie jest z tym najlepiej (zwłaszcza w sprawie budowy oczyszczalni, choć jest już pozytywny dla inwestora werdykt w tej sprawie). - Jeśli teraz utracimy szansę na zrealizowanie tych inwestycji, to drugiej takiej szansy nie będzie - mówił Wójt Nowak.
    Radni mieli także szereg pytań w sprawie inwestycji. Pytano o dokończenie chodnika w Trzcianie, o koszty, jakie poniosą mieszkańcy i komu będą płacić za dostarczanie wody i odbiór ścieków.
    Podczas tej sesji Rada przejęła kilka uchwał. Jedną z ważniejszych było przyznanie pomocy finansowe w wysokości 10 tys. zł dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach z przeznaczeniem na pomoc dla ofiar trąby powietrznej z dnia 15 sierpnia br. Kolejna uchwała to przyznanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bochni na realizowane, także na terenie Gminy Trzciana, szczepienia przeciw pneumokokom i meningokom. Dzięki temu młodzi mieszkańcy Gminy (szczepienia są dla 2 - latków i 16 latków) za szczepienia zapłacą tylko 40 % kosztów szczepionki. Rada uchwaliła także "Program współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009", zmiany w budżecie gminy na 2008 rok, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana i zatwierdziła skonsolidowany bilans z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2007 r. i kilka jeszcze innych uchwał.
    Sprawy bieżące i wolne wnioski zgłoszone z sali zakończyły obrady Rady Gminy Trzciana.

XIII Sesja Rady Gminy Trzciana. XIII Sesja Rady Gminy Trzciana.
XIII Sesja Rady Gminy Trzciana. XIII Sesja Rady Gminy Trzciana.
XIII Sesja Rady Gminy Trzciana. XIII Sesja Rady Gminy Trzciana.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

       Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2008 r. / wtorek / o godzinie 9.00 w świetlicy gminnej w Trzcianie zwołuję XIII Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Informacja odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciana za I półrocze 2008 r.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany w budżecie gminy Trzciana na 2008 r.
b/ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za 2007 r.
c/ udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Bochni,
d/ zmiany treści Załącznika nr 5 do Statutu Gminy Trzciana,
e/ przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych  położonych na obszarze Gminy Trzciana,
f/ Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009,
g/ zmian w Statucie Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby,
h/ zmiany Uchwały Nr XII/91/08 Rady Gminy Trzciana z dnia 25 czerwca 2008 r. dot. utworzenia lokalnej grupy działania,
i/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana,
j/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana,
6.    Informacje dyrektorów szkół na temat przygotowań do nowego roku szkolnego.
7.    Przyjęcie informacji na temat realizacji inwestycji gminnych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w zakresie wodociągowania, kanalizacji, dróg i mostów oraz budowy chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich.
8.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
9.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz