Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 07.05.2005

    Z pomocą ARIMR rolnicy sięgają po alternatywne źródła dochodów. Od 15 września 2004 r., w ramach SPO Rolnego, można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 2.4. "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodnych działań lub alternatywnych źródeł dochodów".

BENEFICJENCI
    W Działaniu 2.4. dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne oraz osoby prawne, prowadzące działalność rolniczą. W przypadku osób prawnych obowiązuje stosowny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, a gospodarstwo musi stanowić ich własność. Osoby fizyczne mogą być samoistnymi lub zależnymi posiadaczami gospodarstwa rolnego.
W odróżnieniu od innych Działań w ramach SPO, w charakterze beneficjenta może występować domownik. Jest to osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 18 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w jego bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POMOCY
.    Gospodarstwo rolne ma powierzchnię, co najmniej 1 ha użytków rolnych.
.    Projekt realizowany jest w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskiej lub miejsko-wiejskich.
.    Planowany projekt nie będzie realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z jego realizacją.
.    Udział w Działaniu jest wykluczony, jeśli osoba składająca wniosek jest zadłużona w ARiMR w związku z naruszeniem zasad udzielonej poprzednio pomocy.
.    Na bieżąco regulowane są zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
.    Projekt jest uzasadniony ekonomicznie.
.    Należy przedłożyć kopie decyzji, pozwoleń. lub opinii organów administracji publicznej, jeżeli z odrębnych przepisów w szczególności z przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, dotyczących warunków żywności i żywienia, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt gospodarskich, wynika obowiązek ich uzyskania do realizacji projektu,
.    Niemożliwe jest uzyskanie wsparcia w przypadku przyznania renty w związku z orzeczeniem całkowitej, trwałej niezdolności do pracy, stałej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury.
.    Domownik - ubiegający się o dofinansowanie - objęty jest ubezpieczeniem w pełnym zakresie,
.    W odniesieniu do tego Działania stosuje się pojęcie tzw. małej agroturystyki, kiedy w czynnym gospodarstwie rolnym, w budynku mieszkalnym znajduje się nie więcej niż 5 pokoi przeznaczonych na wynajem (nie liczy się pomieszczeń wspólnych takich, jak: salonik, łazienka, kuchnie).

    Specyficznym dla Działania 2.4. warunkiem dostępu jest uzyskanie minimum dwóch punktów. Zasady punktacji opierają się na 4 kryteriach (dot. bezrobocia na terenie gminy i jej dochodu podatkowego, wielkości ekonomicznej gospodarstwa i liczby hektarów przypadających na osobę w gospodarstwie). Nie jest istotne, na podstawie którego z nich minimum punktowe zostanie osiągnięte.
      Konieczna jest też opinia, co do zgodności projektu z wymogami standaryzacji. Wystawia ją Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". Dodatkowo, po realizacji projektu, obiekty muszą osiągnąć co najmniej kategorię standard, co potwierdza stosowny dokument wystawiony przez ww. jednostkę.

PRZENACZENIE WSPARCIA
Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów dotyczących:
.    agroturystyki,
.    usług związanych z turystyką i wypoczynkiem - usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej,
.    prowadzenia na małą skalę przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
.    sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa rolnego,
.    wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych) oraz zakładania plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,
.    rzemiosła i rękodzielnictwa,
.    drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich,
.    sprzedaży lub promocji przez internet produktów rolnych, objętych Załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz towarów i usług odpowiadających zakresowi tego działania.

FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Pomoc udzielana jest w formie grantów inwestycyjnych na zasadzie refundacji części poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny poziom wsparcia wynosi do 50% tych kosztów, jednak nie więcej niż 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji Programu (lata 2004-2006).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Refundacji podlegają wyłącznie koszty kwalifikowalne projektu dotyczące:
.    rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposażenie,
.    urządzania miejsc do wypoczynku, zakupu wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego dla działalności turystycznej, a także zwierząt służących do celów terapeutycznych, sportowych lub rekreacyjnych,
.    budowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów budowlanych niezbędnych dla realizacji celów projektu (z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych),
.    zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia,
.    zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
.    zakupu środkow transportu na potrzeby świadczenia wyłącznie usług transportowych (pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą),
.    zakupu środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem świadczenia wyłącznie usług transportowych,
.    zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia planowanej działalności w ramach projektu,
.    zakupu roślinnego materiału nasadzeniowego na potrzeby zakładania plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,
.    robót budowlanych, transportu, instalacji, materiałów i wyposażenia, które są związane bezpośrednio z w/w kosztami.

      Koszty kwalifikowalne obejmują również koszty ogólne, związane z przygotowaniem oraz realizacją projektu. Koszty te jednak nie mogą przekroczyć 12% pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu i obejmują m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie dokumentacji ekonomicznej: kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów projektu, analiz rynkowych i analiz marketingowych.

SKŁADANIE WNIOSKÓW
     Wzór wniosku wraz z wykazem załączników można znaleźć na stronach www.arimr.gov.pl lub www.minrol.gov.pl. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Oddziale Regionalnym właściwym terytorialnie dla miejsca realizacji projektu.

 

wstecz