Małopolski  Oddział  Doradztwa Rolniczego

Informacje z dnia 05.10.2010

                                                                                                         

Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bochni informują:
   
Nabór krów rasy pc do programu ochrony zasobów genetycznych do końca tego roku
     Do końca roku został przedłużony okres naboru krów rasy polska czerwona bez udokumentowanego pochodzenia do programu ochrony zasobów genetycznych.
O objęcie ochroną mogą starać się stada liczące 4 lub więcej krów, albo 2 - 3 krowie, które maja możliwość powiększenia stada do 4 sztuk.
Warunkiem objęcia stada programem jest:
-    posiadanie minimum 4 krowy rasy pc,
-    wpisanie do księgi rasy polska czerwona,
-    ocena wartości użytkowej
-    podpisanie umowy z IŻ Balice na prowadzenie programu
Więcej informacji można uzyskać u Piotra Kowola z PFHBiPM Biuro w Krakowie. Tel 661 808 011

Powiatowy punkt konsultacyjny ds. odnawialnych źródeł energii zaprasza
    Przy Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bochni ul. Partyzantów 2 /dawny ZUS/ został utworzony punkt konsultacyjny , którego celem jest udzielanie informacji t nt. odnawialnych źródeł energii, , uwarunkowań budowy instalacji, uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych oraz źródeł finansowania inwestycji Punkt prowadzi Monika Słabońska tel. 14 61 244 73.

Od 1 października 2010 istnieje możliwość uzyskania kredytu na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu (Symbol CSK)
    Kredyt z linii CSK adresowany jest do osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym. Kredyt będzie można przeznaczyć na sfinansowanie szeregu różnych inwestycji związanych z produkcją rolną w gospodarstwie rolnym (m. in. na zakup użytków rolnych, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania wody lub do nawodnień ciśnieniowych).
Kwota kredytu nie może przekraczać 80% inwestycji w gospodarstwie rolnym i jednocześnie nie może wynosić więcej niż 4 mln zł. Kredyt może zostać udzielony na okres od 5 do 10 lat. Okres karencji w spłacie kredytu, a także wysokość oprocentowania kredytu określi Bank w umowie kredytu. Aby zaciągnąć kredyt należy przygotować plan inwestycji i złożyć go wraz z wnioskiem o kredyt i kompletem innych dokumentów w Banku współpracującym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wzór wniosku określa Bank).

Od 30 września 2010 r. do dnia 12 listopada 2010 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"
    Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, będzie wynosić:
* w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym oraz
* w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niż 10 tys. zł.
Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie.
Pomoc będzie przyznawana i wypłacana:
1. do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości szkód spowodowanych w gospodarstwie w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję i do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu ma wynosić maksymalnie 300 tys. zł na jedno gospodarstwo;
2. w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przy czym refundacji ma podlegać nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje, w których koszty kwalifikowalne przekroczą 10 tys. zł.
Pomoc w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty związane z realizacją operacji poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym ustąpiły okoliczności związane z powodzią lub obsunięciem ziemi, które spowodowały szkody w gospodarstwie.

    Od 17 sierpnia trwa nabór wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie "Ułatwienie startu młodym rolnikom"

     Od 24 sierpnia trwa nabór wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie "Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej".

Więcej informacji można uzyskać u doradcy w gminie lub w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bochni ul. Partyzantów 2
Tel. 1461 244 73

   

POPRZEDNIA INFORMACJA Z 20.05.2010 >>>

ARCHIWUM INFORMACJI >>>

wstecz