Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 28.11.2005

    Wstępne wyniki kontroli na miejscu - 13,14% nieprawidłowości

    Poziom nieprawidłowości stwierdzony podczas kontroli na miejscu u rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie za 2005 r., wynosi 13,14%. Kontrolami objęto 96 tys. gospodarstw. W porównaniu do kampanii w 2004 r. poziom nieprawidłowości w skali kraju jest mniejszy o ponad 2%.

  Wyniki inspekcji przeprowadzonej w 2005 r. mogą ulec zmianie, gdyż analiza obejmuje na razie 60% skontrolowanych wniosków.

    Najwięcej wizyt przeprowadzono w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, najmniej - w lubuskim i opolskim. Najwyższy poziom nieprawidłowości występuje w województwach na południu kraju, gdzie jest najwięcej gospodarstw o niekorzystnej strukturze agrarnej (duża liczba małych i rozdrobnionych gospodarstw).

Szczegółowe wyniki zawiera tabela poniżej:
Województwo Poziom nieprawidłowości 2005 r. Poziom nieprawidłowości 2004 r.
Małopolskie 13,32%  10,11%
Suma z wszystkich województw: 13,14%   15,34%

   W tym roku zwiększona liczba kontroli - na poziomie 11% - objęła województwa: opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Wynika to z faktu, że w województwach tych w 2004 r. stwierdzono najwyższe poziomy nieprawidłowości. Ponadto kontrole metodą "foto" przeprowadzono przede wszystkim na obszarach, na których stwierdzone zostały znaczące nieprawidłowości powodujące sankcje finansowe.

    W tabeli poniżej znajdują się informacje o poziomie i liczbie kontroli w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba wytypowanych gospodarstw Poziom kontroli %
Małopolskie  7 976 5,57%
Cały kraj: 96 019 6,46%

        Celem kontroli na miejscu jest weryfikacja danych zadeklarowanych przez producenta rolnego na wniosku o płatność na podstawie przeprowadzonej kontroli stanu faktycznego, a tym samym zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków przyznanych w ramach wszystkich płatności obszarowych realizowanych przez ARiMR.

Kontrola na miejscu w ramach płatności bezpośrednich polega na sprawdzeniu:
-    gatunku uprawianych roślin lub rodzaju użytku gruntowego na danej działce rolnej zgłoszonej we wniosku o przyznanie płatności,
-    granic upraw i dokonaniu pomiarów powierzchni działek rolnych,
-    przestrzegania na działce zasad dobrej kultury rolnej z elementami ochrony środowiska w roku przeprowadzenia kontroli.

    Kontrole na miejscu przeprowadzane przez wykonawców zewnętrznych zostały już zakończone. Aktualnie trwa proces weryfikacji ich pracy: inspektorzy ARiMR przeprowadzają kontrole formalne i sprawdzające jakość wykonanych pomiarów.

 

wstecz