Małopolski  Oddział  Doradztwa Rolniczego

Małopolski   Oddział  Doradztwa Rolniczego informuje:

INFORMACJE Z DNIA 28.VIII.2008

Gospodarstwa niskotowarowe wspierane z funduszy PROW

Rolnicy, którzy korzystają ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych i chcą otrzymać wsparcie za czwarty i piąty rok muszą złożyć w Biurach Powiatowych ARiMR oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięć zadeklarowanych we wniosku i w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. Oświadczenie to należy złożyć nie później niż po upływie sześciu miesięcy i siedmiu dni od otrzymania trzeciej płatności. Formularze oświadczeń można otrzymać w BP ARiMR oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego MODR.

Zalesienia gruntów

Od 1 sierpnia do 30 września Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Rolnik może otrzymać wsparcie na zalesianie gruntów ornych lub sadów do których przyznano mu jednolitą płatność obszarową w 2007 roku znajdujących się w terenach przewidzianych w mpzp pod zalesienie. Pomoc finansowa na zalesienie może być udzielana do gruntów o powierzchni większej niż 0,5 ha o szerokości większej niż 20 m. Ten drugi warunek przyznania pomocy nie jest stosowany, jeżeli grunty przeznaczone do zalesienia graniczą z lasem. Beneficjentem pomocy może zostać rolnik wpisany do ewidencji producentów lub grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha. Pomoc na zalesianie może być także przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w formie wsparcia, które rekompensuje rolnikowi koszty, jakie poniósł na założenie uprawy leśnej, premii pielęgnacyjnej wypłacanej przez 5 lat oraz premii zalesieniowej wypłacanej po piątym roku zalesienia, która ma zwrócić rolnikowi utracony dochód z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesianie. Premia zalesieniowa nie przysługuje beneficjentom, którzy zalesili grunty inne niż rolne.
W 2008 roku, po raz pierwszy, można składać wnioski o pomoc na zalesianie gruntów nie wykorzystywanych do produkcji rolniczej, na których występuje naturalna sukcesja / zalesienie/ na co najmniej 10 % powierzchni przewidzianej do zalesienia.

Rekompensaty za kwoty mleczne

Od 1 do 15 września 2008 r właściciele kwot mlecznych będą mogli składać w Agencji Rynku Rolnego wnioski o przyznanie rekompensaty finansowej w zamian za rezygnację z kwot mlecznych i zobowiązanie się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych.
Do tego celu służy wzór wniosku Kml_P15_f1 wersja 8.0 oraz załącznika do wniosku wzór Kml_P15_f1_z1 wersja 8.0. Ponadto rolnik musi załączyć kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące prowadzenia rachunku bankowego w oryginale oraz zaświadczenie posiadania gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę w rozumieniu ustawy o podatku rolnym wydane przez wójta lub burmistrza. Formularze wniosku i załącznika do wniosku można wydrukować ze strony ARR , ewentualnie powielić w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego MODR.

Dopłaty do paliwa rolniczego

Rolnik, który zakupił olej napędowy i zużył go do produkcji rolnej w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2008 r. będzie mógł w terminie od 1 do 30 września 2008 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) w celu odzyskania podatku akcyzowego w ramach limitu określonego na 2008 r.
    Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2008 r. wynosi 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą od 3 - 30 listopada 2008 r.

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw i zwierząt

Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w 2007 roku ma obowiązek ubezpieczenia od 1 lipca 2008 r. w ciągu 12 miesięcy co najmniej 50% powierzchni upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Należy podkreślić, iż nie zawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć z dowolnym zakładem ubezpieczeń spośród czterech: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń w Sopocie, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy na mocy których dopłacane będzie 50 % ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie,

Kredyty preferencyjne

Podmioty zamierzające inwestować w produkcję rolną lub przetwórstwo produktów rolnych mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty inwestycyjne w ramach następujących linii kredytowych:
1) kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP,
2) kredyt na zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ,
3) kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR,
4) kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol nOR,
5) kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) - Symbol nGP,
6) kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR,
7) kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu - Symbol nNT,
8) kredyt na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolnych" - Symbol nBR10.
Kwota kredytów nie może przekraczać:
.    80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% - linia nOR, 90% - linia nGR), nie więcej jednak niż 4 mln zł,
.    70% wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
.    70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych nie więcej niż 16 mln zł.

Weterynaria

W związku z niebezpieczeństwem wystąpienia choroby niebieskiego języka Główny Lekarz Weterynarii zaleca hodowcom bydła owiec i kóz :
-    wystrzegać się zakupu zwierząt do własnej hodowli pochodzących z niewiadomego źródła, bez świadectw zdrowia,
-    zapewnić okresowe wizyty lekarza weterynarii w gospodarstwie
-    jak najszybciej zgłaszać lekarzowi weterynarii wszelkie podejrzane objawy kliniczne oraz "nienormalne" zachowanie się zwierząt,
-    zwalczać owady w pomieszczeniach inwentarskich, w których przebywają zwierzęta.

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego udziela dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zbóż ozimych wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 będzie można składać od 1 grudnia 2008 r. do 15 lutego 2009 r.
W 2008 roku do 1 ha zbóż i mieszanek zbożowych dopłacano 100 zł , do 1ha strączkowych 150 zł i do 1ha ziemniaków 500 zł.
    Aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego musi być obsiane lub obsadzone minimum 1 ha gruntów rolnych kwalifikowanym materiałem siewnym..

Przypominamy:

-    grunt rolny jest ugorowany, jeżeli co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca był poddany koszeniu, lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów;
-    w przypadku łąk i pastwisk okrywa roślinna jest koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw;
-    na łąkach i pastwiskach oraz gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20o, mogą występować pojedyncze drzewa i krzewy, o ile nie wpływają one na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar
-    zabrania się wypalania gruntów rolnych

[Więcej informacji w tych i innych sprawach można uzyskać u doradców w gminach lub w biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego na terenie województwa. Adresy biur na stronie internetowej MODR Karniowice: www.modr.pl ]
                                   
Opracował: Henryk Pałka
PZDR w Bochni

wstecz