STRAŻACKI POKAZ DLA GIMNAZJALISTÓW

Strażacki pokaz dla gimnazjalistów.

    Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami, a ich podstawowymi celami i zadaniami są: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu, działania na rzecz ochrony środowiska oraz wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.
    Jak widać jednostki OSP mają do zrealizowania wiele zadań, nie tylko ratowniczych. W swojej działalności muszą uwzględnić także współpracę z innymi instytucjami oraz prowadzenie działań prewencyjnych i promujących społeczną działalność w tej właśnie organizacji. Przykładem bardzo dobrego współdziałania strażaków - ochotników ze szkołą jest to, co dzieje się w Trzcianie. Uczniowie i kadra pedagogiczna tutejszego gimnazjum współpracują ze sobą często w w rożnych formach.

Strażacki pokaz dla gimnazjalistów. Strażacki pokaz dla gimnazjalistów.

   To właśnie z gimnazjum rekrutuje się zdecydowana większość członków młodzieżowych drużyn pożarniczych założonych przez OSP Trzciana. Nauczyciel Tadeusz Olszewski i strażak Stanisław Gutowski prowadzą tu aż cztery takie drużyny. Do odbywania zbiórek, szkoleń i zajęć rekreacyjnych używają często sprzętu i pomieszczeń szkoły. Każdego roku członkowie tych drużyn oraz wszyscy chętni uczniowie biorą licznie udział w szkolnych eliminacjach Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", a zarząd OSP Trzciana funduje nagrody.

Strażacki pokaz dla gimnazjalistów. Strażacki pokaz dla gimnazjalistów.

    Inna forma współpracy jest włączanie się strażaków w zajęcia edukacyjne, co dotyczy zwłaszcza realizacji zagadnień z zakresu ścieżki edukacyjnej "Obrona cywilna". Temu celowi służą pokazy sprzętu ratowniczego i demonstracje działań ratowniczych.
    Taki właśnie pokaz miał miejsce 6 marca 2007 roku. Uczestniczyło w nim sześciu członków OSP Trzciana: Robert Adamczyk (strażak zawodowy z JRG PSP w Bochni), Stanisław Gutowski (strażak zawodowy z Wojskowej Straży Pożarnej Jednostki w Kłaju), Jan Satała - mechanik OSP w Trzcianie, Andrzej Grabowski, Henryk Cempura, Krzysztof Kącki - ratownicy z OSP w Trzcianie.

Strażacki pokaz dla gimnazjalistów. Strażacki pokaz dla gimnazjalistów.

     Pokaz składał się z dwóch części. Na jednym stanowisku gimnazjaliści poznawali samochód ratowniczy i jego wyposażenie, a na drugim oglądali pokaz ratownictwa drogowego i udzielanie pomocy przedmedycznej.

Strażacki pokaz dla gimnazjalistów. Strażacki pokaz dla gimnazjalistów.

    W przyszłości dyrektor szkoły pan Andrzej Kącki planuje także wspólne ze strażakami ćwiczenia na obiekcie szkoły, połączone z ewakuacją uczniów i pracowników gimnazjum. Będzie to kolejny przykład właściwej współpracy straży i szkoły. Wszystkie te działania maja jeszcze jedną wartość. Nie tylko uczą pewnych umiejętności, ale także zachęcają do społecznego działania w strażackim ruchu. OSP Trzciana może więc być pewna, że w najbliższych latach nie braknie chętnych do społecznego działania w jej szeregach.

wstecz