Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 13.03.2006

Kraków, 13.03.2006 r.   

Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w 2006 r.

    W 2006 r., podobnie jak w dwóch poprzednich latach, producenci rolni będą mogli ubiegać się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.
   Od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2006 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowane Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2006 r.
W 2006 r. producenci rolni, którzy ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w 2005 r., otrzymają z ARiMR - tak jak w roku ubiegłym - częściowo wypełniony formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany). Nowością w tym roku jest dodanie do formularzy załączników graficznych wraz z instrukcjami ich wypełnienia. Wniosek ze wszystkimi załącznikami graficznymi należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania producenta rolnego. Niezwrócenie wypełnionych załączników graficznych skutkować będzie nieprzyznaniem płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.
   "Załączniki Graficzne" do wniosku o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych mają służyć producentom rolnym pomocą w poprawnym i zgodnym ze stanem faktycznym (na gruncie) wypełnieniu wniosków o płatności bezpośrednie w roku 2006. Załącznik wypełnia się poprzez naszkicowanie na nim użytkowanych działek rolnych.
"Załącznik Graficzny" do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych stanowi fragment mapy ewidencyjnej zintegrowany z obrazem ortofotomapy (zdjęciem lotniczym lub satelitarnym przetworzonym na mapę). Widać na niej przebieg granic działek ewidencyjnych, na których deklarowano działki rolne (uprawy) w roku poprzednim. Zdjęcie/mapa przedstawia charakter użytkowania gruntów w sposób najbardziej zbliżony do stanu faktycznego (widać lasy, grunty orne, sady, łąki lub pastwiska, obszary zakrzewione). Pozwala to ocenić sytuację na gruncie, zaplanować rozmieszczenie działek rolnych oraz zweryfikować stan użytkowania.
    Producent rolny w każdym momencie ma prawo skorygować przebieg widocznych na ortofotomapie elementów krajobrazu, doprowadzając ich granice do pełnej spójności ze stanem faktycznym oraz swoją wiedzą. O możliwości i sposobie dokonania korekty rozbieżności informuje dokładniej "Instrukcja Wypełniania Załącznika Graficznego".
Wprowadzenie "Załączników Graficznych" do spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych powinno zmniejszyć liczbę postępowań wyjaśniających w trakcie kontroli administracyjnej oraz rozbieżności wykrytych w trakcie kontroli na miejscu. Dzięki temu skróci się również czas obsługi wniosków poszczególnych beneficjentów.
Producenci rolni, którzy po raz pierwszy pragną ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, mogą otrzymać formularze wniosków w biurach powiatowych i Oddziale Regionalnym ARiMR. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, z której można go pobrać. W biurach powiatowych producenci rolni mają także możliwość wglądu do map ewidencyjnych. Producenci rolni zamierzający po raz pierwszy złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie powinni także, jeśli nie posiadają numeru identyfikacyjnego producenta, wystąpić do ARiMR o nadanie im takiego numeru. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów jest dostępny w biurach powiatowych oraz na stronie internetowej Agencji.
    W bieżącym roku o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych może ubiegać się, tak jak w latach ubiegłych, producent rolny będący posiadaczem (dzierżawcą, użytkownikiem) gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, zgodnie z z wymaganiami ochrony środowiska. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
    Wszystkie złożone wnioski podlegają szczegółowej weryfikacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności we wniosku kierownik biura powiatowego w trybie administracyjnym wzywa producenta rolnego do złożenia wyjaśnień. Ponadto przewidziana jest kontrola na miejscu w wybranych (5%) gospodarstwach wnioskodawców.
    Termin realizacji płatności bezpośrednich do gruntów rolnych to okres między 1 grudnia 2006 r. a 30 czerwca 2007 r. (termin ujednolicony przez Komisję Europejską dla wszystkich krajów UE).
    W celu lepszego przygotowania wnioskodawców do wypełnienia tegorocznych wniosków ARiMR przygotowała wykaz błędów, jakie były najczęściej wykrywane w wyniku kontroli złożonych w 2005 r. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub prowadzenia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Zestawienie to będzie udostępnione m.in. na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
Oto przykładowe błędy i wynikające z nich konsekwencje:
. Jeżeli powierzchnia skontrolowanej działki rolnej jest mniejsza od minimalnej powierzchni, która uprawnia do płatności (czyli 0,1 ha), to działka ta zostaje wykluczona z płatności.
. Jeżeli działka rolna nie wchodziła w skład gruntów rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r., to działka ta zostaje wykluczona z płatności.
. Jeżeli zadeklarowana we wniosku powierzchnia działki rolnej jest większa lub mniejsza od powierzchni stwierdzonej, to powierzchnia działki ustalona w oparciu o pomiar zostanie uwzględniona do obliczenia powierzchni w ramach danej grupy płatności.
. Jeżeli zadeklarowana we wniosku działka rolna lub jej część nie jest utrzymywana w dobrej kulturze rolnej, to na producenta nakładane są sankcje finansowe. Podstawą do ich naliczenia jest całkowita płatność przysługująca temu producentowi w danym roku. Poziom sankcji uzależniony jest od wielkości obszaru, na którym stwierdzono nieprzestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej, liczby niespełnionych norm i od tego, czy ta sytuacja miała miejsce w latach poprzednich.
. Jeżeli na działce rolnej stwierdzono inną uprawę niż zadeklarowana przez producenta, ale należącą do tej samej lub wyższej grupy płatności niż uprawa zadeklarowana, to płatność zostanie naliczona po uwzględnieniu powierzchni stwierdzonej w wyniku kontroli. Różnica między uprawa stwierdzoną a deklarowaną nie spowoduje sankcji finansowych.
a miała miejsce w latach poprzednich.
.    Jeżeli na działce rolnej stwierdzono inną uprawę niż zadeklarowana przez producenta, ale należącą do tej samej lub wyższej grupy płatności niż uprawa zadeklarowana, to płatność zostanie naliczona po uwzględnieniu powierzchni stwierdzonej w wyniku kontroli. Różnica między uprawa stwierdzoną a deklarowaną nie spowoduje sankcji finansowych.

wstecz