RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XXI. SESJA - 20.XI.2009

XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r.

XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r.

     Podjęcie uchwał w sprawach zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2009 rok; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę; opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie; ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane; zmiany w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie; programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz wyrażenie woli podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie - to podstawowe uchwały, jakie podjęła Rada Gminy Trzciana na XXI Sesji w dniu 20 listopada 2009 r.
    Do najważniejszych spraw podjętych na tej sesji powrócimy już wkrótce w osobnych materiałach. Naszym Czytelnikom przedstawimy nowe stawki podatkowe na rok 2010, uchwalone przez Radę Gminy w Trzcianie. Przybliżymy także uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie oraz wyjaśnimy, dlaczego Rada Gminy w Trzcianie negatywnie ustosunkowała się do prośby o wydanie zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola w Rdzawie.

XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r. XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r.
XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r. XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r.
XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r. XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

     Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zapraszam do udziału w XXI sesji Rady Gminy Trzciana, która odbędzie się
w dniu 20 listopada 2009 r. / piątek / o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.
Proponowana tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2009 r.
b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
c/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
d/ zmiany uchwały dotyczącej inkasa opłaty skarbowej;
e/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
e/ opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie;
f/ ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane;
g/ zmiany w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie;
h/ programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
h/ punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciana odnośnie działek położonych na terenie m. Leszczyna, Kamionna i Kierlikówka.
5.    Wyrażenie woli podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnewydania zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkolago Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie.
6.    Rozpatrzenie wniosku dot. wydania zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola.
7.    Informacja dot. analizy przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy odnośnie oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, radnych i pracowników Urzędu Gminy.
8.    Informacja n/t przygotowań do zimowego odśnieżania dróg.
9.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz