Małopolski  Oddział  Doradztwa Rolniczego

   Informacja na dzień 13.08.2009 r.

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności. (np. gradobicie, nawalne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie. Rolnik, u którego wystąpiły takie szkody na działkach rolnych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności powinien w terminie 10 dni od daty ustania nadzwyczajnych zjawisk powiadomić o ich wystąpieniu Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w którym składał wniosek.
    Natomiast potwierdzeniem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności będzie protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Po otrzymaniu tych protokołów rolnicy powinni je dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR, w którym składali wcześniej wniosek.
   

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
    Bydło należy oznakować w każdym przypadku przed opuszczeniem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło jednak nie później niż 7 dni od urodzenia.
    Każde przemieszczenie, padnięcie, zabicie czy też ubój należy zgłosić do 7 dni od daty zdarzenia do Biura Powiatowego ARiMR.
    Owce oraz kozy należy oznakować przed opuszczeniem gospodarstwa, jednak nie później niż 180 dni od dnia urodzenia.
    Świnie należy oznakować bezzwłocznie, a fakt oznakowania zgłosić nie później niż przed opuszczeniem przez świnię siedziby stada.
    Każde zwiększenie czy też zmniejszenie liczebności stada należy zgłaszać do 30 dni od daty zdarzenia.
    Na 1 hektarze gruntów rolnych liczba drzew rosnących nie powinna przekraczać50 sztuk.
    Przepisy dopuszczają przekroczenie tego wskaźnika, ale jedynie wtedy, gdy na gruntach rolnych znajduje się plantacja wierzby (Salix sp.), wykorzystywanej do wyplatania, albo plantacja zagajników o krótkiej rotacji, wykorzystywanych na cele energetyczne, ewentualnie łąki i pastwiska albo grunty orne położone są na stokach o nachyleniu powyżej 20o. Ponadto, podczas kontroli stwierdzono również , że grunt rolny, który powinien być utrzymany w dobrej kulturze rolnej, nie jest wykorzystywany do uprawy, ani nie jest też ugorowany

   
Agencja Rynku Rolnego - Sekcja Kwotowania Mleka informuje
    Od roku kwotowego 2009/2010 aby zachować kwotę mleczną /Indywidualną Referencyjną sprzedaży bezpośredniej lub hurtowej/ należy wykorzystać ją w co najmniej 85 % w danym roku kwotowym.
    Przypominamy - rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią mleka zobowiązani są prowadzić miesięczne rejestry mleka. Brak takich rejestrów w razie kontroli przez odpowiednie służby grozi karą w wysokości 100 do 2000 zł.
   
    Uwaga producenci rolni i rolnicy realizujący "Program rolnośrodowiskowy" - pakiet rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013
    Agencja przypomina o konieczności sprawdzenia obsady drzew i krzewów, jeżeli takie uprawy będą deklarowane we wniosku o płatność rolnośrodowiskową na 2009 rok.
    Jeżeli obsada jest niższa niż wymieniona w rozporządzeniach Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z lutego br., rolnicy i producenci rolni muszą uzupełnić obsadę materiałem nasadzeniowym spełniającym kryteria produkcji metodami ekologicznymi oraz wymagania dotyczące wysokości i grubości elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego określonego w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.
    Uzupełnienie może być wykonane wiosną br. lub jesienią, nie później niż do 15 listopada 2009 r.
    Brak wymaganej obsady drzew i krzewów lub brak uzupełnienia w wyżej określonym terminie powodować będzie odmowę płatności za powierzchnię działek rolnych nie spełniających kryterium minimalnej obsady.
    Za zaniechanie produkcji mleka i zrzeczenie się prawa do kwoty indywidualnej można otrzymać rekompensatę
    W myśl opracowywanego projektu rozporządzenia nowa stawka rekompensat ma być jednolita dla wszystkich województw i wynosić 0,05 zł za kilogram kwoty mlecznej.
    Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w przypadku, gdy producent w ciągu dwóch ostatnich lat otrzymał kwotę indywidualną z krajowej rezerwy kwoty krajowej, wówczas przed złożeniem wniosku o przyznanie rekompensaty musi zrzec się pisemnie praw wynikających z decyzji o przyznaniu kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy.

Warunkiem uzyskania rekompensaty jest:
1. złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty w terminie od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku kwotowego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję;

    2. złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zrzeka się, począwszy od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek, prawa do całości indywidualnej ilości referencyjnej, ale nie większej niż ilość, za którą można uzyskać rekompensatę określoną w drodze rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

    3. złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zobowiązuje się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych począwszy od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek

    4. złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zobowiązuje się do utrzymywania w gospodarstwie w okresie co najmniej 3 lat, począwszy od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek, pogłowia bydła lub owiec lub kóz w liczbie nie większej niż 1,5 i nie mniejszej niż 0,3 sztuk wyrażonych w dużych jednostkach przeliczeniowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), na 1 ha trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym;

    5. złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zobowiązuje się do posiadania w okresie co najmniej 3 lat, począwszy od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek, powierzchni trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym nie mniejszej od tej, którą dostawca posiadał w dniu złożenia wniosku;

    6. posiadanie w dniu złożenia wniosku gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)                        Zebrał i opracował
                        mgr inż. Henryk Pałka
                        MODR w Karniowicach
                        PZDR Bochnia

   

POPRZEDNIA INFORMACJA Z 25.05.2009 >>>

ARCHIWUM INFORMACJI >>>

wstecz