Temida

WYBORY ŁAWNIKÓW

na kadencję 2004-2007

      W całej Polsce rozpoczęła się kampania, której celem jest wyłonienie ławników do sądów powszechnych. Ławnicy stanowią czynnik społeczny w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i mają wpływ na to, jaki zapadnie wyrok, porównywalny z sędzią zawodowym. Może się zdarzyć, że ławnicy przegłosują sędziego i ich głos zadecyduje o wymiarze kary.

Kto może być ławnikiem ?
        Ławnikiem może zostać każdy obywatel, pod warunkiem że ukończył 30 lat, a nie przekroczył 65. roku życia. Szczegółowe warunki określa art. 158 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto:
- ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie ukończył 65 lat.
        W przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ławnikiem powinna być osoba, która dodatkowo wykazuje się szczególną znajomością praw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.

Ławnikami nie mogą zostać:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych oraz innych sądach i prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można skierować sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcowie prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze służby więziennej.
Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

       Zgłaszać kandydatów na ławników mogą: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do 31 lipca ostatniego roku kadencji.
         Natomiast kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają w równej liczbie terenowe organy administracji rządowej, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed dokonaniem wyboru rady gmin zasięgają informacji o kandydatach w Krajowym Rejestrze Karnym oraz od właściwych organów policji. Rada powołuje także zespół, który przedstawia radzie gminy na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.
Listę wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów najpóźniej do końca listopada roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Następnie prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje ich na listę kandydatów i wydaje legitymację. Kadencja ławników trwa 4 lata.
       W czasie trwania kadencji nie powołuje się ławnika do pełnienia obowiązków w razie ujawnienia okoliczności, które nie pozwalały na jego wybór, oraz w razie wszczęcia postępowania karnego przeciwko ławnikowi do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

       W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom. Ławnik może być wyznaczany do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku. Liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika. Ławnik w czasie sprawy, podobnie jak sędzia, może zadawać stronom i uczestnikom postępowania pytania. Posiada taki sam wpływa na orzeczenie jak sędzia zawodowy.

      Do Urzędu Gminy w Trzcianie wpłynęła już informacja nadesłana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie -  SSO Wiesława Zacharę, dotycząca tej sprawy. W piśmie napisano:
        Na podstawie art.161 § 2 ustawy z 27 lipca 2001roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych
/Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm./ - Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie na swym posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2003r. ustaliło następujące ilości ławników wybieranych przez Radę Gminy Trzciana:
-    do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni - 4 osoby
-    do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy
/ Sąd Pracy/ - 2 osoby
-    do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie - 1 osoba
Wybór ławników winien być dokonany najpóźniej w październiku br.

   30 października 2003 r. Rada Gminy w Trzcianie dokonała wyboru ławników [uchwała  nr   IX/45/03 >>>]

wstecz.