GMINA TRZCIANA

W ŚWIETLE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO Z ROKU 2002.

  Gminy Małopolski otrzymały niedawno książeczkę pt. "Podstawowe informacje ze spisów powszechnych", będącą przedstawieniem informacji zebranych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego, przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca 2002 roku. Oto kilka podstawowych informacji z tego spisu dotyczących gminy Trzciana:

nsp01.jpg (15410 bytes)

 •  
W gminie mieszkało 5000 osób, w tym 2470 mężczyzn; wszyscy narodowości polskiej. Ogółem na 100 mężczyzn przypadało 102 kobiety. W wieku 15 -19 lat na 100 mężczyzn przypadało 111 kobiet; 20-24 lata - 87 kobiet; 25-29 - 99; 30-34 - 99, 35-39 - 93; 40-44 - 77; 60-64 -126; 75-79 - 266.
 •  
W wieku produkcyjnym było 2725 osób, w tym 1459 mężczyzn. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 83 osoby w wieku nieprodukcyjnym.
 •  
Kawalerów i panien w wieku 15-60 i więcej lat było 1201, w tym 691 to mężczyźni.  Żonatych i zamężnych było 2124, w tym 1067 mężczyzn. Wdów i wdowców - 375, w tym 42 mężczyzn, rozwiedzionych 23, w tym 10 mężczyzn.
 •  
Wykształcenie (osoby w wieku powyżej 13 lat = 3938 osób): wyższe - 157 (w tym mężczyzn - 64), policealne - 62 (13), ogólnokształcące - 62 (18), średnie zawodowe - 881 (392), zasadnicze zawodowe - 1221 (762), podstawowe i bez wykształcenia - 1555 (675).
 •  
Osób niepełnosprawnych: 1079, w tym 487 mężczyzn.
 •  
Źródła utrzymania: z pracy najemnej - 1773 osoby; na rachunek własny - 1628 (w tym w gospodarstwie rolnym - 1386), z emerytur - 513, z rent - 969.
 • Użytkownicy gospodarstw rolnych: 9771, w tym: do 1 ha - 174, 1-2 ha - 237, 2-5 ha - 457, 5-10 ha - 106, 10 i więcej ha - 3.

 • Gospodarstwa domowe: 1284. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym: 4,58. Liczba gospodarstw bez działki rolnej: 306. Z liczbą osób: 5 i więcej 486, 4 - 217, 3 - 170, 2 - 155, 1 - 157. Gospodarstwa posiadające telefon - 883.
 • Liczba rodzin: 1198, w tym z dziećmi - 991, bez dzieci: 198. Matki samotnie wychowujące dzieci: 188, ojcowie: 17.
 • Stopa bezrobocia: ogółem 10,7%. Mężczyźni - 10,2%, kobiety - 11,4%. Z wykształceniem: wyższym - 4,9%, policealnym i średnim - 12,9%; zasadniczym zawodowym - 11,4%. Największa grupa bezrobotnych to mężczyźni po zasadniczej szkole zawodowej (69 osób) i kobiety z wykształceniem średnim i policealnym - 63 osoby.
 • Mieszkania: liczba mieszkań - 1112; w tym osób fizycznych - 1097, gminy - 10,  pozostałych - 4. Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu - 4,58. Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania - 104,5 m2; na jedną osobę - 22,8 m2. Mieszkań wybudowanych przed 1918 rokiem - 34, w latach 1918-1944 - 118; 1945 - 1970 - 257; 1971 - 1978 - 164. W wodociąg jest wyposażonych 961 mieszkań, w kanalizację - 959, w gaz - 898, centralne ogrzewanie - 818.
 • Gospodarstwa rolne: ogółem - 1131, prowadzących wyłącznie działalność rolniczą - 832.
 • Powierzchnia gruntów rolnych: ogółem: 4352 ha, w tym: użytki rolne - 3389 ha, odłogi - 328 ha, ugory - 46 ha, sady - 169 ha, łąki - 680 ha, lasy i grunty leśne - 699.
 • Uprawy rolne: zboża - 734 gospodarstw rolnych, ziemniaki - 707, warzywa gruntowe - 276, rośliny pastewne -164, buraki cukrowe - 0, rzepak - 0.
 • Sady: jabłonie - 143 ha, grusze - 2 ha, śliwy - 10 ha, wiśnie - 9 ha, czereśnie - 0 ha. Krzewy i owoce jagodowe: agrest - 1 ha, porzeczki - 20 ha, maliny - 3 ha.
 • Zwierzęta gospodarskie: bydło - 951 sztuk (w 495 gospodarstwach), trzoda chlewna - 2491 (305), owce - 131 (4), kozy - 71 (35), konie - 40 (38), króliki - 826 (169), zwierzęta futerkowe - 0, drób - 667829 (508), pnie pszczele - 168 (18).
 • Maszyny rolnicze: ciągniki - 501 gospodarstw, samochody ciężarowe - 46, kombajny zbożowe - 30, dojarki bańkowe - 10, schładzarki do mleka - 3.

wstecz