Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 17.02.2006

  ARiMR dopłaci do oprocentowania kredytów. Kredyty preferencyjne w I kwartale 2006 r.

    W 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie stosowała dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów w ramach 13 linii. W pierwszym kwartale br. banki współpracujące z Agencją będą mogły udzielić preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na łączną kwotę ok. 830 mln zł.
   Limity dopłat do oprocentowania zostały przyznane 16 bankom współpracującym z Agencją. Zgodę na ich uruchomienie wyraziły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów.
Kwota przyznanego limitu akcji kredytowej w pełni pokrywa złożone przez banki zapotrzebowania. Banki planują, że w I kwartale br. w liniach cieszących się największym zainteresowaniem (tj. na zakup ziemi, dla młodych rolników oraz dla gospodarstw rodzinnych) zostaną uruchomione kredyty na kwotę ok. 550 mln zł. Ponadto banki przewidują udzielenie w I kwartale br. kredytów klęskowych w kwocie ok. 250 mln zł.
    Jako priorytetowe traktowane będzie stosowanie przez ARiMR dopłat do oprocentowania kredytów o strategicznym znaczeniu dla podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz dostosowujących sektor rolno-spożywczy do wymogów unijnych.
W 2006 r. dostępne są wszystkie linie kredytowe funkcjonujące w 2005 r.:
1.    kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa - Symbol IP,
2.    kredyt na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ,
3.    kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - Symbol MR,
4.    kredyt w ramach "Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych" - symbol BR/10,
5.    kredyt w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce" - symbol BR/13,
6.    kredyt branżowy w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce" - symbol BR/14,
7.    kredyt w ramach "Branżowego programu mleczarskiego" - symbol BR/15,
8.    kredyt w ramach "Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce" - symbol BR/16,
9.    kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol OR,
10.    kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) - Symbol GP,
11.    kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Symbol GR,
12.    kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu lub w zakresie dostosowania produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt - Symbol NT,
13.    kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi - Symbol KL/02 (zgodę na uruchomienie kredytu po konkretnej klęsce wyraża Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
    Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania są udzielane na bardzo preferencyjnych warunkach. Maksymalny okres spłaty kredytu - w zależności od linii kredytowej - wynosi od 8 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kapitału od 1 roku do 3 lat. Aktualne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę (po ostatniej zmianie stopy redyskonta weksli) zmniejszyło się i wynosi od 1 % do 3 % w skali roku (w zależności od linii kredytowej).
Informacje nt. kredytów z dopłatą Agencji do oprocentowania dostępne są na stronie internetowej Agencji. Informacje można także uzyskać w bankach oraz Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

wstecz