Małopolski  Oddział  Doradztwa Rolniczego

Małopolski   Oddział  Doradztwa Rolniczego informuje:

INFORMACJE Z DNIA 07.X.2008

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bochni informuje:
/Informacja na dzień 7.10.2008/


1. Ważne dla rolników, którzy złożyli w 2007 roku wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

    Istnieje możliwość zmiany w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego inwestycji w złożonych w 2007 roku wnioskach o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych",
Rolnicy, którzy złożyli w 2007 r. wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", mogą od 30 września 2008 r. zgłosić jednorazowo w swoim Oddziale Regionalnym ARiMR zmianę w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego inwestycji, której dotyczy jego wniosek. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej we wniosku. Zmian można dokonać do momentu podpisania umowy z ARiMR.
Skorzystanie przez Wnioskodawcę z powyższej możliwości może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, nie więcej jednak niż o 4 miesiące.
Zainteresowani wprowadzeniem tego rodzaju zmian we wniosku z własnej inicjatywy, proszeni są - bez oczekiwania na jakiekolwiek pisemne wezwania z ARiMR- o bezpośrednie kontaktowanie się z Oddziałem Regionalnym ARiMR.
Jednocześnie apeluje się do tych wnioskodawców, którzy otrzymują pisma z ARiMR z prośbą o uzupełnienie złożonych wniosków lub dostarczenie brakujących załączników, o dokonywanie wskazanych w nich uzupełnień i usuwanie braków w jak najszybszym terminie. Skróci to czas weryfikacji wniosków i przyspieszy tempo zawierania umów.

   
2. Wysokości stawek płatności bezpośrednich w 2008 roku   

W 2008 roku poziom wsparcia bezpośredniego dla polskich rolników wynosi 80% poziomu płatności stosowanych w odniesieniu do rolników "starej UE" (15).
Stawka jednolitej płatności obszarowej / płatność podstawowa do wszystkich upraw /m.in. ugorów, sadów, ziemniaki/ na 1 ha wynosi 339,30 zł/ha.
Stawki płatności uzupełniających wynoszą:
- do grupy roślin podstawowych /zboża, pastewne/ stawka płatności na 1 ha 269,34 zł,
- do chmielu 407,60 zł,
- do powierzchni chmielu, niezwiązana z produkcją (chmiel historyczny) 570,69 zł,
- płatności zwierzęce /łąki trwałe, pastwiska/ 379,55 zł.

3. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach w 2008 roku.            
    Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2008 roku wynosi                                      10,02 ha.
a w województwie małopolskim                             3,75 ha

4. VAT w rolnictwie
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług dokonaną ustawą z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 74, poz. 444 ), od 1 maja 2008 r. zmieniły się niektóre stawki podatku VAT związane z rolnictwem. Zmiany te można podzielić na dwie grupy:

1. Przedłużono - do 31 grudnia 2010 r. zakres obowiązywania stawki 3 % w zakresie dostaw nieprzetworzonych produktów rolnych.
Od 1 maja 2008 podlegają opodatkowaniu stawką 7 % podatku VAT:
- produkty gospodarki leśnej z wyłączeniem drewna surowego, bambusa, wikliny (drewno surowe, bambus, wiklina podlegają opodatkowaniu wg stawki 22 %, pozostałe produkty gospodarki leśnej 7%),
- ziemia ogrodnicza,
- wełna szarpana
- wszelkie nawozy stosowane w rolnictwie (azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe, kreda nawozowa),
- amoniak
- pestycydy
- sznurek do snopowiązałek
- wszelkie usługi związane z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem

2. Podwyższono stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku z 5% do 6%

Oznacza to, że podmioty, które wystawiają faktury VAT-RR dla rolników ryczałtowych (skupujące produkty rolne), od dnia 1 maja br. stosują stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 6% a nie jak dotychczas - 5%. Natomiast nie zmieniła się lista towarów i zakres usług, od sprzedaży których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku VAT.

5. W najbliższym czasie będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie w ramach działań
"Modernizacja gospodarstw" oraz "Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw"
   

6. Przypominamy o prowadzeniu na bieżąco "rejestrów działalności rolnośrodowiskowej gospodarstw" przez rolników korzystających ze wsparcia programów rolnośrodowiskowych. Należy także aktualizować plany działalności RS. Brak zapisów w rejestrach oraz brak aktualności planu skutkuje odebraniem lub obniżeniem płatności.

7. Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do składania wniosków na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie od 17 listopada 2008 roku do 15 stycznia 2009 roku


Więcej informacji i pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów można uzyskać u doradców MODR w gminie/ w dniach godzinach dyżurów/ lub w biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bochni ul. Partyzantów 2, tel/fax. 014/6124473, e-mail: bochnia@modr.pl
mgr inż. Henryk Pałka
MODR, PZDR Bochnia

POPRZEDNIE INFORMACJE >>>>

wstecz