ABY BYŁO CZYŚCIEJ I BEZPIECZNIEJ

Panorama Trzciany.

    Prawda, że pięknie prezentuje się Gmina Trzciana na powyższej fotografii ? Prawdziwie sielski krajobraz. Ale jeśli przyjrzymy się z bliska zaroślom, przydrożnym rowom, obejściom niektórych gospodarstw - czar pryśnie.

    Kiedyś, w latach siedemdziesiątych, na wiosnę, w ramach akcji "Posesja" od domu do domu, od zakładu pracy do zakładu chodziły grupy powoływane przez naczelnika gminy i komisyjnie badały czy w otoczeniu jest porządek, czy gnojowica nie cieknie do potoków, czy nie ma dzikich wysypisk śmieci itd. itd. Spisywano protokoły, dawano termin do usunięcia usterek, grożono mandatami, a czasem nawet je wystawiano. Za rok sytuacja się powtarzała. Ale na fali przemian politycznych, gospodarczych i społecznych przełomu lat 80-tych i 90-tych komisje przestały chodzić. Pozmieniały się władze, nastały czasy wolności i swobody. Zmieniły się także formy oddziaływania na społeczeństwo. Rozpoczęto coroczne akcje jesiennego "Sprzątania Świata". Śmiecili wszyscy - sprzątała szkolna młodzież ! Ale wielu dorosłych zrozumiało wreszcie konieczność troski o własne środowisko naturalne. Zaczęli sprzątać i upiększać otoczenie swoich domów. Postawiono eleganckie budy dla psów. ogrodzono posesje, urządzono bardzo pomysłowe i pięknie wyglądające ogrody, skalniaki; ba - powstawiano nawet lampy, które nocą pięknie oświetlają domy i obiekty użyteczności publicznej. Systematycznie są koszone trawniki, ulice są zamiatane, a przydrożne rowy czyszczone przez zatrudnionych przez samorząd pracowników. Niestety nie wszędzie i nie wszyscy tak zrobili. Wciąż straszą dzikie wysypiska śmieci, walące się rudery, porzucone w przydrożnym rowie puszki po piwie i pety po napojach gazowanych. Kiedy przygrzeje słońce, lepiej nie przechodzić koło niektórych domów, bo zapomniano w nich o wywożeniu szamba, albo go w ogóle nie ma, a ścieki ciekną prosto do rowu.
    Wydaje się jednak, że władze państwowe i samorządowe na poważnie wzięły się za rozwiązanie tego "śmierdzącego problemu". Zanosi się na wielkie porządki. Sejm uchwalił tzw. "ustawę" śmieciową" a samorządy musiały uchwalić regulaminy porządkowe, będące aktem prawa lokalnego.
   Jednostki samorządowe zobligowane zostały ustawą do stworzenia odpowiednich warunków do utrzymania czystości i porządku. Musiały ustalić m.in. częstotliwość, zasady i sposób usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, zapobiegać zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych. Nałożony na nie został obowiązek budowy i utrzymania szaletów publicznych, ustawianie koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego, a także określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych. Musiały także zagwarantować warunki do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów. Także na mieszkańców i właścicieli, bądź użytkowników posesji nałożone zostały liczne obowiązki. Mają oni obowiązek gromadzenia odpadów, ich usunięcia i unieszkodliwienia, a także powinni oczyszczać ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń chodniki położone wzdłuż nieruchomości. Mieszkańcy, w myśl prawa, zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez Gospodarkę Komunalną, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi lub dowodów wywozu odpadów na składowiska odpadów komunalnych. Kto nie wykonuje wymienionych obowiązków, podlega karze grzywny, według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Gmina w stosunku do osób, które nie korzystają z usług Gospodarki Komunalnej i nie posiadają dowodów opłat za składowanie odpadów na legalnym wysypisku, może wprowadzić opłaty za zastępcze usuwanie odpadów i nieczystości. Szczegółowe zasady rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów, ustala Rada Gminy.

Kiedy wreszcie
znikną takie widoki ? atakujące przechodniów psy ? utrudniające przejazd pojazdów kury i kaczki ?

   28 lutego 2006 roku, podczas swojej XXVII Sesji Rada Gminy w Trzcianie uchwaliła "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana" (Uchwała nr XXVII/149/06). Niebawem wejdzie ona w życie, co na mieszkańców i samorząd nałoży wiele nowych obowiązków. Oby tylko udało się je w pełni wyegzekwować.

    Oto pełna treść tego regulaminu:

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje :
§ 1.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana określone są w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana" jako załącznik do uchwały.
§ 2.
Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana  powierza się Wójtowi Gminy Trzciana.
§ 3.
Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXIV/138/02 z dnia 19.02.2002 r. Rady Gminy Trzciana.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/146/06 Rady Gminy Trzciana  z dnia 28 lutego 2006 r.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana. (akt prawa miejscowego)

I. Postanowienia ogólne.

1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana, a w szczególności:
a) Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
b) Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
c) Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów  przeznaczonych do użytku publicznego;
d) Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
e) Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
f) Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach  wyłączonych z produkcji rolniczej;
g) Wyznaczenie obszarów podlegającej obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1) Nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone  przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
2) Odpadach komunalnych- rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów  powstających w gospodarstwach domowych,
3) Odpadach wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów   komunalnych,
4)  Odpadach ulegających biodegradacji- należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów np.: odpady kuchenne, odpady zielone, papier  i makulaturę, opakowania z papieru i tektury, części z drewna itp.
5) Odpadach zielonych- należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstająca w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,
6) Odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,
7) Odpadach budowlanych- rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienionych w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,
8)  Odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,  a więc: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin  i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki.
9)  Zbiornikach bezodpływowych- rozumie się przez to instalacje  i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
10) Stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalację i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy   czyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych  dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia,
11) Nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1  kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków,
12) Właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć też współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,
13) Posiadaczu odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę   prawną lub jednostkę organizacyjną, z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniema się, że władający powierzchnia ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na posiadłości,
14) Podmiot uprawniony (przewoźnik) - należy przez to rozumieć podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Trzciana na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

II. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku obowiązujące właściciela nieruchomości.

1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/ właściciele lokali/ zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez dbanie o należyty stan techniczny i sanitarno- porządkowy nieruchomości poprzez:

a) Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci), oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
b) Dbałość o czystość na chodniku przyległym do nieruchomości, nie dopuszczając do jego zanieczyszczenia odpadami;
c) Usuwanie z chodnika przyległego do nieruchomości śniegu, lodu, błota, śliskości, gołoledzi, zwisających sopli lodu na całej jego długości. Dojścia i dojazdy do obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości winny być odśnieżane w miarę potrzeb, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub osoby postronne.
d) Niezwłoczne usuwanie dostarczonych na teren nieruchomości materiałów budowlanych i innych towarów utrudniających korzystanie z drogi, przejścia lub szpecących otoczenie;
e) Formowanie na terenie nieruchomości drzew i krzewów w taki sposób, by nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia;
f) Usuwanie z miejsc powszechnie dostępnych (parkingi, ulice, place)  porzuconych wraków samochodów, sprzętu domowego i innych  przedmiotów zanieczyszczających i szpecących nieruchomość;
g) Gromadzenie odpadów komunalnych w urządzeniach do tego celu przeznaczonych;
h) Wyposażenie nieruchomości w szczelne zbiorniki bezodpływowe spełniające normy wynikające z prawa o ochronie środowiska, utrzymaniu czystości i porządku  w gminie oraz prawa budowlanego w przypadku nieczystości ciekłych nieodprowadzanych  do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli jest to możliwe należy podłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej  lub wyposażyć ją w przydomową oczyszczalnię ścieków;
i) Oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojowicy i innych nawozów naturalnych i przechowywać w specjalnych szczelnych zbiornikach lub na płytach usytuowanych w odpowiedniej odległości od zabudowań i granic zagrody wiejskiej; zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, a przede wszystkim od studni, stanowiącej źródło zaopatrzenia w wodę dla ludzi i zwierząt.  Obornik może być gromadzony, fermentowany i przechowywany w pomieszczeniach inwentarskich lub na płytach gnojowych ze ścianami  bocznymi. Podłogi pomieszczeń inwentarskich i płyty gnojowe powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wycieków do gruntu  i zaopatrzone w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową. Nawozy naturalne oraz organiczne, stosowane na gruntach ornych muszą być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu. Obornik może być wywożony również w okresie późnej jesieni pod warunkiem,  że będzie natychmiast przyorany.   
j) Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;
k) Przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przewoźnikowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust.1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót.
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi (właściciele nieruchomości, ustalają wewnętrzne zasady porządku zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
4. Utrzymywanie czystości i porządku na drogach należy do zarządcy drogi.
5. Przedsiębiorcy prowadzący publiczny transport osobowy na terenie Gminy obowiązani są utrzymywać czystość na przystankach, z których korzystają osoby przewożone tym transportem, a w szczególności:
     a) Usuwać odpady komunalne z przystanków,
     b) Usuwać śliskości na przystankach.
6.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) Na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi,
b) Na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego celu przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
7. Naprawy samochodów poza warsztatami na terenie nieruchomości są możliwe tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie  z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8. Umieszczanie plakatów, ogłoszeń, nekrologów oraz reklam powinno odbywać się na urządzeniach do tego celu przeznaczonych  ( tablice ogłoszeń ),
9. W celu zagospodarowania jak największej ilości surowców wtórnych  zaleca się gromadzenie ich w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.
10.W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności  gospodarczej i powstawania odpadów innych niż komunalne należy stosować przepisy ustawy o odpadach.

III. Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz zasady ich rozmieszczania.

1.Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie     przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery  lub worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób  pozbywania się odpadów z nieruchomości. Powyżej wymienione  urządzenia właściciel nieruchomości powinien uwzględnić podpisując umowę z przewoźnikiem.
2. W przypadku braku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub  oczyszczalni przydomowej właściciel nieruchomości zapewnia  utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie  wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo  przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie zbiornika nie było konieczne częściej niż 1 raz w tygodniu. Nie można dopuszczać do przepełnienia zbiornika. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców tak, aby  zapewnić stopień ich oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych.
3. Do stosowania dopuszcza się:
a) W odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
- pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 110 l, lub worki o takiej samej  pojemności w odpowiedniej kolorystyce, z odpowiednim nadrukiem w zależności od rodzaju gromadzonych w nim odpadów, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. Worki lub pojemniki   muszą być nieprzemakalne, zawiązywane lub zamykane.
-    w odniesieniu do pozostałych podmiotów –pojemniki / kontenery/ zamykane o wielkości  uzgodnionej  z odbiorcą świadczącym usługi  w zakresie odbioru odpadów , stosownie do ilości wytwarzanych na ich terenach odpadów .
b) Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do  użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w celu niedopuszczenia do ich przepełnienia.
c) Organizator wszelkiego rodzaju imprez plenerowych zobowiązany jest najpóźniej dzień wcześniej wyposażyć teren w niezbędną ilość urządzeń do składowania odpadów oraz usunąć odpady najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu imprezy. Powinien zapewnić dostęp do szalet i ich utrzymanie w należytym porządku, a po zakończonej imprezie uprzątnąć je zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminie.
d) Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym  terminem jej rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o opinię do Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005r Nr 108, poz. 909).
4. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości ciekłych:
a) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać stosowne przepisy z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75,poz. 690 z późn. zm.).
b) Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady lub worki z wyselekcjowanymi odpadami należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego  bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości,  lub gdy tej możliwości nie ma należy wystawić je na chodnik lub ulicę  w dniu odbioru, zgodnie  z harmonogramem.
c) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich  opróżnienia.
d) Pojemniki na odpady powinny być postawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę  potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
e) Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w czystym, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.
f) Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą  być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.

IV. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów  przeznaczonych do użytku publicznego.

1. Obowiązki w zakresie podpisania umów:

1) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów  z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych.
2) Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
3) Dokumentem upoważniającym do podpisania Umowy z właścicielem nowowybudowanych nieruchomości przez podmiot upoważniony jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub przedstawienie zawiadomienia o zakończeniu budowy, określonego w odrębnych przepisach.
4) Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
    W wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin:
- zasady selekcji odpadów przez właścicieli,
- zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.
5) Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów   wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i odpadów niebezpiecznych.
2. Konsekwencje niezrealizowania obowiązków:
1) Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie   wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania   odpadów komunalnych oraz utrzymania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości  w zbiornik bezodpływowy albo w przydomową oczyszczalnię ścieków,  uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt, wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz.2).  Wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat.
3) W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych  w pkt. 2, Wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, termin uiszczania oraz sposób  udostępnienia urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów  komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości, na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji. Do opłat wymierzonych wyżej decyzją stosuje się  przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
4) Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany przechowywać przez okres 1 roku wraz z aktualną umową na świadczenie usługi z przewoźnikiem.
5) W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego,  właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym Urzędu Gminy.
6) W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia  w terminie dwóch tygodni, wykona to za niego Urząd Gminy i obciąży go kosztami.

3. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych;
1) Odbiór odpadów komunalnych odbywa się według częstotliwości ustalonej z podmiotem świadczącym usługę, dostosowanej do ilości powstających  w danej nieruchomości odpadów, niedopuszczającej w przypadku odpadów komunalnych stałych do zanieczyszczenia powietrza, ziemi,  nie rzadziej jednak   niż dwa razy w miesiącu z zachowaniem cykliczności - zaś w przypadku nieczystości ciekłych tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiorników.
2) Jeżeli do nieruchomości nie można dojechać samochodem podmiotu świadczącego usługę, a nieruchomość jest oddalona od najbliższej drogi, po której przewoźnik przejeżdża  powyżej 30 m oraz jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez osobę  samotną, właściciel nieruchomości może składać odpady komunalne do worków i dostarczać je w miejsca uzgodnione z podmiotem. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zabezpieczenia  worków przed rozerwaniem, uszkodzeniem itp. do czasu ich odbioru przez odbiorcę.
3/ Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami zobowiązani są usuwać odpady codziennie. 4/ Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżnić przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

4. Sposoby pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników  bezodpływowych:
1) Odpady komunalne selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym z podmiotem świadczącym usługi, mając na uwadze ustalenia podjęte w regulaminie.
2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem i umową zawartą z podmiotem świadczącym usługę, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
3) Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej z zamieszczoną w terminie poprzedzającym zbiórkę informacją.
4) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości,  złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być realizowane w okresie 36 godzin od zgłoszenia.
5) Częstotliwość opróżniania osadów ścieków zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
6) Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- samochodów asenizacyjnych 7) Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
8) Podmiot uprawniony ma tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywało się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.
9) Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki indentyfikacyjne.

V. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach  odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
a) Do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
b) Do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
c) Do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% w stosunku masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995
2. Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskują zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

VI. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwości dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
a) Wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne, w kaganiec.
b) Prowadzenie psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywne lub w inny sposób zagrażające otoczeniu - w nałożonym kagańcu.
c) Opłacie podatku od posiadanych psów oraz zgłoszenia ich posiadania w gminie.
d) Systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust 2 z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczeń o przeprowadzonym szczepieniu.
e) Uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
3. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) Stały i skuteczny nadzór.
b) Nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak  lecznice.
c)  Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne.
d) Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona  w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem.
e) Natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń  pozostawionych, przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.:
f)  Niedopuszczenie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

VII. Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne i instytucje użyteczności publicznej.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,  dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo   budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
b/ ograniczeniu wszelkich uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani są przestrzegać zapisów zawartych w rozdziale  II tego regulaminu, a ponadto:
a) Przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,
b/ Zwierzęta padłe natychmiast powinny być odebrane przez wyspecjalizowaną firmę w zakresie odbioru padłych zwierząt,  posiadającą odpowiedni sprzęt dotyczący  instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.
b) Gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,
c) Składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki  nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
d) Przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,
e) Ule z pszczołami ustawić w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

VIII. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości. Miejsca położenia środków deratyzacji powinny być należycie oznakowane.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzających zagrożenie sanitarne, Wójt w porozumieniu z Państwowym Inspektorem  Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie, termin jej       przeprowadzenia.
3.Koszt przeprowadzonej deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości,  a także umożliwia on przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, sprawuje Wójt.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
3.  Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust 1, toczy się według kodeksu   postępowania w sprawach o wykroczenie.

   Może i u nas będzie niebawem tak, jak w Austrii, Niemczech, czy Szwajcarii. Polecam artykuł znajdujący się pod tym [linkiem >>>]

wstecz