BUDŻET GMINY TRZCIANA NA 2005 ROK

Radni gminy Trzciana na XVIII sesji Rady Gminy.Uchwałą Nr XIX/105/05 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 lutego 2005 roku ustalono następujący budżet gminy Trzciana na 2005 rok.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2005 RADY GMINY TRZCIANA


    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit.c,d,e,pkt.10- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm. oraz art.109, art.110, art.112 ust.1, ust.2 pkt.2 ,pkt.6, art.116, art.124 oraz art.128 ust.2 i art.134 ust.3 i 4, art.135- ustawy z dnia 26 listopada 1998r. finansach publicznych - tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. Nr.15 poz.148 z późn.zm - oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska- Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn.zm. - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Trzciana na 2005 r. w kwocie zł: 9.794.619,- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Trzciana na 2005 r. w kwocie zł: 11.520.170,- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.725.551,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie zł: 1.600.000,-
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 233.551,-

4. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie zł: 1.833.551,- i rozchody budżetu Gminy w kwocie zł: 108.000,- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały


§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Trzciana związane z realizacją:

1/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2/ zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody budżetu Gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu Gminy w wysokości zł: 4.180.044,- jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wieloletni program inwestycyjny, z wyodrębnieniem limitów wydatków na finansowanie poszczególnych programów ze środków publicznych pochodzących z funduszu SAPARD i Funduszy strukturalnych stanowiący załącznik nr 7a do uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji udzielanych:

1/ dla instytucji kultury na łączną kwotę zł: 215.000,-
2/ dla publicznych szkół w kwocie zł: 278.886,- jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

3/ na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na kwotę zł: 12.000,- jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

§ 6


1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki nieprzewidziane do 1% wydatków budżetu w kwocie zł: 80.600,-

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Gminy w kwocie zł: 212.000,- na następujące wydatki:

a/ na wydatki oświatowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu zł: 200.000,-
b/ dofinansowanie kosztów funkcjonowania Posterunku Policji w Trzcianie zł: 12.000,-

§ 7.

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, w łącznej kwocie 92.600,- zł, w układzie klasyfikacji budżetowej - jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 9.

Przyjmuje się prognozę długu publicznego Gminy Trzciana na lata 2003-2010 - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10.

1. Zaplanowane w przychodach budżetu kredyty, Wójt Gminy zaciągnie w kwocie z załącznika Nr 3, a obciążenia z nich nie będą przekraczać prognozowanych wielkości zadłużenia z załącznika Nr 12.

2. Zobowiązania z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych Wójt Gminy zaciągnie w kwotach nie wyższych niż limity z załącznika nr 7a.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Trzciana do:

1/ spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek.
2/ zawierania wieloletnich umów inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, o jakich mowa w § 10 pkt.2.
3/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
4/ przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych.

5/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego, do maksymalnej wysokości : 3.000.000,- zł , które zostaną spłacone do końca 2005 r.
6/ lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy:

a/ informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. - w terminie   do dnia 31 sierpnia 2005r. w szczegółowości nie mniejszej niż zakres niniejszej uchwały budżetowej .

b/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005 r. - w terminie do dnia 30 marca 2006 r. - w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały budżetowej.

§ 12.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

wstecz