ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE OSP TRZCIANA

Zebranie OSP w Trzcianie.

   Przyjęcie nowych członków, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi i wybór nowego, podsumowanie działalności w okresie minionej kadencji oraz przyjęcie planu pracy na 2006 rok - to główne punkty zebrania sprawozdawczo - wyborczego OSP w Trzcianie, które odbyło się 18 lutego 2005 roku w świetlicy remizy najstarszej w gminie jednostki. Gośćmi trzciańskich strażaków byli m. in. kpt. Czesław Ziaja z PSP w Bochni, prezes zarządu gminnego ZOSP w Trzcianie Józef Nowak, komendant gminny ZOSP Stanisław Piasecki oraz sołtys Trzciany Eugeniusz Burek. Wybory przyniosły duże przetasowania w składzie zarządu, w skład którego weszły - po raz pierwszy w 125-letniej historii jednostki - także kobiety.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
Zebranie prowadził Krzysztof Kącki. Ślubowanie nowych członków.

   Zebranie, które prowadził druh Krzysztof Kącki,   rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez pięciu nowych członków trzciańskiej jednostki. Rotę ślubowania odczytał naczelnik jednostki druh Janusz Szczur, a słowem "ślubuję" potwierdzili: Magdalena Moroziuk, Ewelina Węglarz, Iwona Lus, Łukasz Krakowski i Mirosław Mordarski.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
Sprawozdanie z działalności straży przedstawił Janusz Szczur. W zebraniu uczestniczyło 24 strażaków.

    W dalszej części zebrania sprawozdanie z działalności OSP Trzciana w roku 2005 oraz w ciągu kadencji 2001 - 2005 złożył Jausz Szczur. Ze sprawozdania można się było dowiedzieć, że w roku 2005 strażacy wyjeżdżali do akcji 8 razy oraz czterokrotnie udzielali pomocy przedmedycznej. Uczestniczyli w ćwiczeniach kompanii "Raba" i w ćwiczeniach gminnych w Rdzawie. Przeszkolonych zostało 9 strażaków. Strażacy odbyli dwa spotkania z młodzieżą szkolną oraz uczestniczyli w uroczystości ślubowania i pasowania nowych członków drużyn młodzieżowych. W marcu 2005 roku zorganizowali w Leszczynie turniej piłkarski "O Toporek Naczelnika OSP". Współorganizowali Święto Gminy Trzciana oraz jubileusz 125-lecia jednostki. Przeprowadzony został remont dachu oraz modernizacja Domu Strażaka. W minionej kadencji trzciańscy strażacy uczestniczyli w 67 akcjach ratowniczych. Dwukrotnie uczestniczyli w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując w ostatnich I miejsce. W 2001 roku OSP Trzciana została włączona do KSRG, a w 2003 do OK "Raba". Trzykrotnie uczestniczyli w ćwiczeniach tej formacji. W trzecim roku kadencji jednostka otrzymała nowy samochód - Fiata Ducato. Została doposażona w kolejny sprzęt, w tym w piły, agregat, najaśnice, węże, a także w mundury. Przyjęto 11 nowych strażaków. Młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt zajęła I miejsce w powiecie i uczestniczyła w zawodach wojewódzkich, zajmując w Kętach 9 lokatę. W każdym roku strażacy uczestniczyli w wielu uroczystościach religijnych i Święcie Gminy Trzciana.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.

Przemawiali m. in: Komendant Gminny ZOSP Stanisław Piasecki oraz sołtys Trzciany Eugeniusz Burek.

     W dyskusji głos zabierało kilku mówców. Druh Tadeusz Olszewski mówił o pracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni i problemach związanych z prowadzeniem młodzieżowych drużyn pożarniczych. Podstawowym jest brak terenu do ćwiczeń, co jest związane z zajęciem terenu przed szkołą na budowę sali gimnastycznej. Wyraził radość z faktu, że byłe członkinie MDP wstąpiły właśnie do dorosłych formacji OSP Trzciana. Poprosił zarząd o ufundowanie nagród na szkolne eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Za dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP w Bochni podziękował kpt. Czesław Ziaja. Podobnie zrobił Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - Wójt Gminy Józef Nowak, który dziękował strażakom zwłaszcza za współorganizację Święta Gminy. Wysoko działalność trzciańskiej jednostki ocenił także Komendant Gminny ZOSP Stanisław Piasecki. Za pracę podziękował strażakom także sołtys Trzciany Eugeniusz Burek, prosząc jednocześnie strażaków o aktywny udział w akcji honorowego krwiodawstwa.
    W cyklu głosowań udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium oraz dokonano wyboru nowych władz. Nowy
Zarząd OSP Trzciana w kadencji 2006 - 2010 pracował będzie w składzie: Krzysztof Kącki (prezes), Janusz Szczur (wiceprezes i naczelnik), Roman Bujak (skarbnik), Marek Judka (gospodarz), Ewelina Węglarz (sekretarz), Magda Moroziuk (kronikarz) oraz Tadeusz Olszewski (członek zarządu ds. MDP). Do komisji rewizyjnej wybrano: Mirosława Mordarskiego (przewodniczący), Andrzeja Grabowskiego i Tadeusza Krzyśka. Trzciańską jednostkę na zjeździe gminnym reprezentować będą: Krzysztof Kącki, Janusz Szczur, Tadeusz Olszewski, Roman Bujak, Roman Judka, Jan Satoła.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
Najnowsze zakupy OSP w Trzcianie. Prezesi: poprzednik i następca - Stanisław Bujak i Krzysztof Kącki.

    Nowy Prezes Zarządu OSP Trzciana Krzysztof Kącki podziękował za wybór oraz złożył serdeczne podziękowania swojemu poprzednikowi na tym stanowisku druhowi Stanisławowi Bujakowi. Zebrani przyjęli także plan pracy na najbliższy rok, uwzględniający m. in. dokonanie kolejnych zakupów sprzętu i umundurowania, rozbudowę Domu Strażaka, udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych i ćwiczeniach gminnych.

archiwum                                                                                                        OSP Trzciana.