TRENING FORMACJI OBRONY CYWILNEJ

Zbiórka drużyny wykrywania i alarmowania OC Gminy Trzciana. Jerzy Dudek - inspektor ds. wojskowo - obronnych UG w Trzcianie objaśnia zadania związane z mapą.
Zbiórka drużyny wykrywania i alarmowania OC Gminy Trzciana. Jerzy Dudek objaśnia zadania związane z mapą.

      10 marca 2006 r. Szef Obrony Cywilnej Powiatu Bocheńskiego - Starosta Ludwik Węgrzyn - zarządził przygotowanie i przeprowadzenie powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Ćwiczenia, w których wzięły udział: na szczeblu powiatu: Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, powiatowa drużyna analiz laboratoryjnych oraz drużyna obsługi i napraw urządzeń alarmowych, a na szczeblu gminy: drużyny wykrywania i alarmowania, punkty alarmowania oraz drużyny wykrywania zagrożeń przeprowadzono 23 marca br. Rozpoczęły się o godzinie 16 odprawą, podczas której wyznaczone przez Wójtów i burmistrzów osoby wyjaśniły cel treningu i przedstawiły zadania.  W gminie Trzciana zadanie postawione zarządzeniem Starosty oraz Wójta Gminy Józefa Nowaka realizował inspektor ds. wojskowo - obronnych pan Jerzy Dudek. Postawiono w stan gotowości punkty alarmowania we wszystkich sołectwach. W ich skład wchodzą sołtysi oraz po dwie inne osoby. O godzinie 16 zebrała się w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcianie drużyna wykrywania i alarmowania, którą dowodził Krzysztof Kącki. Trening, podczas którego przypomniano sobie zasady sporządzania meldunków, obsługi sprzętu, będącego na wyposażeniu drużyny oraz pracy z mapą z siatką UTM. - Głównym zadaniem drużyny w tym treningu było wykrywanie i rozpoznawanie zagrożeń, sporządzanie meldunków i przekazywanie ich do decyzji wójta. Tegoroczne ćwiczenia połączono także z powiatowym treningiem przesyłania i odbioru komunikatów w sieci radiofonicznej - poinformował pan Jerzy Dudek.

Krzysztof Kącki podczas sprawdzania działania urządzenia wykrywania promieniowania. Jednym z trudniejszych elementów ćwiczenia była praca z mapą.
Krzysztof Kącki podczas sprawdzania działania urządzenia
wykrywania promieniowania.
Jednym z trudniejszych elementów ćwiczenia była praca z mapą,
na która naniesiono siatkę UTM.
   

    Obrona Cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych ustawami i rozporządzeniami zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Do osiągnięcia celu realizowane są różne przedsięwzięcia organizacyjne, logistyczne i szkoleniowe.
   Każda gmina posiada własne struktury Obrony Cywilnej oraz plan działań i ćwiczeń, uzgodniony ze strukturami wyższego szczebla. Szefem OC na terenie Gminy Trzciana jest Wójt Gminy i to on powołuje członków poszczególnych formacji. Prócz wymienionych już wyżej: drużyny wykrywania i alarmowania oraz punktów alarmowania, istniejących w każdej wsi, działają jeszcze: 15-osobowa drużyna ratownictwa przeciwpowodziowego (działa na bazie remizy OSP w Łąkcie Dolnej), 28-osobowy pluton ratownictwa ogólnego oraz dwie drużyny pożarnicze (w Kamionnej i Kierlikówce).
    Trening z 23 marca br. nie jest jedynym, zaplanowanym ćwiczeniem służb Obrony Cywilnej na terenie Gminy Trzciana. Na ten rok zaplanowano m. in. wspólne ćwiczenia strażaków i formacji OC, które połączone będą z ewakuacją osób z zagrożonego obiektu.

wstecz