PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 1996 ROKU W GMINIE TRZCIANA

Styczeń :
- odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego ks.proboszcz Władysław Jemioło dokonał poświęcenia budynku Urzędu Gminy.
- gmina przejęła szkoły podstawowe istniejące na terenie gminy.

Luty:
- 19 lutego zmarła w tarnowskim szpitalu po ciężkiej chorobie długoletnia dyrektorka Przedszkola w Trzcianie Leokadia Ujejska.

Marzec :
- w okręgu wyborczym nr 15 w Trzcianie odbyły się wybory uzupełniające - nowym radnym został wybrany Jan Natanek.
- 7 marca odbył się I Gminny Zjazd Związku OSP, na którym wybrano Wójta Józefa Nowaka Prezesem Zarządu Gminnego, a Augustyna Leśniaka Komendantem Gminnym.

Kwiecień :
- 11 kwietnia odbyły się w świetlicy gminnej I Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których zwyciężył członek Młodzieżowej Drużyny OSP w Kierlikówce Mariusz Bębenek.

Maj :
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkcie Dolnej otrzymała w dniu 4 maja sztandar.
- 26 maja odbyły się w Rdzawie Gminne obchody Święta Ludowego połączone z przekazaniem sztandaru dla OSP Rdzawa, w których uczestniczył senator Ryszard Ochwat.

Czerwiec :
- Na boisku w Rdzawie odbyły się I Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. W kategorii młodzieżowej wygrała MDP OSP Kierlikówka, w grupie dorosłych OSP Leszczyna.

Lipiec :
- 30 lipca nad prawie całym terenem gminy przeszła nawałnica, która dokonała bardzo dużych zniszczeń w uprawach i na drogach.

Sierpień :
- 18 sierpnia odbyły się drugie z kolei obchody "Święta Gminy" z udziałem Andrzeja Rosiewicza połączone z pokazem ogni sztucznych i festynem ludowym.

Wrzesień :
- 22 września w wyborach uzupełniających w obwodzie nr 10 w Trzcianie nowym radnym wybrany został Konstanty Lalik.
- 29 września delegatem gminy do Izby Rolniczej w Tarnowie mieszkańcy gminy wybrali Stanisława Długosza.

Październik :
- 6 października w świetlicy w Trzcianie odbyło się spotkanie "po 26 latach" członków Zesołu Pieśni i Tańca "Trzciana" z założycielem zespołu Andrzejem Lisem.

Listopad :
- 5 listopada rozstrzygnięto konkurs na herb gminy, w którym najlepszy okazał się projekt zgłoszony przez Marcina Ozorowskiego z Nowego Targu.
- 24 listopada na I Wojewódzkim Przeglądzie Kabaretów Amatorskich w Nowym Wiśniczu, w kategorii dziecięcej, zwyciężył Kabaret "Tiko" działający od 10 lat w Szkole Podstawowej w Kierlikówce.
- 28 listopada, po raz pierwszy w historii gminy odbyły się w USC Trzciana uroczyste obchody jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, podczas których 4 pary małżeńskie otrzymały nadany przez Prezydenta RP medal "Za długoletnie pożycie małżeńskie. Wśród nich świętujący 60-lecie pożycia Ewelina i Teofil Więcławowie z Ujazdu.

Grudzień :
- 12 grudnia, w okręgu wyborczym nr 10 w Trzcianie, nowym radnym wybrano Kazimierza Cieślę.
- 20 grudnia odbyła się uroczysta wigilia dla osób samotnych i podopiecznych GOPS w Trzcianie, w której uczestniczyli księża proboszczowie z terenu gminy.

Podsumowanie 1996 roku.
- Był to trudny, ale jednocześnie owocny rok - stwierdził Wójt Trzciany mgr inż. Józef Nowak. Podobnego zdania są pozostali pracownicy Urzędu Gminy. Na terenie gminy urodziło się w 1996 r. 81 dzieci (o 8 mniej niż w roku poprzednim). Zmarło 40 osób ( o 5 mniej ). 30 par zawarło w tutejszym USC związek małżeński. Na terenie gminy mieszkało ponad 4900 osób.

Do sukcesów gminy można zaliczyć :
a) W dziedzinie oświaty:
- Sprawne przejęcie przez samorząd szkół podstawowych oraz bardzo wysoka ocena ich działalności przez dokonującą wizytacji Delegaturę Zamiejscową Kuratorium Oświaty, która wizytowała Szkoły w Leszczynie, Kamionnej, Kierlikówce i Łąkcie Dolnej,
- Rozpoczęcie w Kamionnej budowy nowej szkoły,
- Opracowanie dokumentacji budowy basenu krytego i sali gimnastycznej w SP w Leszczynie oraz rozbudowy budynku Urzędu Gminy
- Kontynuowanie rozbudowy Przedszkola w Trzcianie i SP w Łąkcie Dolnej.
- Przebudowa dachu i wymiana części stolarki w SP w Kierlikówce.
- Uzyskanie z Ministerstwa Finansów 50 tys. zł na remont dachu na budynku SP w Trzcianie.

b) W dziedzinie modernizacji dróg gminnych i wiejskich :
- Ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej, środków UG i rad sołeckich i przy bardzo dużym wkładzie lokalnej społeczności dokonano modernizacji i remontu dróg Trzciana-Srokówka, Łąkta
Dolna - Półrolki, Ujazd - Zyznówka, Kamionna - Stary Gościniec i kilka mniejszych,
- Wyremontowane też zostały przez Rejon Dróg Publicznych drogi Trzciana - Ujazd i Ujazd - Rdzawa.

c) Pozostałe inwestycje i remonty :
- Rozpoczęto w Ujeździe budowę Wiejskiego Domu Kultury,
- Wyremontowano chodniki w Trzcianie,
- Zagospodarowano i urządzono plac przy Ośrodku Zdrowia w Trzcianie.
- Rozpoczęto remont cmentarza wojennego w Leszczynie.

d) W dziedzinie kultury :
- zorganizowano przy dużym udziale Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego obchody "Święta Gminy",
- Kabaretowi "Tiko" z Kierlikówki udało się zająć I Miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kabaretów Amatorskich,

e) W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej :
- na terenie gminy miał miejsce tylko 1 pożar (w Kamionnej), choć jednostki OSP wyjeżdżały do 5 pożarów na terenie innych gmin,
- odbył się I Gminny Zjazd ZOSP.
- dwie jednostki :OSP Rdzawa i OSP Łąkta Dolna otrzymały sztandary,
- zakupiono z demobilu dwa wozy strażackie Star 660 dla OSP Kierlikówka i OSP Kamionna,
- zorganizowano po raz pierwszy Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i gminne eliminacje OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom".

f) W innych dziedzinach :
- opracowano wstępne studium do planu przestrzennego rozwoju gminy,
- udało się aktywnie zwalczać bezrobocie stwarzając w ramach robót publicznych 7 stanowisk pracy,
- nastąpił znaczący przyrost podmiotów gospodarczych (w 1996 roku zarejestrowało tu działalność aż 32 nowe a zlikwidowało tylko 7),
- przeprowadzono akcję wapnowania gleb,
- udzielono 17 osobom zapomóg socjalnych i losowych.

g) Budżet gminy w 1996 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości około 30 tys. zł.

Niepowodzenia :
a) Nie udało się w znaczącym stopniu ożywić działalności świetlic wiejskich,
b) Niepowodzeniem zakończyła się próba zainteresowania mieszkańców gminy świadczeniem usług agroturystycznych,
c) Nie udało się ostatecznie rozstrzygnąć sprawy lokalizacji i budowy gminnej oczyszczalni ścieków.

    Na terenie gminy miały też miejsce bardzo przykre wydarzenia: klęska żywiołowa, (gradobicie, ulewa), kilka kradzieży (w tym obrabowanie Urzędu Gminy), śmierć kilku zasłużonych mieszkańców gminy (m.in. Leokadii Ujejskiej i Mikołaja Sumary) i kilka tragicznych wypadków drogowych.

wstecz