III ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W TRZCIANIE

TRZCIANA 5.06.2006

 III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie.

    Był to już trzeci, w krótkiej historii młodej gminy, Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzcianie. 5 czerwca 2006 roku w świetlicy swojej remizy strażacy dokonali podsumowania swojej działalności za okres minionej kadencji (2001-2006), wybrali nowe władze statutowe i delegatów na Zjazd Powiatowy, przyjęli plan działania na nową kadencję. Odbyła się także dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami, po której delegaci z wszystkich siedmiu jednostek udzielili ustępującemu zarządowi jednogłośnego absolutorium.

III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie. III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie.
Delegaci i goście podczas oglądania okolicznościowej wystawy.

    Zanim rozpoczęły się obrady delegaci i zaproszeni goście mogli oglądać wystawę eksponatów związanych z historią każdej z jednostek działających na terenie Gminy Trzciana. Były tu fotografie, stare syreny alarmowe, hełmy, kroniki, księgi finansowe, dyplomy, puchary itp. przedmioty.
   Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie mgr inż. Józef Nowak. Na wstępie powitał przybyłych gości, a wśród nich: Czesława Kosibę - członka Zarządu Głównego ZOSP RP, kapitana Czesława Ziaję - zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, panią Marię Józkowicz - dyrektora Oddziału BSR w Trzcianie. Delegaci wybrali na Przewodniczącego Zjazdu Jerzego Dudka, a na sekretarza Annę Błasińską. Prowadzący obrady Jerzy Dudek zapoznał zebranych z propozycja Regulaminu Zjazdu, który został wkrótce jednogłośnie przyjęty. Delegaci wybrali także komisje zjazdowe.
   Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie dyplomem uznania za wkład pracy w działalność OSP druhów: Stanisława Gutowskiego i Tadeusza Olszewskiego - za opiekę nad drużynami młodzieżowymi oraz Jerzego Dudka - za wzorowe pełnienie funkcji sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie.

III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie. III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie.
Druh Jerzy Dudek i pozostali członkowie Prezydium Zjazdu. Dyplom uznania i upominek odebrał m. in. Stanisław Gutowski.

   Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego oddziału ZOSP RP w Trzcianie złożył jego prezes - druh Józef Nowak. Kolejnym sprawozdawcą był Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie druh Stanisław Piasecki. W obszernej informacji podał m. in. że jednostki OSP działają w każdej wiosce gminy. Scharakteryzował wyposażenie każdej z nich oraz podał informację o działaniach ratowniczo-gaśniczych. Najwięcej pracy miała oczywiście OSP Trzciana tj. jednostka, która należy do Krajowego Systemu Ratownictwa oraz Małopolskiej Brygady Odwodowej "Raba". Strażacy tej jednostki w latach 2001 - 2005 brali udział w 41 akcjach ratowniczych. Kilkanaście razy wyjeżdżali do akcji także strażacy z OSP w Łąkcie Dolnej (15 wyjazdów) i Kamionnej (13). Pozostałe jednostki mniej niż 10 razy uczestniczyły w interwencjach. W 2002 i 2004 roku przeprowadzono w Rdzawie gminne zawody sportowo-pożarnicze, a w latach 2003 i 2005 ćwiczenia gminne wszystkich jednostek. Corocznie organizowano gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", walne zebrania członków wszystkich jednostek. Strażacy ukończyli liczne szkolenia i braki także udział w spotkaniach z młodzieżą i uroczystościach religijnych. Sprawozdanie finansowe za okres kadencji przedstawił skarbnik Zarządu Gminnego Oddziału druh Stanisław Kowalczyk.

III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie. III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie.
Sprawozdanie ze swojej pracy przedstawił Komendant Gminny S. Piasecki. Sprawozdanie finansowe przedłożył druh S. Kowalczyk.

   Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Wiesław Wrona. Zakończył je wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium. Prowadzący zebranie Jerzy Dudek otworzył dyskusję. Wypowiedzieli się w niej kolejno reprezentanci każdej z jednostek: Stanisław Anielski z OSP w Kamionnej, Ryszard Śliwa z OSP w Kierlikówce, Szymon Bębenek z OSP w Leszczynie, Emil Kukla z OSP w Łąkcie Dolnej, Franciszek Zatorski z OSP w Rdzawie, Krzysztof Kącki z OSP w Trzcianie i Stanisław Kowalczyk z OSP w Ujeździe. Mówili o osiągnięciach i trudnościach oraz niedostatkach każdej z jednostek. Głos zabierali także goście. Czesław Kosiba. Powiedział, że zjazd w Trzcianie jest 96 w województwie małopolskim. Zachęcił strażaków do większego korzystania z możliwości dofinansowanych zakupów oraz proponował korzystanie z możliwości dofinansowania orkiestry OSP w Leszczynie. Podziękował za udział strażaków w ochronie papieskiej pielgrzymki i za całokształt działalności. Poinformował o aktualnych działaniach władz centralnych organizacji. Kolejnym mówcą był kpt. Czesław Ziaja. Przekazał życzenia od Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszki. Prosił o konsultację zakupów z KP PSP. Zapowiedział wprowadzanie normatywów wyposażenia w sprzęt jednostek OSP. Podziękował za współpracę z Komendą Powiatową. Dalszą współpracę zapowiedziała także pani Maria Józkowicz - dyrektorka oddziału BSR w Trzcianie, która wspomaga finansowo straże i sponsoruje m. in. coroczne gminne eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Z kolei Stanisław Gutowski podziękował zarządowi gminnemu i samorządowi za przychylność i zakup dresów dla drużyny młodzieżowej. O prowadzeniu orkiestry dętej OSP w Leszczynie mówił Stanisław Kurczak. Zaapelował, aby zachęcać młodzież z terenu całej gminy do wstępowania do orkiestry. Z kolei Franciszek Zatorski poruszył sprawę zakupów mundurów wnioskując o zwiększenie ze strony Związku dofinansowania ich zakupów.

III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie. III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Stanisław Anielski. Wypowiedział się także Czesław Kosiba.

    Po dyskusji komisja mandatowa przedłożyła protokół, z którego wynikało, że w Zjeździe Gminnym bierze udział 18 z 23 delegatów, co oznaczało, że zebranie jest prawomocne i może podejmować uchwały. W głosowaniu za udzieleniem ustępującemu zarządowi absolutorium wszyscy delegaci głosowali "za". Potem głosowano kolejne uchwały, m. in. o tym, że gminna komisja rewizyjna będzie pracować w trzyosobowym składzie. Wybrano także komisje wyborczą (Robert Grabowski, Andrzej Grabowski, Roman Judka). Uchwalono także, że głosowanie w sprawie wyborów statutowych władz organizacji będzie jawne. Kilkadziesiąt minut trwała seria głosowań w sprawie zgłoszonych do władz kandydatur. Ostatecznie w skład zarządu gminnego wybrano: Krzysztofa Kąckiego, Józefa Nowaka, Franciszka Zatorskiego, Stanisława Piaseckiego, Stanisława Kowalczyka, Emila Kuklę, Stanisława Tracza, Jerzego Dudka. Przy dwóch głosach wstrzymujących się wybrano komisję rewizyjną w składzie: Anna Błasińska, Wiesław Wrona, Ryszard Śliwa. Delegatami na zjazd powiatowy wybrani zostali: Tadeusz Olszewski i Stanisław Anielski.
    W głosowaniu delegaci przyjęli także kilka kolejnych uchwał, w tym: uchwały programowej, w sprawie wyboru ks. Władysława Midura na Kapelana Strażaków Gminy Trzciana. Ksiądz proboszcz Władysław Midura podziękował za zaszczytną funkcję i stwierdził, że z radością przyjmuje nowe obowiązki.

III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie. III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie.
Seria głosowań. Ks. Władysław Midura podziękował za wybór na funkcje kapelana.
III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie. III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie.
Pierwsze posiedzenie nowego zarządu prowadził Józef Nowak. pamiątkowa fotografia na zakończenie zjazdu.

   Zjazd podsumował prezes nowego zarządu druh Józef Nowak. Przypomniał piękne tradycje organizacji. Podziękował za wielkie zaangażowanie strażaków. Poprosił o dalsze podnoszenie kwalifikacji i zadeklarował chęć współpracy z wszystkimi jednostkami OSP Gminy Trzciana.

MATERIAŁY ZJAZDOWE

wstecz.                                                                                                                    Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie.