Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 16.05.2005

ARiMR oferuje
RENTY STRUKTURALNE DLA ROLNIKÓW

     Renty strukturalne mają na celu zapewnienie dochodu rolnikom, którzy zdecydują się zrezygnować z prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

     Wielkość renty strukturalnej wynosi od 210% do 440% najniższej emerytury. Podstawowa wielkość renty (210%) może zostać zwiększona o następujące elementy:

      Wysokość renty strukturalnej ustala się jako odpowiedni procent kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (obecnie wysokość najniższej emerytury wynosi 552,63 zł - 126,74 EUR). Roczna wysokość pomocy będzie uwzględniać limity zawarte w Rozporządzeniu Rady (WE) 1257/99.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 210 % najniższej emerytury.
Podstawową wysokość renty strukturalnej zwiększa się o dodatek na małżonka w wysokości równej 60 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
.    gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków,
.    oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną spełniają jednocześnie warunki określone dla beneficjenta.
Podstawową wysokość renty zwiększa się również:
.    o 50% kwoty najniższej emerytury w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w sposób trwały o powierzchni co najmniej 3 ha,
.    po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR
.    po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika będącego w wieku poniżej 40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR.
     Osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest do opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy rolników. Jeżeli renta strukturalna zawiera dodatek na małżonka, osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest także do opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy za małżonka.
Rentę strukturalną wypłaca się co miesiąc w terminie określonym w decyzji, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat.

      Działanie skierowane jest do osób w wieku przedemerytalnym, które ukończyły 55 lat, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie o wielkości co najmniej 1 ha przez co najmniej 10 lat (w tym co najmniej przez 5 lat byli ubezpieczeni w KRUS) i zdecydują się je przekazać w celu poprawy żywotności ekonomicznej gospodarstwa innego rolnika lub następcy. Ponadto gospodarstwo można przekazać na rzecz Skarbu Państwa do Agencji Nieruchomości Rolnych lub na cele związane z ochroną środowiska, jak i zalesieniem.

      Renta strukturalna wypłacana będzie co miesiąc przez 10 lat. Osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest do opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy rolników, a także opłacania składki za współmałżonka, jeśli wypłacany jest dodatek na małżonka. Renta strukturalna jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

      Rolnik wypełnia wniosek o przystąpienie do programu rent strukturalnych. Wniosek wraz z załącznikami składa się w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wymaganymi załącznikami do wniosku są:
.    aktualny nakaz płatniczy w sprawie wymiaru podatku rolnego;
.    aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
.    inne dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny gospodarstwa rolnego;
.    wyciąg z aktu stanu cywilnego potwierdzający datę zawarcia małżeństwa w przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim;
.    dokumenty dotyczące przejmującego gospodarstwo rolne, w tym w szczególności:
     -    aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków w przypadku, gdy przejmującym jest rolnik,
     -    dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze,
     -    inne dowody i oświadczenia w zależności od okoliczności niezbędnych do wyjaśnienia.

Wnioski są rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Termin składania wniosków do Biura Powiatowego ARiMR - cały rok.

wstecz