Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 10.04.2006

ARiMR będzie przyjmować wnioski o płatność z tytułu cukru do 30 czerwca br.

    Począwszy od 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała oddzielną płatność z tytułu cukru producentom buraków, którzy mają podpisane umowy z cukrowniami na dostawy tego surowca. Będą oni mogli składać wnioski o tę płatność po wejściu w życie znowelizowanej ustawy z 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 6, poz. 40 ze zm.). Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu RP. Wnioski złożone przed wejściem w życie nowelizacji, spełniające wymogi określone w tych przepisach, będą rozpatrywane.

    Podstawą wprowadzenia płatności jest art. 143ba Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1782/2003 z 29.09.2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. WE L 270 z 21.10.2003 r., str. 1, z późn. zm.) wprowadzony Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 319/2006 z 20.02.2006 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2006 r., str. 32).
    Płatność z tytułu cukru przysługuje producentowi rolnemu, który:
.    spełnia warunki do uzyskania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i w przewidzianym terminie wystąpił z wnioskiem o jej przyznanie,
.    zawarł na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych,
.    uzyskał wpis do ewidencji producentów (posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR),
.    w wyznaczonym terminie złoży wniosek o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu cukru.

   Projekt nowelizacji ustawy z 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 6, poz. 40 ze zm.) przewiduje, że płatność z tytułu cukru ma być przyznawana na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy kierownika biura powiatowego ARiMR.

    W 2006 r. wniosek o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu cukru będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, w terminie do 30 czerwca. Do wniosku producent rolny dołącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru kopię umowy dostawy buraków cukrowych, zawartą na rok gospodarczy 2006/2007.

   Wysokość płatności z tytułu cukru w danym roku kalendarzowym zostanie ustalona jako iloczyn ilości ton buraków cukrowych, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego, objętych umową dostawy, i stawki tej płatności na 1 tonę buraków cukrowych. Środki finansowe na płatności z tytułu cukru w 2006 r. wynoszą ponad 99 mln euro i pochodzą w całości z budżetu Unii Europejskiej. Płatności z tytułu cukru będą realizowane raz w roku, w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

    Oddzielna płatność z tytułu cukru na zasadach określonych w projektowanych przepisach będzie przyznawana do końca okresu stosowania systemu jednolitych płatności obszarowych tj. w latach 2006-2008. Producenci rolni, którzy zawarli w roku 2006/2007 umowę dostawy buraków cukrowych, w celu otrzymania tych płatności w kolejnych latach będą zobowiązani co roku złożyć wniosek, z tym że od roku 2007 będzie on zawarty w formularzu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

Rzecznik Prasowy ARiMR
Iwona Musiał

wstecz