ZEBRANIA WIEJSKIE WYBIERAJĄ SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIE

Zebranie wiejskie w Kamionnej. Zebranie wiejskie w Kamionnej.
Zebranie wiejskie w Kamionnej.

    W związku z upływem kadencji rad sołeckich i sołtysów, która odpowiada kadencji Rady Gminy (4 lata), we wszystkich sołectwach Gminy Trzciana odbyły się zebrania wiejskie, podczas których wybrane zostały organy wykonawcze sołectw, czyli sołtysi i rady sołeckie.
    Jako pierwsi spotkali się mieszkańcy Łąkty Dolnej, jako ostatni mieszkańcy Trzciany. Czterech dotychczasowych sołtysów utrzymało swoje stanowiska (Stefan Król - Rdzawa), Antoni Wołowiec (Leszczyna), Piotr Legień (Kamionna) i Eugeniusz Burek (Trzciana). Po raz pierwszy sołtysami zostali wybrani: Jan Kukla (Łąkta Dolna), Stanisław Kowalczyk (Ujazd) i Kaimierz Wołowiec (Kierlikówka). Frekwencja na zebraniach była dobra, albowiem aż w czterech wioskach zebrania mogły (zgodnie ze statutem) odbyć się w pierwszych terminach.
      Lista spraw poruszonych na zebraniach i wniosków jest obszerna. Dominuje sprawa remontów dróg.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZEBRANIACH WIEJSKICH W SOŁECTWACH GMINY TRZCIANA

 • Zebranie w Łąkcie Dolnej dnia 07 stycznia 2007r.
  Na ogólną liczbę uprawnionych 722 osoby - w zebraniu /I termin/ wzięło udział 122 mieszkańców wsi.
  Kandydat na sołtysa:
  Kukla Jan - głosów 115. Wybrani członkowie Rady Sołeckiej: Krzysztof Wolak, Edward Mech, Kukla Emil, Maciej Babral, Wiesław Kukla, Burdelski Jan, Kukla Wiesław, Palonek Robert, Kącki Jan, Burda Jan, Truś Jan.

 • Zebranie w Rdzawie dnia 14 stycznia 2007r. Na ogólną liczbę uprawnionych 170 osób - w zebraniu /I termin/ wzięło udział 24 mieszkańców wsi. Kandydat na sołtysa: Król Stefan - głosów 21. Członkowie Rady Sołeckiej: Kędra Michał, Chojecki Bogdan, Jaskułowski Stefan, Burkowicz Piotr, Kłósek Piotr, Kłósek Stanisław, Grabowski Jan.

 • Zebranie w Leszczynie dnia 21 stycznia 2007r. Na ogólną liczbę uprawnionych 573 osoby - w zebraniu /II termin/ wzięło udział 52 mieszkańców wsi. Kandydaci na sołtysa: Wołowiec Antoni - głosów 37, Stochel Krzysztof - głosów 13.
  Członkowie Rady Sołeckiej: Tworzydło Andrzej, Pietras Włodzimierz, Stochel Krzysztof, Bębenek Szymon, Krawczyk Józef, Łukasik Paweł.

 • Zebranie w Ujeździe dnia 28 stycznia 2007r. Na ogólną liczbę uprawnionych 254 osoby - w zebraniu /I termin/ wzięło udział 93 mieszkańców wsi. Kandydaci na sołtysa: Stanisław Kowalczyk - głosów 64, Anna Błasińska - głosów 22, Maria Stukus - głosów 6. Członkowie Rady Sołeckiej: Kukla Anna, Biros Marek, Kołodziejczyk Zbigniew, Kącki Jerzy, Cholewa Bogdan, Błasińska Anna, Marzec Stefan, Więcław Maria.

 • Zebranie w Kamionnej dnia 28 stycznia 2007r. Na ogólną liczbę uprawnionych 567 osoby - w zebraniu /II termin/ wzięło udział 49 mieszkańców wsi. Kandydat na sołtysa: Piotr Legień - głosów 48. Członkowie Rady Sołeckiej: Anielski Stanisław, Furtak Władysław, Mucha Grzegorz, Kaja Stanisław, Giza Zdzisław, Rzepecki Andrzej, Zięba Krzysztof, Nowak Tomasz, Korta Jan, Kasiński Mariusz, Stafiński Stanisław.

 • Zebranie w Kierlikówce dnia 04 luty 2007r. Na ogólną liczbę uprawnionych 353 osoby - w zebraniu /I termin/ wzięło udział 41 mieszkańców wsi. Kandydaci na sołtysa: Kazimierz Wołowiec - głosów 25, Marcin Janiczek - głosów 15. Członkowie Rady Sołeckiej: Bożena Grabowska, Tadeusz Dębosz, Krystyna Dudek, Jerzy Stadnik, Marian Anielski, Jan Strąk, Bronisław Dziedzic.

 • Zebranie w Trzcianie dnia 18 lutego 2007 r. Na ogólna liczbe uprawnionych 1118 osób - w zebraniu (II termin) wzięło udział 81 mieszkańców wsi. Kandydat na sołtysa: Eugeniusz Burek - głosów 69 (na 69 ważnych). Członkowie Rady Sołeckiej: Edward Bębenek, Henryk Cempura, Józef Dudziak, Jan Gierek, Bronisław Kłósek, Bogusław Kaja, Krzysztof Kącki, Aleksandra Bobek, Janusz Szczur.

   Wszystkich sołtysów oraz plany działania nowych rad sołeckich zaprezentujemy w naszym serwisie już niebawem na stronach poświęconych poszczególnym sołectwom.

    Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy i uczestniczą w realizacji zadań Gminy na warunkach określonych w statucie. Określa on zakres działania sołectwa ,organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, zakres i formy nadzoru i kontroli nad działalnością organów jednostki pomocniczej. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych Gminy. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców lokalnej społeczności. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności: współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej i poszanowania mienia, działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie, organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym tej pomocy, podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska społeczności lokalnej.
     Organami sołectwa są: zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy sołectwa i Sołtys jako organ wykonawczy sołectwa. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada zasadniczo kadencji Rady Gminy. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej po upływie kadencji zarządza Rada Gminy w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy.

wstecz