wybory2007-0m.jpg (9085 bytes)

    7 września 2007 roku 377 głosami za, 54 - przeciw, 20 - wstrzymującymi się posłowie zdecydowali o skróceniu kadencji Sejmu. Marszałek Ludwik Dorn podpisał uchwałę, a Prezydent Lech Kaczyński ogłosił termin przyspieszonych wyborów, które odbędą się 21 października.
     Wybory do Sejmu RP są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybranym do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Do Sejmu wybiera się 460 posłów z okręgowych list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych.
    Wybory do Senatu RP są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybranym do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. Do Senatu wybiera się 100 senatorów według zasady większości.

    Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

RELACJA I WYNIKI WYBORÓW >>>

    Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kamionnej powołanej Zarządzeniem Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

1.    Kępa Anna - Przewodnicząca OKW
2.    Legień Piotr - Z-ca Przew. OKW
3.    Szczepanik Urszula - Członek OKW
4.    Dudek Piotr - Członek OKW
5.    Grabowski Robert - Członek OKW
6.    Mikołajek Michał - Członek OKW
7.    Rosiek Aldona - Członek OKW

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kierlikówce powołanej Zarządzeniem Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

1.    Błasińska Anna - Przew. OKW
2.    Piasecki Stanisław - Z-ca Przew. OKW
3.    Śliwa Barbara - Członek OKW
4.    Grabowska Agnieszka - Członek OKW
5.    Śliwa Katarzyna - Członek OKW
6.    Waligóra Jan - Członek OKW
7.    Łukasik Jan - Członek OKW

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Leszczynie powołanej Zarządzeniem Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

1.    Pietroń Maria - Przew. OKW
2.    Krawczyk Józef - Z-ca Przew. OKW
3.    Łabęda Grażyna - Członek OKW
4.    Szaraj Maria - Członek OKW
5.    Leśniak Augustyn - Członek OKW
6.    Drożdż Jolanta - Członek OKW
7. Bujak Barbara - Członek OKW

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Łąkcie Dolnej powołanej Zarządzeniem Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

1.    Kukla Kamil - Przew. OKW
2.    Lipnicka Alina - Z-ca Przew. OKW
3.    Stańdo Jadwiga - Członek OKW
4.    Kukla Anna - Członek OKW
5.    Młyńska Jolanta - Członek OKW
6.    Długosz Stanisław - Członek OKW
7.    Drożdż Mateusz - Członek OKW

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Trzcianie powołanej Zarządzeniem Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

1.    Kinel Henryka - Przew. OKW
2.    Dutkiewicz Szymon - Z-ca Przew. OKW
3.    Cierniak Anna - Członek OKW
4.    Banaś Anna - Członek OKW
5.    Zegarlińska Katarzyna - Członek OKW
6.    Mikołajek Bronisława - Członek OKW
7.    Mordarska Beata - Członek OKW

Zarządzenie Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana z dnia 25 września 2007 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

     Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP / Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm./
zarządzam:

§ 1.

Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. w składach osobowych jak w Załącznikach Nr 1- 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                     /-/ mgr inż. Józef Nowak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

OKW Nr 1 w Kamionnej

1.    Kępa Anna - zam. Żegocina,- " Z urzędu"
2.    Szczepanik Urszula - zam. Leszczyna
3.    Dudek Piotr - zam. Kierlikowka
4.    Legień Piotr - zam. Kamionna
5.    Grabowski Robert - zam. Rdzawa
6.    Mikołajek Michał - zam. Trzciana
7.    Rosiek Aldona - zam. Kierlikowka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

OKW Nr 2 w Kierlikówce

1.    Piasecki Stanisław - zam. Kierlikówka - " Z urzędu"
2.    Śliwa Barbara - zam. Trzciana
3.    Grabowska Agnieszka - zam. Ujazd
4.    Błasińska Anna - zam. Ujazd
5.    Waligóra Jan - zam. Ujazd
6.    Łukasik Jan - zam.Kierlikówka
7.    Śliwa Katarzyna - zam. Kierlikówka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

OKW Nr 3 w Leszczynie

1.    Łabęda Grażyna - zam. Łapanów -" Z urzędu"
2.    Pietroń Maria - zam. Leszczyna
3.    Szaraj Maria - zam. Leszczyna
4.    Krawczyk Józef - zam. Leszczyna
5.    Leśniak Augustyn - zam. Trzciana
6.    Drożdż Jolanta - zam. Trzciana
7.   Bujak Barbara - zam. Leszczyna

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

OKW Nr 4 w Łąkcie Dolnej

1.    Stańdo Jadwiga - zam. Zbydniów -  "Z urzędu"
2.    Kukla Anna - zam. Łąkta Dolna
3.    Kukla Kamil - zam. Kierlikówka
4.    Młyńska Jolanta - zam. Kierlikówka
5.    Długosz Stanisław - zam. Łąkta Dolna
6.    Drożdż Mateusz - zam. Trzciana
7.    Lipnicka Alina - zam. Kierlikówka

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 32/V/07 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

OKW Nr 5 w Trzcianie
1.    Cierniak Anna - zam. Trzciana - "Z urzędu"
2.    Kinel Henryka - zam. Leszczyna
3.    Dutkiewicz Szymon - zam. Trzciana
4.    Banaś Anna - zam. Trzciana
5.    Zegarlińska Katarzyna - zam. Trzciana
6.    Mikołajek Bronisława - zam. Trzciana
7.    Mordarska Beata - zam. Trzciana

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 września 2007 r.

        Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:
     Okręg wyborczy nr 15 do Sejmu i okręg wyborczy nr 14 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część województwa małopolskiego. W okręgu wyborczym nr 15 do Sejmu wybieranych będzie 9 posłów, w okręgu wyborczym nr 14 do Senatu wybieranych będzie 2 senatorów.
    W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki oraz miasto na prawach powiatu: Tarnów
    Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9.

                                                                                                                                                                    Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
                                                                                                                                                                                         (-) Ferdynand Rymarz

KALENDARZ WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2007

    Pierwszy termin z kalendarza wyborów parlamentarnych - które odbędą się 21 października - upływa 16 września. Do tego dnia partie i koalicje mają czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub na senatorów. Wtedy również będą powołane okręgowe komisje wyborcze.

Do 21 września muszą zostać ogłoszone informacje o okręgach wyborczych, ich numerach, granicach obwodów i adresach siedzib komisji. W tym samym terminie musi się też zakończyć zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatur do składów obwodowych komisji wyborczych.

Do 26 września do godz. 24:00 komitety wyborcze muszą zgłosić do rejestracji w PKW okręgowe listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

Do 30 września wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają powołać obwodowe komisje wyborcze. Tego samego dnia upłynie też termin ogłoszenia informacji o numerach i granicach obwodów do głosowania za granicą i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Od 30 września do 7 października żołnierze, policjanci, inni funkcjonariusze oraz odbywający służbę w obronie cywilnej w systemie skoszarowanym poza miejscem swego zamieszkania, będą mogli składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w miejscu, gdzie chcą głosować.

Do 7 października gminy sporządzą listy wyborców.

6 października w mediach publicznych ruszą specjalne bloki audycji wyborczych poszczególnych zarejestrowanych komitetów, które będą prezentowane do 19 października do północy.

Do 11 października wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkali muszą złożyć wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Tego samego dnia upłynie termin na obwieszczenie przez okręgowe komisje wyborcze informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów i senatorów.

16 października mija czas na zgłaszanie przez osoby chcące zagłosować, a przebywające na polskich statkach morskich, wniosków o wpisanie ich do spisów wyborców utworzonych na tych statkach. Również do tego dnia chcący oddać głos obywatele polscy przebywający za granicą muszą złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców we właściwym obwodzie.

Tegoroczna kampania przed wyborami parlamentarnymi zakończy się 19 października o godz. 24:00.

Głosowanie odbędzie się 21 października w godz. od 6:00 do 20:00.

wstecz.