ZEBRANIE CZŁONKÓW NAJSTARSZEJ JEDNOSTKI

  Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
W zebraniu uczestniczyło 28 członków OSP Trzciana. Wśród gości radni i sołtys Trzcioany.

   10 lutego 2007 roku w Domu Strażaka obradowali członkowie najstarszej jednostki OSP na terenie gminy - OSP w Trzcianie. Prócz samych strażaków w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta PSP w Bochni kpt. Czesław Ziaja, trzciańscy radni: Franciszka Pawlicka, Ryszard Banaś i Karol Kłósek, sołtys Trzciany Eugeniusz Burek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie Józef Nowak oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie Stanisław Piasecki.
   Na przewodniczącego zebrania strażacy wybrali Krzysztofa Kąckiego, a na protokolantkę Ewelinę Węglarz. Wybrano także trzyosobowa Komisję Uchwał i Wniosków.

 Zebranie OSP w Trzcianie.  Zebranie OSP w Trzcianie.
Ślubowanie nowo przyjętych druhów. Uczestnicy zebrania sprawozdawczego OSP Trzciana.

    Po przyjęciu porządku obrad Naczelnik OSP Trzciana druh Janusz Szczur przyjął ślubowanie od nowych członków trzciańskiej OSP, wychowanków z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Karola Judki, Daniela Widły i Daniela Gutowskiego. To kolejny etap w odmładzaniu jednostki. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku trzciańscy strażacy przyjęli w swoje szeregi pięcioro młodych ludzi, w tym trzy kobiety.

 Zebranie OSP w Trzcianie.  Zebranie OSP w Trzcianie.
Zebranie prowadził Krzysztof Kącki. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Mirosław Mordarski.

    Punktem wyjścia do dyskusji o działalności jednostki były sprawozdania złożone kolejno przez: Prezesa Zarządu Krzysztofa Kąckiego, opiekuna MDP Tadeusza Olszewskiego, skarbnika Romana Bujaka i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mirosława Mordarskiego. Ukazały one, jak wiele działo się w jednostce w 2006 roku. Wprawdzie strażacy uczestniczyli tylko w 7 akcjach ratowniczych (w tym 2 - to wyjazdy do pożarów), ale poza tym napracowali się sporo ochraniając rajdy samochodowe, papieską pielgrzymkę na Błoniach w Krakowie, biorąc udział  w trzech ćwiczeniach (Dobczyce, Łąkta Górna - Muchówka, Kamionna), 7 zbiórkach ćwiczeniowych, zawodach powiatowych (MDP - obie pierwsze miejsca, dorośli - VI), pracach społecznych przy remizie (w tym przy montowaniu jednego z najnowocześniejszych w Małopolsce systemów alarmowania), nabożeństwach i uroczystościach kościelnych, strażackich oraz gminnych itd. Jednostka była także kontrolowana przez PSP z wynikiem bardzo dobrym. Kończąc swoje sprawozdanie prezes Kącki podziękował wszystkim strażakom i pomagającym instytucjom oraz powiedział, że najważniejszym zadaniem na najbliższe lata będzie rozbudowa remizy, a także dalsze wyposażanie jednostki w sprzęt i umundurowanie.
    W swoim sprawozdaniu z działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Tadeusz Olszewski podkreślił spore osiągnięcia młodych adeptów ruchu strażackiego (I miejsce w zawodach powiatowych), bardzo duże zainteresowanie uczniów działalnością w drużynach (zapisanych jest aż 50 osób, w tym 20 dziewcząt). Poinformował także o innych elementach pracy z młodzieżą (wycieczka do Starego Sącza, turniej wiedzy pożarniczej, ślubowanie i pasowanie na strażaków, duża ilość zbiórek, zwłaszcza w okresie przygotowawczym do zawodów). Wskazał na duże zasługi druha Stanisława Gutowskiego, który bezbłędnie przygotował MDP do udziału w zawodach powiatowych. Podziękował wszystkim, którzy pomagali w prowadzeniu drużyn, ich udziale w zawodach, wycieczkach oraz finansowali ich działalność (Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP , Wójt Gminy).
   Kolejnym sprawozdawca był skarbnik zarządu Roman Bujak, który przedstawił szczegółowo wpływy i wydatki jednostki.  Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Mordarski poinformował o działalności kontrolnej Komisji, podkreślając, że kontrole wykazały dobrą i prawidłową działalność finansową i merytoryczną Zarządu.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
Jako pierwszy z gości przemawiał Wójt Józef Nowak. Po nim głos zabrał kpt. Czesław Ziaja z PSP w Bochni.

    Potem rozpoczęła się dyskusja, w której  - jako pierwszy - głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego - Wójt Józef Nowak. Wyraził radość z przyjęcia nowych członków, a zwłaszcza z faktu, że pierwsze kroki w swoim dorosłym życiu kierują właśnie do straży pożarnej. - OSP Trzciana daje przykład dobrej pracy z drużynami młodzieżowymi - powiedział. Okazał również radość z nowego systemu alarmowania oraz faktu, że w 2006 roku ilość strażackich interwencji była mała. Odnosząc się do planów rozbudowy Domu Strażaka powiedział, że będzie na ten temat dyskusja w Radzie Gminy. Jest także szansa pozyskania na ten cel środków pozabudżetowych. Wystąpienie zakończył podziękowaniami dla strażaków za ich ofiarność, pracę społeczną, zaangażowanie i społeczna służbę dla lokalnej społeczności.
    W dyskusji głos zabrał również gość z PSP w Bochni - kapitan Czesław Ziaja.  Omówił wyniki przeprowadzonej przez PSP kontroli we wszystkich jednostkach OSP na terenie powiatu. Poinformował o wprowadzeniu normatywów wyposażenia samochodów i jednostek, a także o czekających OSP Trzciana ćwiczeniach wojewódzkich. Dłuższy czas mówił o nowych szkoleniach czekających strażaków, a swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami za współpracę z PSP, którą ocenił jako bardzo dobrą.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
Podziękowania trzciańskim strażakom złożył także Stanisław Piasecki. W dyskusji głos zabrał również sołtys Trzciany Eugeniusz Burek.

    W podobnym tonie wypowiedział się Komendant Gminny - druh Stanisław Piasecki. - Jestem dla Was pełen uznania i za wszystko, co zrobiliście chcę wam podziękować - powiedział, kończąc swoje krótkie wystąpienie życzeniami, aby było dla wszystkich tyle samo powrotów, co i wyjazdów do akcji.
   W dyskusji wypowiadało się jeszcze kilka osób, m. in. sołtys Eugeniusz Burek (prosił o przegląd drzew i koryt potoków oraz stwierdził, że strażacy powinni otrzymać wynagrodzenie za czas poświęcony na udział w szkoleniach, proponował strażakom rozwinięcie działalności kulturalnej), Stanisław Bujak (wnioskował o zakup nowego samochodu, bo Mercedes jest już bardzo wysłużony), Stanisław Gutowski (sprawa umiejscowienia sprzętu, będącego na wyposażeniu MDP oraz konieczności wykonania nowych elementów toru przeszkód), Tadeusz Olszewski (prosił, zwłaszcza młodych członków jednostki, o pomoc w prowadzeniu zajęć z drużynami młodzieżowymi oraz podziękował za współpracę przy redagowaniu książki "Ochotnicy ziemi bocheńskiej").
   Końcowym elementem dyskusji był wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi OSP Trzciana absolutorium. Przy dwóch głosach wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym, Zarząd uzyskał absolutorium. Zebrani podjęli także uchwały w sprawie planu pracy i planu finansowego.  Zaplanowano m. in. przyjęcie nowych członków, rozpoczęcie prac związanych z rozbudową Domu Strażaka, dalsze szkolenia i zakupy sprzętu oraz mundurów, pogadanki w szkołach. Uchwalono także wysokość składki członkowskiej.
   W końcowej części zebrania Krzysztof Kącki zaapelował do strażaków o przekazywanie 1% podatku na cele straży pożarnych. Pani Franciszka Pawlicka pochwaliła działalność MDP, które uczą służby drugiemu człowiekowi. Wnioskowała o pomaganie nauczycielom w ich pracy pozalekcyjnej z młodzieżą. Radny Ryszard Banaś poparł projekt rozbudowy Domu Strażaka, uznając ją za konieczną i bardzo potrzebną. Stwierdził, że pierwszym działaniem powinno być przygotowanie planów i pozyskanie potrzebnych zezwoleń.
   Po prawie trzech godzinach obrad strażacy zakończyli owocne i bogate w plany zebranie. Już po jednym miesiącu  działania w 2007 roku okazało się, że nowy rok będzie trudniejszy, bo ilość interwencji tej jednostki w 2007 roku już dorównała ilości wyjazdów w całym 2006 roku. Trzeba życzyć trzciańskim strażakom powodzenia w realizacji ich planów oraz spokoju i uznania w oczach lokalnego społeczeństwa, dla którego gotowi są pełnić służbę i nieść pomoc w każdej potrzebie. A za rok czeka ich podobne spotkanie na zebraniu sprawozdawczym. Będzie to już wtedy drugi rok działania obecnego zarządu jednostki.

wstecz