STRAŻACKIE ZEBRANIA

Zebranie OSP w Trzcianie.

    Styczeń i luty - to tradycyjne terminy corocznych zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek ochotniczych straży pożarnych, podczas których druhowie dokonują rozliczeń za rok miniony oraz uchwalają plany pracy i budżety na nowy rok. Na terenie gminy Trzciana jednostki OSP są we wszystkich wioskach i we wszystkich odbyły się już strażackie obrady. Straż - to organizacja społeczna, do której w gminie należy 285 osób, z czego 194 to strażacy czynni. Pozostali - to członkowie wspierający, honorowi oraz strażacka młodzież. Jako pierwsi sezon zebrań zaczęli 9 stycznia 2005 fajermani z Leszczyny, a zakończyli 5 lutego strażacy z Trzciany.

    Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie liczy obecnie 38 członków czynnych oraz 22 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Na zebranie przybyło 23 osoby. Był wśród nich Krzysztof Łukasik, który po uroczystym złożeniu ślubowania na poczatku zebrania, stał się - jako czwarty z rodziny Łukasików - członkiem trzciańskiej jednostki.

    Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Krzysztofa Kąckiego. Po przyjęciu porządku obrad i wyborze komisji uchwał i wniosków sprawozdanie zarządu jednostki przedstawił zebranym naczelnik jednostki druh Janusz Szczur. Oto pełna treść sprawozdania Zarządu OSP Trzciana za rok 2004.
   
W roku 2004 uczestniczyliśmy w siedmiu zdarzeniach.W tym: trzy na terenie, a cztery poza terenem gminy.
27. 06 - wyjeżdżaliśmy do pożaru samochodu w Żegocinie.
16. 06 - braliśmy udział w gaszeniu pożaru w Rajbrocie.
01. 07 - wyjazd do wypadku drogowego w Leszczynie.
03. 09 - wyjazd do wypadku drogowego w Łąkcie Górnej.
19. 11 - wyjeżdżaliśmy trzykrotnie: jeden raz do wywróconego samochodu oraz dwukrotnie do usuwania skutków wichury tj. ścięcie drzewa powalonego na drogę i ogrodzenie cmentarza w Trzcianie oraz usuwania pozostałości zerwanego dachu na
Zbydniowiu. W wyniku wypadków samochodowych w Leszczynie i Łąkcie Górnej zostało rannych pięć osób, którym udzielono pomocy. W wszystkich wyjazdach do akcji brało udział łącznie 37 druhów.
       W miesiącu maju na prośbę Komendy Powiatowej PSP w Bochni zabezpieczaliśmy odcinek specjalny samochodowego Rajdu Krakowskiego. W zabezpieczeniu brało udział 4 strażaków i samochód ratownictwa drogowego.
       W lipcu uczestniczyliśmy w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych w Rdzawie, gdzie zgodnie z obietnicą daną na poprzednich zawodach zajęliśmy pierwsze miejsce.
      W minionym roku uczestniczyliśmy dwukrotnie w ćwiczeniach: 10. 09. ćwiczenia Małopolskiej Brygady Odwodowej kompania "Raba" w Miechowie na obiekcie "tunel kolejowy" oraz 16. 11. w ćwiczeniach zorganizowanych przez komendę PSP w Bochni w kopalni ropy naftowej Grobla. W w/w.ćwiczeniach uczestniczyło 12 strażaków.
     Z okazji Dnia Strażaka uczestniczyliśmy w obchodach 60-lecia OSP Leszczyna oraz zorganizowana została prezentacja posiadanego sprzętu dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej. Na zaproszenie opiekuna młodzieżowej drużyny pożarniczej druha Tadeusza Olszewskiego zorganizowany został wykład dla młodzieży gimnazjalnej na temat udzielania pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym i rannym z zastosowaniem posiadanych na wyposażeniu walizek ratownictwa przedmedycznego.
      Jak co roku trzymaliśmy honorową wartę przy Grobie Pańskim w czasie Świąt Wielkanocnych i uroczystościach Bożego Ciała, także braliśmy udział w nabożeństwie różańcowym w Bochni. Na prośbę proboszcza parafii w Trzcianie druhowie montowali oraz demontowali siedemnasto metrowej wysokości rusztowanie potrzebne do pomalowania kopuły kościoła.
     W lipcu wraz z urzędem gminy organizowaliśmy Święto Gminy Trzciana, z którego dochód przeznaczony został na karosację samochodu ratownictwa drogowego. W listopadzie przeprowadzony został remont syreny i konserwacja masztu.
     Do najważniejszych inwestycji, które zrealizowaliśmy należało skarosowanie Fiata Dukato na samochód ratownictwa drogowego. Tu pragnę podziękować Komendantowi PSP w Bochni kapitanowi Krzysztofowi Kokoszce za pomoc w pozyskaniu środków na ten cel, oraz wójtowi gminy i sołtysowi wsi Trzciana za dofinansowanie tej inwestycji. Koszt karosacji wyniósł około 22 tysiące zł, w tym: 10 tysięcy zł - środki z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, 5 tysięcy zł - środki z PZU, 4 tysiące środki własne, reszta - to dofinansowanię z rady sołeckiej oraz urzędu gminy. Na wyposażenie samochodu przekazany nam  został przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie agregat Lukas wraz z oprzyrządowaniem, użytkowany dotychczas przez PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.
     Ponadto Urząd Gminy zakupił 2 mundury koszarowe, 2 pary butów skuterów i chełm bojowy, oraz finansował remont samochodu Mercedes.
     Na koniec pragnę podziękować wszystkim druhom, którzy aktywnie brali udział w przedstawionych działaniach. Opiekunom MDP druhom Tadeuszowi Olszewskiemu i Stanisławowi Gutowskiemu gratuluję sukcesów w pracy z młodzieżą. Osiągnięć tych nie wymieniłem w tym sprawozdaniu celowo ponieważ poproszę ich o
przedstawienie swoich działań osobiście. Dziękuję panu Jerzemu Dudkowi za opracowanie dokumentacji i pomoc w wyborze firmy podczas karosacji fiata Dukato.
     Dziękuje panu wójtowi za wspieranie finansowe, oraz za działania w pozyskiwaniu sprzętu dla naszej jednostki. Dziękuję także panu sołtysowi za przekazane środki, oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Bochni za pamięć o nas oraz dobrą współpracę.

     Uzupełnieniem tego sprawozdania było sprawozdanie opiekuna Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych druha Tadeusza Olszewskiego. Z jego sprawozdania wynika, że w dziewczęcej i chłopięcej drużynie pracuje 22 uczniów trzciańskiego gimnazjum. Zostali oni na zbiórkach wstępnie przeszkoleni i po złożeniu ślubowania stali się pełnoprawnymi członkami drużyn. Podczas wziyty w remizie zapoznali się z podstawowym sprzętem strażackim. Uczestniczyli w turnieju "Sprawni jak strażacy", a nagrody dla uczestników rywalizacji ufundował urząd gminy. Odbył się także konkurs rysunkowy "Nie igraj z ogniem". Przeprowadzone zostały rozgrywki tenisa stołowego o mistrzostwo drużyny. Najwięcej pracy pochłonęło przygotowanie do startu w gminnych oraz w przypadku drużyny dziewczęcej także wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych. W gminnych eliminacjach tych zawodów  obie drużyny zajęły I miejsca i w nagrodę pojechały na jednodniową wycieczkę, podczas której zwiedzono Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, zamek w Pieskowej Skale oraz zapoznano się ze sprzętem będącym na wyposażeniu Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Nowej Hucie. W końcu czerwca 2004 roku drużyna dziewczęca startowała w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych, rozgrywanych wg regulaminu CTiF w Kętach. Zajęła tam dobre - ósme miejsce.

     Następnie zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem komisji rewizyjnej, która pracuje w obecnej kadencji pod przewodnictwem druha Grzegorza Śliwy. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do gospodarki finansowej jednostki oraz działalności zarządu. O swojej pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni mówił z kolei Tadeusz Olszewski, pełniący w tym zarządzie funkcję sekretarza.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
Zebranie prowadził druh Krzysztof Kącki (pierwszy z prawej). Stanisław Piasecki składa gratulacje Krszysztofowi Łukasikowi.

   Jako pierwszy uczestnik dyskusji wystąpił Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP w Trzcianie wójt Józef Nowak. - Na was zawsze mozna liczyć - powiedział gospodarz gminy, dziękując strażakom za ich społeczna pracę i pomoc w zorganizowaniu Święta Gminy. Przypomniał, że w bieżącym roku przypada 125-lecie trzciańskiej jednostki i że należy do tego święta dobrze się przygotować. Pogratulował także zajęcia w zawodach gminnych I miejsca. Podziękował za pracę opiekunom MDP: Stanisławowi Gutowskiemu i Tadeuszowi Olszewskiemu. Wyraził radość z faktu, że w strażackie szeregi wstępują ludzie młodzi.

    Kolejnym mówcą był Komendant Gminny ZOSP w Trzcianie druh Stanisław Piasecki, który uznał rok 2004, jako dobry dla gminnych jednostek. Podziękował strażakom za współpracę i złożył im życzenia na nowy rok. Gość trzciańskich strażaków - Komendant Powiatowy PSP w Bochni st. kpt. Krzysztof Kokoszka podziękował za zaproszenie, poinformował o działalności straży pożarnych na terenie powiatu oraz o planach PSP na rok 2005. Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniem za dobrą współpracę oraz złożeniem życzeń. Udzielił także odpowiedzi na pytania strażaków, które dotyczyły m. in. problemu szkoleń.

    Na wniosek komisji rewizyjnej zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP Trzciana, pracującemu pod przewodnictwem druha Stanisława Bujaka. Przyjęto także plan pracy na 2005 rok. Znalazły się w nim m. in. takie punkty, jak: zorganizowanie obchodów 125-lecia jednostki, dokonanie modernizacji dachu na remizie, przeprowadzenie ćwiczeń, udział w szkoleniach i zawodach powiatowych. Uchwalono także budżet jednostki.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
Strażakom podziekował Wójt Gminy Józef Nowak. Gościem strażaków był Komendant Powiatowy PSP w Bochni K. Kokoszka.

   Najstarsza w gminie jednostka ma kolejny rok pracy za sobą. Dzięki społecznej pracy jej członków i finansowemu oraz organizatorskiemu wsparciu ze strony samorządu oraz Komendy Powiatowej PSP można było z nawiązką zrealizować plany z roku poprzedniego. Najważniejsze jest jednak to, że można było przyjść z pomocą osobom poszkodowanym przez klęski naturalne i w wypadkach drogowych. Teraz trzeba trzymać kciuki za aż trzy reprezentacje (dwie młodzieżowe oraz jedną dorosłą), które wezmą udział w zawodach powiatowych, planowanych na maj 2005 roku. Trzeba też życzyć im, aby udało się zrealizować ambitne plany oraz, aby mieli jak najmniej pracy przy nieszczęśliwych zdarzeniach.

wstecz                                                                                                               OSP Trzciana.