Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 16.03.2005

      Od 1 lutego kolejne programy wsparcia dla gospodarstw rolnych

Aktualne programy realizowane przez Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

     Od 1 lutego biura powiatowe ARiMR rozpoczęły nabór wniosków w ramach działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” oraz „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”.


Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE

      Celem udzielenia wsparcia finansowego jest ułatwienie dostosowań gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. Działanie realizuje przedsięwzięcia w zakresie następujących standardów:
•    Wyposażenie gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych.
Dofinansowaniu podlegają nakłady związane z budową, przebudową lub modernizacją płyt obornikowych, a także zbiorników na gnojówkę i gnojowicę.
•    Dostosowanie gospodarstw produkujących mleko do standardów UE pod względem zdrowia publicznego.
     Pomoc finansowa polega na dofinansowaniu nakładów na modernizację gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Wsparcie jest skierowane dla gospodarstw, które posiadają nie więcej niż 30 szt. bydła mlecznego oraz otrzymały zalecenie dostosowania się od służb nadzoru weterynaryjnych. Dofinansowaniu podlegają m.in. nakłady na modernizację ścian i podłóg na stanowiskach udojowych oraz w pomieszczeniach do przechowywania mleka, a także na modernizację systemów udojowych, schładzalników mleka i ujęć wody.
     Pomoc finansowa wypłacana będzie w dwóch równych ratach, w formie premii zryczałtowanej. Pierwszą ratę beneficjent otrzyma przed wykonaniem przedsięwzięcia, natomiast drugą po złożeniu w terminie 14 dni od zakończenia przedsięwzięcia oświadczenia o zakończeniu jego realizacji oraz o tym, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 4 EJW (Europejska Jednostka Wielkości). W ramach tego działania dofinansować można jedno lub kilka przedsięwzięć, ale łącznie pomoc nie może ona przekroczyć równowartości 25 tys. euro na gospodarstwo.
     Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów unijnych jest plan dostosowania, przygotowany na formularzu udostępnionym przez Agencję.
     Z działania mogą skorzystać producenci rolni, których gospodarstwo jest żywotne ekonomicznie lub osiągnie żywotność ekonomiczną w końcu otrzymania wsparcia, w gospodarstwie utrzymuje się co najmniej 5 dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt oraz produkcja azotu w nawozach naturalnych nie przekracza 170 kg/ha.


Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

     Od 1 lutego w Biurach Powiatowych ARiMR można też składać wnioski o pomoc w ramach Działania 2 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wspieranie gospodarstw o niewielkim potencjale ekonomicznym ma przyczynić się do poprawy ich dochodowości i zapewnić towarową produkcję w przyszłości.
     O wsparcie może ubiegać się producent rolny, będący osobą fizyczną, prowadzący od minimum 3 lat gospodarstwo rolne, będące jego własnością lub własnością jego małżonka. Musi ono odpowiadać definicji gospodarstwa niskotowarowego, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 2 do 4 ESU. Wielkość ta zależy od powierzchni gospodarstwa, struktury upraw i ilości utrzymywanych zwierząt. Wielkość ESU swojego gospodarstwa można sprawdzić w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego lub w Biurze Powiatowym ARiMR.
Forma wsparcia to premia wypłacana w ciągu 5 kolejnych lat w wysokości około 5 800 zł rocznie. Po przystąpieniu do działania, beneficjent musi podjąć się realizacji restrukturyzacji gospodarstwa w oparciu o plan jego rozwoju. Po trzecim roku realizacji planu, należy osiągnąć wybrane „cele cząstkowe”, które są związane z ogólnym celem restrukturyzacji. Jest to warunek konieczny do otrzymania premii w czwartym i piątym roku.

     Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR z siedzibą w Bochni (ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia, tel. 014 610 50 21). Formularze wniosków dostępne są w Biurze Powiatowym oraz na stronie internetowej ARiMR (http://www.arimr.gov.pl).

wstecz