Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 29.04.2005

   

Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski na  zalesianie gruntów rolnych

    Założeniem Działania 5 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wsparcie procesu zalesiania gruntów użytkowanych rolniczo nie należących do Skarbu Państwa, a także zapewnienie odpowiedniej pielęgnacji nowych nasadzeń we wczesnych etapach ich rozwoju. Zalesienia dokonuje się na podstawie planu zalesienia sporządzonego przez nadleśniczego.
    Działanie obejmuje trzy formy wsparcia finansowego:
.    wsparcie na zalesienie oraz grodzenie upraw (jednorazowo);
.    premię pielęgnacyjną za utrzymanie nowej uprawy leśnej (przez okres 5 lat od nasadzenia);
.    premię zalesieniowa, stanowiąca ekwiwalent za wyłączenie gruntów rolnych z uprawy (przez okres 20 lat).

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach tego działania?
    Płatność na zalesianie może otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który spełnia łącznie następujące warunki:
.    został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
.    zobowiązał się do:
-    zalesienia działek rolnych, na których do dnia złożenia wniosku była prowadzona działalność rolnicza,
-    pielęgnacji założonej uprawy leśnej, przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia
-    zgodnie z planem zalesienia, w rozumieniu przepisów o lasach.

Jakie są warunki udzielania wsparcia?
Płatność za zalesianie jest udzielana do działek rolnych:
-    użytkowanych jako grunty orne, trwałe użytki zielone albo sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
-    stanowiących własność tego producenta rolnego,
-    o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokości nie mniejszej niż 20 m.

   Możliwe jest również tzw. zalesianie grupowe, czyli dokonane przez co najmniej 3 producentów rolnych, których działki sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 3 ha.

Warunkiem jest też:
-    wykorzystywanie do zalesień jedynie rodzimych gatunków drzew i krzewów;
-    zgodnie z art. 31, ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999, ustalając skład gatunkowy należy brać pod uwagę rolniczą klasyfikację gruntów rolnych oraz regionalizację przyrodniczo-leśną w celu dostosowania zalesień do lokalnych warunków siedliskowych;
-    należy przestrzegać zasad hodowli lasu w zakresie norm określających proporcję gatunków na różnych typach siedliskowych lasu, liczbę drzew na hektar i więźbę,
-    materiał sadzeniowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym.

Jaka może być forma i wysokość wsparcia?
Producent rolny podejmujący się zalesienia gruntów rolnych może otrzymać następujące płatności:
.    Wsparcie na zalesienie (od 4300 zł/ha do 5 900 zł/ha) - jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia.
.    Premię pielęgnacyjną - ryczałt za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych wypłacany corocznie przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia. Wysokość premii wynosi od 420 zł/ha do 750 zł/ha (bez zastosowania zabezpieczeń przed zwierzyną).
.    Premię zalesieniową - ryczałt za utracone dochody z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne, wypłacany corocznie przez 20 lat począwszy od roku, w którym wykonano zalesienie (premia ta podlega dziedziczeniu).

    Wysokość premii zalesieniowej jest zróżnicowana w zależności od udziału dochodu z rolnictwa w całkowitych dochodach beneficjenta. Producent rolny, którego udział dochodu z rolnictwa wynosi co najmniej 20% ogólnego dochodu, będzie otrzymywał premię w wysokości 1400 zł/ha/rok, zaś producent rolny uzyskujący mniej niż 20% dochodu z rolnictwa będzie otrzymywał premię zalesieniową w wysokości 360 zł/ha/rok.

Środki finansowe przeznaczone na zalesianie gruntów rolnych w latach 2004-2006 wynoszą 183 mln euro.

    Termin przyjmowania wniosków zalesieniowych na 2004 r. minął z dniem 31 grudnia 2004 r. Wnioski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. można było składać od dnia 1 września. Do Małopolskiego Oddziału wpłynęło 35 wniosków. Największą ilość tj. 8 wniosków przyjęto w Biurze Powiatowym w Krakowie, kolejnych 6 wniosków wpłynęło w Gorlicach, 5 producentów rolnych złożyło wnioski zalesieniowe w Tarnowie. Wszystkie wnioski złożyli pojedynczy właściciele gruntów rolnych, wśród wnioskodawców nie było grup rolników ani spółdzielni.
    Ilość składanych wniosków zwiększyła się po zmianie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych. Większość gmin nie ma aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego (utraciły ważność z końcem 2002 r.), na podstawie których miały być wydawane zgody na zalesianie. Od 19.10.2004 r. władze gminy mogą wydawać decyzje o możliwości zalesienia danego terenu na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
    W całym kraju złożono 2209 wniosków. Najwięcej przyjęto ich w województwie podkarpackim - 289. Łączna zadeklarowana powierzchnia zalesień wynosi ponad 9 tys. hektarów. W przypadku Małopolski jest to jedynie 112 ha.

Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

Wniosek wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w Biurze Powiatowym Agencji.

W latach 2005 - 2006 wnioski można składać w terminie od 1 czerwca do 15 lipca.

wstecz