Małopolski  Oddział  Doradztwa Rolniczego

Małopolski   Oddział  Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - PZDR w Bochni informuje:

INFORMACJE Z DNIA 9.XII.2008

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia do przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.
     Rolnicy, którzy dotychczas nie korzystali z płatności rolno środowiskowych, a spełniają wymogi i chcieliby z nich korzystać mogą złożyć stosowny wniosek równocześnie z wnioskiem o dopłaty obszarowe w 2009 r. Płatności rolnośrodowiskowe można otrzymać na realizację co najmniej jednego z następujących pakietów:
- rolnictwo zrównoważone - płatność 360 zł/ha
 -  rolnictwo ekologiczne - płatność od 220 zł - 1800 zł/ha
- ekstensywne trwałe użytki rolne - płatność 500 zł/ha
- ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych - płatność 500zł - 1200 zł/ha
  -  zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie m.in. do sadów tradycyjnych - płatność 2100zł/ha
- ochrona gleb i wód - płatność 330 - 420 zł/ha
- strefy buforowe - 110zł/100mb.
    Warunkiem złożenia wniosku o płatności rolnośrodowiskowe jest posiadanie "Planu działalności rolnośrodowiskowej w gospodarstwie" sporządzonego przez uprawnionego doradcę rolnośrodowiskowego. Takie uprawnienia mają doradcy MODR w PZDR Bochnia.

Przypominamy:
- Rolnikom którzy realizują przedsięwzięcia rolnośrodowiskowe w swych gospodarstwach i otrzymują stosowne płatności o obowiązku prowadzenia na bieżąco
rejestru działalności rolnośrodowiskowej.
- Producentom tuczników, opasów, jaj i mleka prowadzącym chów zwierząt własnymi paszami i następnie zwierzęta te sprzedają na rzeź ewentualnie mleko czy inne produkty od tych zwierząt poza gospodarstwo o obowiązku prowadzenia rejestrów:
- zabiegów ochrony roślin,
- zakupu pasz do żywienia zwierząt w gospodarstwie,
- masowego występowania chorób i szkodników.

- Przypominamy o obowiązku badania opryskiwaczy raz na trzy lata.
Wymóg ten dotyczy zarówno sprzętu nowego wprowadzanego do obrotu, jak i już eksploatowanych urządzeń. Aktualne badanie jest jednym z warunków umożliwiających uzyskanie:
- płatności rolno-środowiskowych oraz pomocy finansowanej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
- certyfikatu potwierdzającego stosowanie produkcji integrowanej
- dofinansowanie w ramach "Modernizacja gospodarstw".

- Przypominamy, że zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym zachowuje ważność przez okres 5 lat.
    Aktualne zaświadczenie uprawnia do:
-    wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin sprzętem naziemnym w produkcji rolnej i leśnictwie,
-    nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka
-    Znane są wysokości stawek płatności bezpośrednich w 2008 roku
   W 2008 roku poziom wsparcia bezpośredniego dla polskich rolników wynosi 80% poziomu płatności stosowanych w odniesieniu do rolników "starej UE" (15).
Stawka jednolitej płatności obszarowej / płatność podstawowa do wszystkich upraw /m.in. ugorów, sadów, ziemniaki/ na 1 ha wynosi 339,30 zł/ha.
Stawki płatności uzupełniających wynoszą:
- do grupy roślin podstawowych /zboża, pastewne/ 269,34 zł,
- do chmielu 407,60 zł,
- do powierzchni chmielu, niezwiązana z produkcją (chmiel historyczny) 570,69 zł,
- płatności zwierzęce /łąki trwałe, pastwiska/ 379,55 zł

- Wzrosła średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach w 2008 roku. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2008 roku wynosi 10,02 ha, a w województwie małopolskim 3,75 ha. Wielkości te ważne są przy tworzeniu gospodarstw przez osoby sięgające po wsparcie dla młodych rolników oraz przejmujące gospodarstwo za rentę strukturalną.

- Prawie wszystkie odmiany roślin rolniczych są chronione wyłącznym prawem. Co to znaczy?
Legalne korzystanie przez rolnika z odmiany chronionej wyłącznym prawem polega na tym że rolnik kupuje siewny materiał kwalifikowany, wysiewa go, a zbiór przeznacza na dowolny cel nie siewny /sprzedaż, pasza/. Zebranego materiału siewnego nie może przeznaczyć do siewu we własnym gospodarstwie lub w gospodarstwie innego rolnika. Zezwolenie na wysianie bez zgody hodowcy zebranych przez siebie nasion odmiany chronionej w prowadzonym przez siebie gospodarstwie nazywa się odstępstwem rolnym. Za korzystnie z odstępstwa rolnego, czyli za wysianie nasion niekwalifikowanych z odmiany chronionej z własnego zbioru rolnik zobowiązany jest uiścić hodowcy opłatę. Opłatę należy uiścić w ciągu 30 dni od dnia siewu takiej odmiany bez wezwania ze strony hodowcy. Z obowiązku opłaty za wykorzystanie materiału siewnego ze zbioru odmian roślin chronionych wyłącznym prawem na obszarze Polski zwolnieni są rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni do 10 ha użytków rolnych. Z obowiązku opłaty za wykorzystanie materiału siewnego ze zbioru odmian roślin chronionych wyłącznym prawem na obszarze Wspólnoty Europejskiej zwolnieni są rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni do 30 ha użytków rolnych.

W pierwszym kwartale 2009 roku będzie można składać w OR ARiMR wnioski o dofinansowanie w ramach działań "Modernizacja gospodarstw" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

- Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w 2007 roku ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw.
Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w 2007 roku ma obowiązek ubezpieczenia od 1 lipca 2008 r. w ciągu 12 miesięcy co najmniej 50% powierzchni upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć z jednym z czterech wymienionych zakładów ubezpieczeń :
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie,
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie,
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu,
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń w Sopocie,

- Preferencyjne kredyty inwestycyjne do wzięcia. Podmioty zamierzające inwestować w produkcję rolną lub przetwórstwo produktów rolnych mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty inwestycyjne m.in. na:
.    realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych,
.    zakup gruntów rolnych ,
.    na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,

- Dopłaty do zużytego materiału siewnego - wnioski można składać od 1grudnia br. do 15 lutego 2009 r. Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1grudnia br. do 15 lutego 2009r., można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W powyższym terminie dopłatami objęte są zboża ozime (wysiane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.),

- Informujemy że od 15 grudnia 2008 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie będzie się mieścił w Krakowie przy ul. Mogilskiej 104 . Numery telefonów kontaktowych z Agencją pozostaną bez zmian.

- ARiMR przypomina - Rolnicy powinni na bieżąco informować Agencję o zmianach w stadzie zwierząt swojego gospodarstwa. Właściciele zwierząt i podmioty prowadzące zakłady przetwórcze zobowiązani są do systematycznego zgłaszania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o zdarzeniach dotyczących posiadanego pogłowia zwierząt gospodarskich oraz dokonaniu unieszkodliwieniu zwłok zwierząt padłych. Właściciele bydła zobowiązani są w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia poinformować Biuro Powiatowe ARiMR (na drukach udostępnionych przez ARiMR) o urodzeniach, przemieszczeniach, ubojach lub padnięciach zwierząt. Właściciele świń zobowiązani są w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia poinformować BP ARiMR (na drukach udostępnionych przez ARiMR) o urodzeniach, przemieszczeniach, ubojach lub padnięciach zwierząt. Właściciele owiec/kóz zobowiązani są do zgłoszenia w BP ARiMR oznakowania zwierząt (jagniąt, koźląt) przed opuszczeniem siedziby stada jednak nie później niż 180 dni od dnia urodzenia, a o pozostałych zdarzeniach tj. przemieszczeniach, ubojach lub padnięciach zwierząt w terminie 7 (na drukach udostępnionych przez ARiMR.
     Agencja przypomina, że przepisy o identyfikacji i rejestracji zwierząt zobowiązują właścicieli zwierząt do prowadzenia Księgi Rejestracji Stada w każdej siedzibie oddzielnie dla przebywających tam gatunków zwierząt gospodarskich podlegających przepisom ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.91 poz. 872 ze zm.). Przestrzeganie przepisów w/w ustawy kontrolowane będzie od 2009 roku przez pracowników Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (uprawnionych do przeprowadzania kontroli wymogów wzajemnej zgodności - cross-compliance).
   
                                                                                                                                                                                                          Wojcieszak Paweł - ARiMR

   Od 2009 roku rolników będą obowiązywały dodatkowe kryteria z zakresu ochrony środowiska i identyfikacji i rejestracji zwierząt. Polska zaczyna wprowadzać tzw. Wymogi Wzajemnej Zgodności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła sukcesywne wysyłanie do wszystkich rolników broszury informacyjnej w której opisane są tzw. "Wymogi wzajemnej zgodności" jakich trzeba przestrzegać w gospodarstwie. Ten, przygotowany wspólnie przez Agencję i Ministerstwo Rolnictwa, informator dotyczy rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie, ONW, płatności w ramach programów rolnośrodowiskowych oraz wsparcie w ramach zalesiania gruntów rolnych. Zachęcamy wszystkich rolników do uczestnictwa w szkoleniach, na których będą omawiane te wymogi i zasady ich spełnienia.

Zebrał i opracował
mgr inż. Henryk Pałka
PZDR w Bochni

Więcej informacji w tych i innych sprawach możecie Państwo uzyskać u doradcy rolnego w Urzędzie Gminy lub w biurze
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bochni
ul. Partyzantów 2 /dawna siedziba ZUS/
tel. 014 612 44 73
e-mail. bochnia@modr.pl

OGŁOSZENIE

    AGENCJA RYNKU ROLNEGO informuje, że od dnia 15 grudnia 2008 roku siedziba Oddziału Terenowego w Krakowie zostaje przeniesiona na ulicę Mogilską 104, 31-546 Kraków.

Numery telefonów pozostają bez zmian:
012/424-09-40
012/424-09-45
012/424-09-50
012/424-09-56

POPRZEDNIE INFORMACJE >>>

wstecz