Wybory prezydenckie 2005 - I tura.

     9 października 2005 roku miała miejsce w Polsce I tura wyborów prezydenckich. W szranki wyborcze stanęło ostatecznie 12 kandydatów: Henryka Bochniarz, Marek Borowski, Leszek Bubel, Liwiusz Ilasz, Lech Kaczyński, Jarosław Kalinowski, Janusz Korwin - Mikke, Andrzej Lepper, Jan Pyszko, Adam Słomka, Donald Tusk i Stanisław Tymiński. Do urn wyborczych zdecydowała się pójść tylko połowa sposród 30 mln Polaków uprawnionych do głosowania. Tak niskiej frekwencji w wyborach prezydenckich jeszcze w Polsce nie było. Wstępne, sondażowe wyniki tych wyborów są następujące: do drugiej tury przeszli: Donald Tusk, na którego głosowało 35,82 proc., oraz Lech Kaczyński - 33,29 proc. wyborców. Trzeci wynik uzyskał Andrzej Lepper - 15,56 %. Pozostali kandydaci otrzymali znacznie mniej głosów . Frekwencja wyborcza w kraju wyniosła 49,56 proc.

     Jak głosowali mieszkańcy gminy Trzciana ? Czy znów nieco inaczej niż reszta mieszkańców Małopolski i kraju ? Poniżej prezentujemy wyniki tych wyborów.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 - ŁĄKTA DOLNA

Wybory prezydenckie 2005 - I tura. Wybory prezydenckie 2005 - I tura.
WYNIKI GŁOSOWANIA W MAŁOPOLSCE (FRAGMENTY)

   Najlepszy wynik wyborczy uzyskali tu:

Kaczyński Lech 483187 43.60 %
Tusk Donald 388600 35.06 %
Lepper Andrzej 117913 10.64 5
Wybory prezydenckie 2005 - I tura. Wybory prezydenckie 2005 - I tura.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 - TRZCIANA

Wybory prezydenckie 2005 - I tura. Wybory prezydenckie 2005 - I tura.
WYNIKI GŁOSOWANIA W POWIECIE BOCHEŃSKIM (FRAGMENTY)

   Najlepszy wynik wyborczy uzyskali tu:

Kaczyński Lech 19694 48.99 %
Tusk Donald 11141 27.71 %
Lepper Andrzej 5396 13.42 %
Wybory prezydenckie 2005 - I tura. Wybory prezydenckie 2005 - I tura.
WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TRZCIANA
KANDYDACI 1- Kamionna 2 - Kierlikówka 3 - Leszczyna 4 - Łąkta Dolna 5 - Trzciana GMINA POLSKA
1 BOCHNIARZ Henryka Teodora 2 1 2 2 3 10
2 BOROWSKI Marek Stefan 13 4 11 4 17 49
3 BUBEL Leszek Henryk 0 0 0 4 0 4
5 ILASZ Liwiusz Marian 0 0 0 1 1 2
6 KACZYŃSKI Lech Aleksander 194 184 124 211 320 1030
7 KALINOWSKI Jarosław 33 16 14 31 12 106
8 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1 0 0 4 5 10
9 LEPPER Andrzej Zbigniew 96 52 98 66 109 421
11 PYSZKO Jan 0 0 1 1 0 2
12 SŁOMKA Adam Andrzej 0 0 0 0 0 0
13 TUSK Donald Franciszek 74 61 43 66 141 385
14 TYMIŃSKI Stanisław 1 0 1 0 1 3
Frekwencja 56,61 % 53,33% 52,02% 55,31% 56,07 54,96% 49,56

   Mieszkańcy Gminy Trzciana głosowani więc zdecydowanie za kandydaturą Lecha Kaczyńskiego, który tu uzyskał aż 50.94 % ważnych głosów. Gdyby taki wynik kandydat uzyskał w całym kraju, nie byłoby II tury wyborów. Drugi na liście wyborów mieszkańców gminy jest Andrzej Lepper, który uzyskał poparcie 20,82 % głosujących. Na trzecim miejscu znalazł się Donald Tusk z 19,04 % poparciem. Tylko kandydat Adam Słomka nie uzyskał ani jednego głosu.

   Pod względem frekwencji z 54,88% Gmina Trzciana znalazła się na trzecim miejscu w powiecie, za Żegociną (60,08%) i Nowym Wiśniczem (56,81%).

Dane za PKW

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent jest najwyższym przedstawicielem władzy wykonawczej w państwie.

    W dziedzinie polityki wewnętrznej prezydent stoi na straży przestrzegania zapisów Konstytucji. Zarządza wybory do Sejmu i Senatu. Zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranych izb Parlamentu. Powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi jej członkami. Ma także prawo odwołania premiera. W razie potrzeby, może też skrócić kadencję izby niższej parlamentu. Na ręce prezydenta premier i Rada Ministrów składają dymisję.
    Prezydent posiada inicjatywę ustawodawczą. Podpisuje ustawy, ma także prawo ich zawetowania. Może też zarządzić referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Akty urzędowe wydawane przez prezydenta wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma także prawo zwracać się z orędziem do Sejmu, Senatu i do Zgromadzenia Narodowego.
    Zgodnie z artykułem 134. Konstytucji, prezydent jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. W okresie pokoju zwierzchnictwo nad wojskiem sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Prezydent mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców poszczególnych jednostek Sił Zbrojnych.
    Do powinności głowy państwa należy także powołanie na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziów. Prezydent RP mianuje także członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Składa też do Sejmu wniosek o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
    Prezydent stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz nienaruszalności i niepodzielności jej terytorium. W zakresie polityki zagranicznej, jako głowa państwa, wraz z premierem i ministrem spraw zagranicznych, reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej. W imieniu Rzeczypospolitej ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Mianuje i odwołuje ambasadorów.
    W wypadku zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Polski lub kiedy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, prezydent może na wniosek rządu wprowadzić w państwie stan wojenny.
    Prezydent nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się go. Może ułaskawiać przestępców. Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu.
    Kompetencje Prezydenta:
- jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych;
- zarządza wybory do Sejmu i Senatu;
- skraca kadencję Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji;
- zwołuje pierwsze posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu;
- ma prawo inicjatywy ustawodawczej;
- podpisuje albo wetuje ustawy;
- zarządza ogłoszenie ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw;
- zarządza referendum ogólnokrajowe;
- desygnuje i powołuje Prezesa Rady Ministrów;
- przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powierza jej tymczasowe pełnienie obowiązków;
- odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności;
- składa wnioski do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów;
- składa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego;
- składa wnioski o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli;
- powołuje sędziów,
- powołuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
- powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego;
- powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- powołuje prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- składa wniosek do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
- powołuje członków Rady Polityki Pieniężnej,
- powołuje i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
- powołuje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
- nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
- nadaje ordery i odznaczenia;
- może zastosować prawo łaski wobec skazanych.

Źródło: www.onet.pl

wstecz