Logo Krajowej Rady Izb Rolniczych

WYBORY DO SAMORZĄDU ROLNICZEGO

8 grudnia 2002 r.

     Na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.927) Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła w dniu 6 września 2002 roku uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - wyznaczając dzień wyborów na niedzielę dnia 8 grudnia 2002 roku.
    Siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Trzcianie jest Dom Strażaka w Trzcianie. Przewodniczy jej Stanisława Wierzbicka. W Okręgu Wyborczym nr 37 (Gmina Trzciana) kandyduje trzech rolników:

  • Józef Musialski - wykształcenie wyższe  - lat 52 - zam. Rdzawa

  • Kazimierz Michał Rojek - wykształcenie średnie - zam. Kamionna

  • Tadeusz Wiesław Sowiński - wykształcenie średnie - Trzciana

      Lokal wyborczy będzie czynny w godzinach 8 - 18. Zorganizowano dowozy. Godziny odjazdu autobusu dowożącego rolników z Leszczyny, Kierlikówki, Kamionnej i Łąkty Dolnej podano na ogłoszeniach publicznych.

      Niedzielne wybory do powiatowych izb rolniczych to pierwszy etap wyborów do Małopolskiej Izby Rolnej. Do 18 grudnia muszą się odbyć pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad, na których zostaną wytypowani delegaci do MIR (w sumie 38). Pierwsze walne zgromadzenie nowej MIR ma się odbyć do 18 stycznia 2003 roku.

List Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - Józefa Waligóry.

     Szósty rok funkcjonowania samorządu rolniczego jest rokiem szczególnym, gdyż to właśnie w tym - 2002 r. - odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Wybory inne niż wybory pierwsze, przeprowadzane bowiem na innych zasadach, w innej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, w tym polskiej wsi, w innym układzie stosunków międzynarodowych, nieomalże u progu przewidywanego wejścia do Unii Europejskiej.

     Kto wie jednak, czy właśnie z wymienionych powodów, wybory nie mniej ważne niż te pierwsze, które mimo odległego już, jak się wydaje, czasu nadal pozostają w naszej pamięci dzięki entuzjazmowi i zaangażowaniu w ich przygotowanie wielu życzliwych samorządowi rolniczemu ludzi, bez których o odrodzeniu tegoż samorządu w III Rzeczpospolitej trudno byłoby nawet marzyć.

      Dziś to zaangażowanie jest nam jeszcze bardziej potrzebne. O to zaangażowanie w pracach nad przygotowaniem, czekających nas jesienią 2002 r. wyborach, apeluję. Apel ten kieruję nie tylko do obecnych działaczy samorządu rolniczego, biorących udział w jego organach, ale też do wszystkich członków samorządu rolniczego. Stoi bowiem przed nami zadanie niełatwe.

    Otóż po raz pierwszy przyjdzie nam zorganizować wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych samodzielnie - własnym nakładem sił i środków. Każda przeto pomoc, również pomoc życzliwych idei samorządu rolniczego osób w nim nie zrzeszonych, pozostałych organizacji rolniczych, jak też innych organizacji, instytucji i organów administracji publicznej będzie mile widziana.

     Wybory te różnić się będą od pierwszych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych również zasadami wyborczymi. Przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 875) ujednolicona została kadencja walnych zgromadzeń izb rolniczych. Dokonano też zmian umożliwiających przeprowadzenie wyborów do walnych zgromadzeń wszystkich izb rolniczych w jednym terminie. Wprowadzono wybory pośrednie i dwustopniowe (efektem tego będzie zmniejszenie liczebności walnych zgromadzeń izb rolniczych). W okręgu wyborczym, stanowiącym jak dotychczas obszar jednej gminy, będą wybierani członkowie rady powiatowej, a następnie rady powiatowe będą wybierały przewodniczącego i delegata, którzy wejdą w skład walnego zgromadzenia.

    W wyniku przyszłych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych nastąpi zatem utworzenie nowych organów izb - rad powiatowych, które będą działać na obszarze powiatu, wykonując zadania o charakterze opiniodawczo-doradczym dla pozostałych organów izby. Pozwoli to na instytucjonalne zbliżenie się izby rolniczej do Was drozdy rolnicy, do waszych trosk i problemów, pozwoli - mam nadzieję - na szybszą i skuteczniejszą pomoc w ich rozwiązywaniu.

      Samorząd rolniczy to przede wszystkim ludzie w nim działający, w tym zwłaszcza poprzez pracę w jego organach, z których najważniejszym jest walne zgromadzenie - decydujące przecież o najistotniejszych sprawach izby. Dlatego pozwolę sobie zwrócić się do Was - drodzy członkowie samorządu rolniczego z kolejnym apelem - z apelem o aktywny udział w głosowaniu w nadchodzących wyborach.

      Ufam, że Wasz udział w tym glosowaniu będzie na tyle liczny, iż frekwencja osiągnięta w tych wyborach będzie dowodem naszej wspólnej troski o sprawy rolnictwa i polskiej wsi oraz ogromnej dojrzałości młodego jeszcze, choć z bogatymi tradycjami, samorządu rolniczego. Głęboko wierzę, że Wasz udział w wyborach nie ograniczy się tylko do głosowania, ale też, że potraficie wskazać odpowiednich i odpowiedzialnych kandydatów na członków walnych zgromadzeń izb rolniczych.

     Z nadzieją, że Nasz wspólny wybór pozwoli na efektywną realizację idei samorządu rolniczego dla dobra polskiej wsi i naszej Ojczyzny.

Józef Waligóra
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

WYNIKI WYBORÓW W OKRĘGU NR 37 (TRZCIANA)

  • Józef Musialski - 20 głosów

  • Kazimierz Michał Rojek - 9 głosów

  • Tadeusz Wiesław Sowiński - 18 głosów

Wstecz