ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2003/2004

Rozpoczęcie roku szkolnego 2003-2004 w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004 w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie.

     We wszystkich szkołach gminy, w tym także w nowej placówce: Gimnazjum prowadzonemu przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kamionna, nowy rok szkolny zainaugurowano nabożeństwami w kościołach. Dopiero po mszach odbyły się akademie, podczas których zaprezentowano nowych nauczycieli, wychowawców, w tym nowych księży - katechetów. Dyrektorzy placówek poinformowali uczniów o podstawowych wymaganiach, założeniach planów pracy.

    O tym, jak przygotowane są szkoły do rozpoczynającego się własnie roku szkolnego informowali dyrektorzy na ostatniej sesji Rady Gminy w Trzcianie, która odbyła się 26 sierpnia 2003 r. Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej w Przedszkola w Trzcianie  Pani Anna Bielak powiedziała, że przygotowanie placówki, którą kieruje jest dobre. Budynek nie wymagał remontu - sale były wyremontowane i wyposażone w nowe meble wcześniej przy reorganizacji placówki. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej Pani Stanisława Gąsiorek również potwierdziła dobre przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego. W trakcie budowy jest miasteczko ruchu drogowego, zakupione są znaki i słupki. Zwracając uwagę na bardzo duży ruch samochodowy przez Łąktę Dolną, wnioskowała o rozważenie budowy chodników przy drodze oraz wymalowanie pasów /przejścia dla pieszych / przy szkole.  Zadeklarowała zakup farb i wymalowanie przejścia we własnym zakresie, jeżeli zostanie wyznaczone miejsce wykonania takiego przejścia. Jej zdaniem niezbędny jest również zakup i założenie nowej siatki ogrodzeniowej, remont murków ogrodzeniowych oraz elewacji zewnętrznej budynku szkoły /elewacja odpada w miejscach, dokąd sięgała woda w czasie powodzi w 1997 r./  yrektor Szkoły Podstawowej w Kamionnej i jednocześnie reprezentant Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kamionna Pani Anna Kępa poinformowała, że Kamionna jest dobrze przygotowana do nowego roku szkolnego. Kadra została zatrudniona, a zmiany zaszły jedynie w przypadku obsadzenia godzin chemii i informatyki. Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej w Leszczynie Pani Maria Dyrdał   poinformowała, że placówka jest bardzo dobrze przygotowana do nowego roku szkolnego. W czasie wakacji ze środków pozabudżetowych, dzięki pomocy radnej Pani Marii Kłósek, wymalowana została jedna klasa oraz przeprowadzony został remont toalet . Większość prac wokół budynku szkolnego wykonanych zostało  w  czynie społecznym m.in. chodniki i dojście do obiektu szkolnego.  Deklarując wykonanie ogrodzenia również w czynie społecznym przez rodziców - Pani dyrektor zwróciła się do Wójta i Rady Gminy o pomoc finansową w zakupie siatki ogrodzeniowej.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kierlikówce Pani Izabela Sroka poinformowała, że nowy rok szkolny placówka rozpocznie w 13-osobowym składzie, 2 nauczycieli będzie uzupełniać etaty w Kamionnej. Szkoła oferuje 2 języki obce. Ma zadawalające wyniki mierzenia jakości pracy /mierzenie takie zostało przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku/. Dzięki pozyskaniu środków z ARiMR doposażona została pracownia komputerowa, a ze środków Fundacji "Partnerstwo dla Środowiska" wykonane zostały prace wokół szkoły. Ponadto szkoła przystąpiła do programu "Szkoła z klasą". Rada Rodziców zakupiła żaluzje do klas, a ze środków własnych szkoły wykonany został remont pokoju nauczycielskiego, a także gabinetu dyrektora i sekretariatu. Dyrektor Gimnazjum i LO - Pan Zbigniew Solak poinformował, że Liceum Ogólnokształcące w Leszczynie od nowego roku szkolnego będzie funkcjonować jako niepełna instytucja: będzie tylko II klasa, gdyż I klasa - z uwagi na małą liczbę kandydatów /tylko 14/ - decyzją władz samorządowych nie została utworzona. Mimo że decyzja ta zapadła późno /zdecydowana większość kandydatów była to młodzież spoza Leszczyny /udało się jednak znaleźć dla tych kandydatów miejsca w innych szkołach. Dyrektor Solak powiedział także, że gimnazjum pozyskało 9 uczniów spoza terenu gminy Trzciana. W ostatnim czasie udało się doposażyć salę komputerową. W obydwu szkołach - w gimnazjum w Trzcianie i w LO w Leszczynie młodzież jest wyposażona w podręczniki, nie ma zagrożenia, że uczniowie z rodzin biednych nie będą wyposażeni w podręczniki - są one uczniom wypożyczane.   W Gimnazjum jest kontynuowane przewożenie uczniów na dotychczasowych zasadach. Przy obiekcie Gimnazjum w Trzcianie w czynie społecznym został wykonany parking za szkołą, dokonano wymiany stolarki , na ukończeniu jest malowanie sal lekcyjnych /ze środków budżetowych i pozabudżetowych rodziców i Rady Gimnazjum/.

     Wójt Gminy - Pan Józef Nowak stwierdził, że stan techniczny budynków szkolnych na terenie gminy nie budzi większych zastrzeżeń. Poinformował ponadto, że po przeprowadzonym konkursie na dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie komisja konkursowa zaproponowała Panią mgr Annę Bielak na stanowisko dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Wójt wręczył jej akt powołania na dyrektora w/w placówki na okres 5 kolejnych lat. Wójt poinformował równocześnie, że upłynęła 5-letnia kadencja dyrektora Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej wyłonionego w poprzedniej kadencji w drodze konkursu. Ze względu na wysoką ocenę pracy szkoły, a tym samym dyrektora - po konsultacji ze środowiskiem rodziców i przedstawicielami Rady Gminy - podjął decyzję o powołaniu Pani dyrektor Stanisławy Gąsiorek na następną kadencję.  W przypadku Zespołu Szkół Gimnazjum i LO w Leszczynie ze względu na to, że nie ma naboru do klasy I LO - nie przeprowadzano konkursu na dyrektora tej placówki, a obowiązki dyrektora pełnić będzie Pan Zbigniew Solak - dyrektor Gimnazjum w Trzcianie, który ma powołać swojego zastępcę pracującego w Zespole w Leszczynie. Wójt podziękował dyrektorom szkół za szukanie środków pozabudżetowych i wykazywanie inicjatywy w wykorzystaniu środków z ARiMR - niektóre szkoły już pięciokrotnie otrzymały środki na wyposażenie pracowni komputerowych, co pozwala na prowadzenie szkoleń również dla mieszkańców gminy. Wójt zachęcił wszystkich dyrektorów do składania nowych wniosków w terminie do 15 września br.

       W gminnej oświacie zaszły więc pewne zmiany, choć nie są one zbyt radykalne. A jaki będzie ten rok szkolny ? To pokaże czas !

     

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W PG W TRZCIANIE - MINI FOTOREPORTAŻ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2003-2004. Rozpoczęcie roku szkolnego 2003-2004.
Gimnazjaliści wychodzą z kościoła po zakończonej mszy świętej, rozpoczynającej nowy rok szkolny. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego przed budynkiem szkolnym Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2003-2004. Rozpoczęcie roku szkolnego 2003-2004.
Uczniowie kls pierwszych gimnazjum podczas apelu. Uczniowie klas trzecich podczas apelu.

wstecz