Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 29.07.2005

    Grupy producentów rolnych - PROW Działanie 7

    W lipcu 2004 r. ARiMR uruchomiła działanie, którego celem jest podniesienie dochodów rolników dzięki zmniejszeniu kosztów marketingu produktów, a także poprawa jakości produkcji w wyniku stosowania tożsamych technologii produkcji oraz konfekcjonowania produktów na rynek. Wsparcie może być udzielone na zakładanie i administracyjne koszty działania grupy producentów przez okres 5 lat.
    Wsparcie może być udzielane na zakładanie i administracyjne koszty działania grup producentów przez okres 5 lat od momentu ich powstania (60 miesięcy od dnia wydania decyzji o uznaniu grupy przez wojewodę).
    Będzie ono udzielane grupom producentów rolnych zakładanym w celu wspólnego dostosowania standardów produkcji przez członków takich grup oraz wykształcenia systemu wspólnej sprzedaży produktów. System taki dotyczyć ma centralizacji sprzedaży, przygotowania sprzedaży, konfekcjonowania, dostaw do hurtowni, oraz ustanowienia wspólnych zasad w zakresie zapewniania informacji nt. produkcji, szczególnie w odniesieniu do zbiorów (plonów) i dostępności danych produktów rolnych. Grupa producentów rolnych może otrzymać wsparcie na założenie tej grupy tylko raz w okresie swej działalności, zarówno z budżetu krajowego, jak i z funduszy współfinansowanych przez Unię Europejską

Forma i wysokość pomocy
1. Pomoc finansowa będzie realizowana w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od daty uznania danej grupy producentów rolnych. Kwota wsparcia zostanie wyliczona na podstawie rocznej wartości netto sprzedanej produkcji wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy i nie przekroczy:
.    5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji do sumy EUR 1.000.000, sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, oraz
.    2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji powyżej EUR 1.000.000, sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

2. W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć kwoty:
.    w pierwszym i drugim roku - 100.000 EUR;
.    w trzecim roku - 80.000 EUR;
.    w czwartym roku - 60.000 EUR;
.    w piątym roku - 50.000 EUR.

Beneficjenci
Grupy producentów rolnych, które rozpoczęły swoją działalność po akcesji Polski do UE, przez pierwszych 5 lat istnienia grupy (wpisania do rejestru grup). Wsparcie będzie udzielone wyłącznie grupom producentów rolnych, które zostały formalnie uznane przez wojewodę właściwego dla siedziby grupy, w okresie między datą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a końcem okresu objętego Planem.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, członkami grupy mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Kryteria dostępu
Wsparcie będzie udzielone wyłącznie grupom producentów rolnych, które zostały formalnie uznane przez wojewodę właściwego dla siedziby grupy, w okresie między datą wstąpienia Polski do UniiEuropejskiej, a końcem okresu objętego Planem.
Wsparcie będzie udzielane grupom producentów rolnych, utworzonych przez producentów w następujących sektorach:
1) konie żywe, mięso końskie: świeże, chłodzone, mrożone;
2) żywiec wołowy, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone;
3) trzoda chlewna żywa, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone;
4) owce i kozy żywe, mięso baranie i kozie: świeże, chłodzone, mrożone;
5) drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone;
6) króliki żywe, mięso i jadalne podroby królicze: świeże, schłodzone, mrożone;
7) nutrie żywe, mięso i jadalne podroby, surowe skóry;
8) szynszyle, zwierzęta i surowe skóry;
9) lisy: pospolity i polarny, norki, jenoty, szopy, tchórze (zwierzęta i surowe skóry);
10) jaja ptasie;
11) mleko krowie, owcze lub kozie;
12) miód naturalny i inne produkty pszczele;
13) kwiaty świeże - cięte, doniczkowe;
14) ziemniaki świeże lub chłodzone;
15) ziarno zbóż;
16) nasiona roślin oleistych;
17) ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych;
18) rośliny zielne (lecznicze);
19) ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin - sadowniczych, ozdobnych;
20) buraki cukrowe;
21) len i konopie - uprawiane na włókno;
22) szyszki chmielowe;
23) liście tytoniu suszone;
24) materiał siewny i sadzeniaki;
25) produkty roślinne do wykorzystania technicznego lub pozyskiwania energii;
26) produkty rolnictwa ekologicznego;
27) produkty regionalne.

Pomoc przyznawana jest na wniosek grupy. Wniosek ten wraz z załącznikami składany jest w Oddziale Regionalnym ARiMR. Wymaganymi załącznikami do wniosku są:
.    wypis z rejestru grup producentów rolnych - decyzja administracyjna wojewody;
.    oświadczenie grupy o planowanej sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków;
.    wykaz faktur VAT i rachunków w ujęciu chronologicznym potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu, na które grupa została utworzona;
.    faktur VAT i rachunków w ujęciu chronologicznym potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu, na które grupa została utworzona.
Małopolski Oddział Regionalny ARiMR

wstecz