POZNAJMY DZIELNICOWEGO

Dzielnicowy mł. asp. Adam Tatko oraz Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie asp. mgr Jacek Trzciak.

    Policja pełni w demokratycznym państwie ważną rolę. Jest organem państwowym, do którego podstawowych obowiązków należy: ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ściąganie przestępców, zabezpieczanie ruchu drogowego. Na czele tego organu stoi Komendant Główny Policji (obecnie generalny inspektor Leszek Szreder), podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
      W czasach PRL-u (ówczesna milicja) często kojarzona była z brutalnymi represjami i nieuzasadniona przemocą. Od kilku już lat policja staje się instytucją coraz bardziej otwartą dla społeczeństwa, pełniącą coraz częściej rolę profilaktyczno - pomocową. Nic więc dziwnego, że w rankingu instytucji cieszących się społecznym poparciem znajduję się na wysokim miejscu.
      Policja ze społeczeństwa się wywodzi i dla niego pełni swoje funkcje. Pełna realizacja policyjnych zadań jest możliwa tylko przy ścisłej współpracy ze społeczeństwem i jego instytucjami. Jak to wygląda na terenie gminy Trzciana. Kierownik Komisariatu policji Jacek Trzeciak jest zadowolony ze współpracy z lokalną społecznością: - Odczuwam, że zdecydowana większość mieszkańców gminy jest do nas nastawiona pozytywnie. Chciałbym jednak zaapelować do mieszkańców o kilka spraw. Prosiłbym rodziców, zwłaszcza dorastającej młodzieży, aby zwrócili uwagę na to, gdzie, kiedy i z kim młodzi ludzie przebywają. Proszę, aby poświęcili im więcej czasu i dali zajęcie, bo w przeciwnym wypadku, pozostawieni sobie, będą szukać alternatywy wśród innych, często nieodpowiednich środowisk. Po drugie: jako policja nie możemy być wszędzie i zawsze. Ale w każdej chwili można nas poinformować o podejrzanych zjawiskach, wydarzeniach, osobach. Im informacja będzie szybsza, tym skuteczniejsze będzie działanie. Po trzecie: społeczeństwo musi się odważyć (na szczęście coraz częściej tak jest) informować nas o przestępstwach, czy podejrzanych działaniach. Jeśli bowiem złapiemy sprawcę na gorącym uczynku, nie trzeba będzie szukać świadków, ani ściągać obywateli na przesłuchania. Możemy całkowicie zagwarantować anonimowość osób, które poinformują nas o przestępstwach lub innych podejrzanych sprawach. I to wcale nie jest donosicielstwo, lecz działanie we własnym interesie, bo przecież każdy może stać się ofiara przestępcy. Prowadzimy w szkołach, na zebraniach wiejskich szeroką akcję uświadamiająca. Uczymy jak zachować się w różnych trudnych sytuacjach, rozdajemy ulotki i broszury - informuje Kierownik Posterunku Jacek Trzeciak.
     Szczególnie ważną rolę w działaniach policji mają do odegrania dzielnicowi. - To oni załatwiają sprawy interwencji obywatelskich, utrzymują kontakt ze społeczeństwem, uczestniczą w zebraniach wiejskich, odbywają spotkania z młodzieżą w szkołach oraz prowadzą inną działalność prewencyjną. Dlatego uważam, że dzielnicowy powinien w swoim rejonie działania znać każde miejsce i każdego mieszkańca - twierdzi słusznie Jacek Trzeciak. Dlatego też społeczność gminy powinna znać swojego dzielnicowego. Funkcję tą pełni obecnie młodszy aspirant Adam Tatko.

  Młodszy aspirant ADAM TATKO pracuje w policji od 1995 roku. Pochodzi z Leszczyny. Wykształcenie średnie - absolwent Liceum Zawodowego w Bochni. 3 lata studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie - kierunek geografia. Ukończył kurs dla dzielnicowych w Katowicach. Żonaty, 2 dzieci.

    Pracę w policji rozpoczął w oddziałach prewencji w Warszawie (1995-97). Potem został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Bochni, gdzie pracował do czerwca 1998 roku. Od tego czasu pracuje w Posterunku Policji w Trzcianie.

   Podstawowy zakres obowiązków: rozpoznanie osobowe i terenowe, nadzór nad rodzinami patologicznymi, prowadzenie działań prewencyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

   Teren działania: cała gmina Trzciana. Dyżury na Posterunku pełni w poniedziałek i czwartek w godz. 8 - 10 oraz we wtorek od 18 do 19. Telefon kontaktowy: 014 - 6136307.

   Jednym z ważnych działań trzciańskiej policji jest obecnie realizowanie działań związanych z tzw. "Niebieską Kartą". Policja od lat zajmowała się tzw. "awanturami domowymi", czyli podejmowała czynności w przypadku stosowania przemocy przez silniejszych członków rodziny wobec słabszych. W 1998 r. podjęto próbę stworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie angażując w ten problem wszystkie podmioty zainteresowane pomocą rodzinie. Policja jako pierwszy organ stykający
się z tym zjawiskiem spełnia tu istotną rolę. Podjęto starania, aby kontakt z rodziną, w której wystąpiła przemoc nie był jednorazowy, ale był kontynuowany dla dobra rodziny. Wysiłki w tym zakresie zaowocowały opracowaniem w KGP Zarządzenia Nr 25/98 Komendanta Głównego Policji w sprawie interwencji policji wobec przemocy w rodzinie pod nazwą "Niebieskie Karty". Zarządzenie to określa m.in. sposób postępowania i procedury związane ze sporządzaniem dokumentacji z przeprowadzonych interwencji domowych.
      Z informacji uzyskanych od policji wynika, że zjawisko przemocy w rodzinach występuje także na terenie gminy Trzciana. Działania w ramach "Niebieskiej Karty" prowadzone są w ośmiu przypadkach. Przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu. W takim, jak wiejskie środowisko gminy, działać trzeba systematycznie i bardzo uważnie oraz odpowiedzialnie. Tutaj przemoc bardzo ściśle związana jest z alkoholizmem. Najczęściej ofiarami są dzieci, osoby małoletnie i kobiety. Policja do tej pory rozmowy z ofiarami prowadziła, albo w miejscu ich zamieszkania, albo w pomieszczeniach posterunku. Te miejsca nie sprzyjają właściwej rozmowie. Dlatego z myślą o ofiarach przemocy, ich prawie do szczególnego traktowania, zapewnienia im bezpieczeństwa i komfortu psychicznego powstał jeszcze w ubiegłym roku "Program profilaktyki antyalkoholowej", który jest realizowany właśnie przez trzciański Posterunek Policji. Jednym z jego elementów będzie urządzenie i wyposażenie tzw. "Niebieskiego pokoju". Ale o tej sprawie napiszemy wkrótce.

Wykorzystano fragment opracowania  Wydziału ds. Patologii Społecznej BSP KGP

wstecz