NOWE   STOWARZYSZENIE

Siódma sesja Rady Gminy w Trzcianie.

       Na terenie gminy Trzciana działa kilka stowarzyszeń. Można tu wymmienić siedem jednostek OSP, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana, powstałe w 2000 roku oraz Klub Europejski "Millenium" - założony przez nauczycieli gminy Trzciana w roku 2000.

     Od dłuższego już czasu sporo mówiło się na terenie gminy Trzciana o powstającym w Kamionnej Stowarzyszeniu, którego podstawowym celem miało być prowadzenie społecznego gimnazjum. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Trzcianie, odbytym 26 czerwca 2003 r. przedstawicielka "Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna" - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionnej, Pani mgr Anna Kępa poinformowała, organizacja ta postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia została zarejestrowana 7 maja 2003 roku. Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie są: Pan Mucha Grzegorz oraz Pan Piotr Legień - sołtys tej wsi.
      Statutowymymi celami działania "Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna" są:
-    prowadzenie, wspieranie, promowanie, organizowanie, inicjowanie i tworzenie warunków do realizacji działalności społecznej i gospodarczo użytecznej.

       W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
-    zakładanie i prowadzenie szkół na prawach szkoły publicznej,
-    wspieranie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi Kamionna, a przede wszystkim tworzenie infrastruktury dla rolnictwa, aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia,
-    działania na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska,
-    gromadzenia środków finansowych, rzeczowych i innych umożliwiających prowadzenie statutowej działalności Stowarzyszenia,
-    wspomaganie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim,
-    działanie na rzecz ochrony zdrowia, niesienie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym.

        Stowarzyszenie złożyło już wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie Publicznego Gimnazjum w Kamionnej z dniem 1 września 2003 roku, realizującego nabór do klas I i II. Oznacza to, że obecna klasa III będzie kończyć Gimnazjum w Trzcianie.

         Przedstawicielka Stowarzyszenia poinformowała radnych o zobowiązaniach, jakie podjął Zarząd Stowarzyszenia, uprawniony do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły. Stowarzyszenie zobowiązuje się, że Gimnazjum będzie mieć zapewnione:
-    odpowiednie warunki działania,
-    bezpieczne i higieniczne warunki do nauki, wychowania i opieki,
-    przestrzeganie przepisów dotyczących szkół publicznych.
       Zapewni ponadto:
-    bezpłatne nauczanie w ramach ramowych planów nauczania,
-    przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
-    realizację programów nauczania, które zawierają podstawy kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania,
-    realizowanie ustalonych przez MENiS zasad oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i egzaminów wewnętrznych,
-    wydawanie świadectw państwowych.
        Pani Kępa przedstawiła również wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w Gimnazjum w Kamionnej informując, że wszyscy posiadają niezbędne kwalifikacji do pracy w gimnazjum - w pierwszej kolejności zatrudnieni zostali nauczyciele pracujący dotychczas w Gimnazjum w Trzcianie, którzy wyrazili chęć do pracy w Kamionnej.

       W ten sposób rozwiane zostały wątpliwości i niedomówienia, jakie dało się słyszeć w sprawie tworzenia tego Stowarzyszenia, jak również wyjaśnione zostały zasady, na jakich funkcjonować będzie Gimnazjum w Kamionnej. Mieścić się będzie w nowym budynku szkolnym, który w ostatnim dniu maja br. został poświęcony i oddany oficjalnie do użytku. Będzie to więc już druga szkoła w gminie Trzciana (po Rdzawie) prowadzona przez Stowarzyszenie założone przez mieszkańców wsi.

Nowy budynek szkoły w Kamionnej - widok z dnia 31 maja 2003 r.

wstecz