Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 07.05.2005

Preferencyjne kredyty ARIMR

     Kredyt inwestycyjny z dopłatami z ARiMR udzielany jest rolnikom, którzy ukończyli kursy związane z prowadzeniem działalności wykorzystującej zasoby istniejącego gospodarstwa rolnego lub regionu, uwzględniającej potrzeby rynku i stwarzającej jednocześnie korzystne warunki do rozwoju wielofunkcyjnych i trwałych ekonomicznie gospodarstw rolnych.

Banki udzielające kredytów
      Banki, na podstawie umów zawartych z ARiMR, udzielają kredytów inwestycyjnych, do których Agencja stosuje dopłaty do oprocentowania. Kredyty udzielane są ze środków własnych Banków, zgodnie z zasadami określonymi przez ARiMR oraz obowiązującymi w nich regulaminami kredytowania. Banki udzielają również szczegółowych informacji o zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.

Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa (Symbol IP)

Agroturystyka w gospodarstwie rolnym /wg stanu obowiązującego od dnia 18.02.2005 r./

O kredyt mogą ubiegać się:
.    osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,
.    osoby prawne,
.    jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kredyt może być przeznaczony na:
.    adaptację i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te służą lub będą służyły świadczeniu usług agroturystycznych,
.    modernizację budynków mieszkalnych, w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, gazu,
.    urządzanie pól namiotowych, w tym sanitariatów i doprowadzenie wody.

Kredyt może zostać udzielony, pod warunkiem, że agroturystyka w gospodarstwie rolnym:
.    będzie prowadzona głównie w oparciu o własne zasoby siły roboczej, bez zatrudniania stałych pracowników najemnych,
.    będzie prowadzona co najmniej do czasu całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu,
.    będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolnicza,
.    rolnik ukończył przeszkolenie w zakresie prowadzenia agroturystyki.

Przez działalność agroturystyczną w gospodarstwie rolnym rozumie się wynajem pokoi osobom przebywającym na wypoczynku oraz wyżywienie tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:
80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na działalność w zakresie agroturystyki, nie więcej jednak niż 4 mln zł.

Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy. Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku.

Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż 3% w skali roku.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na 8 lat z możliwością zastosowania 2-letniej karencji w spłacie kapitału.

Procedura ubiegania się o kredyt:
.    przygotowanie planu przedsięwzięcia,
.    uzyskanie pozytywnej opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,
.    złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, pozytywną opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

Kredyty preferencyjne w II kwartale 2005 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczyła w II kwartale 2005 r. limit akcji kredytowej na 459,5 mln zł, a limit dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na 18,1 mln zł. Łącznie banki dysponują obecnie limitem akcji kredytowej w wysokości 716,5 mln zł i limitem dopłat w wysokości 31 mln zł.

Limity są przyznane 16 bankom współpracującym z Agencją. Są to:

1. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
2. SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
5. PKO Bank Polski S.A.,
6. Kredyt Bank S.A.,
7. ING Bank Śląski S.A.,
8. Bank Zachodni WBK S.A.,
9. BPH-PBK S.A.,
10. Bank Millennium S.A.,
11. Bank Ochrony Środowiska S.A.,
12. BRE Bank S.A.,
13. Pekao S.A.,
14. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,
15. Nordea S.A.,
16. Raiffeisen S.A.

    Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania są udzielane na bardzo preferencyjnych warunkach. Maksymalny okres spłaty w zależności od linii kredytowej wynosi od 8 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kapitału od 1 roku do 3 lat. Aktualne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę (po ostatniej zmianie stopy redyskonta weksli) zmniejszyło się i wynosi od 1% do 4,23 % w skali roku (w zależności od linii kredytowej).

    Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2005 roku ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych w ramach 13 linii kredytowych, w tym:

.    do kredytów o największych preferencjach (tj. linii kredytowych: dla młodych rolników (MR), przeznaczonych na zakup ziemi (KZ), na inwestycje w zakresie nowych technologii (NT), na zakup gospodarstw rolnych przeznaczonych na utworzenie gospodarstw rodzinnych - (GR) oraz dla grup producentów rolnych (GP),
.    do kredytów branżowych przeznaczonych głównie na inwestycje dostosowawcze do wymogów UE,
.    do kredytów podstawowych inwestycyjnych o bardzo szerokim zakresie inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa.

    MRiRW wskazało jako priorytetowe stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów o strategicznym znaczeniu dla podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz dostosowujących sektor rolno-spożywczy do wymogów unijnych.

     Według wstępnych danych, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. Ośrodki Doradztwa Rolniczego pozytywnie zaopiniowały ponad 5 tysięcy planów przedsięwzięć, związanych z realizacją inwestycji w rolnictwie i jego otoczeniu. Łączna kwota wnioskowanych kredytów wynosiła ok. 504,8 mln zł.

Informacje dostępne na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl).

 

wstecz