STRAŻACKIE ZEBRANIE W TRZCIANIE

Zebranie członków OSP w Trzcianie. Zebranie członków OSP w Trzcianie.
Przybyłych gości powitał prezes zarządu OSP Trzciana - Krzysztof Kącki. W zebraniu uczestniczyło 23 druhów.

    Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami i mają statutowy obowiązek odbycia walnego zebrania na początku każdego roku kalendarzowego. Jako jedno z pierwszych, odbyło się zebranie członków OSP Trzciana - najstarszej i najliczniejszej jednostce OSP na terenie Gminy. 13 stycznia 2008 r. strażacy dokonali podsumowania roku minionego, który był dla tej właśnie jednostki okresem intensywnych działań ratowniczych. W swoim sprawozdaniu z działalności Prezes Zarządu OSP Trzciana Krzysztof Kącki podał, że trzciańscy strażacy wyjeżdżali w 2007 r. do działań aż 28 razy, w tym 2 poza teren gminy.

Zebranie członków OSP w Trzcianie. Zebranie członków OSP w Trzcianie.
Naczelnik OSP Trzciana Janusz Szczur przyjmuje ślubowanie od Marcina Bębenka. Wójt Józef Nowak wręczył dyplom uznania Andrzejowi Tabakowi.

    Zanim jednak zarząd mówił o swojej pracy, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2007 r. poprzedniego prezesa zarządu Stanisława Bujaka; odbyła się także ceremonia wręczenia pamiątkowego dyplomu z podziękowaniami dla drugiego ze strażaków ratujących mieszkankę Trzciany z płonącego domu - Andrzeja Tabaka (drugi - Stanisław Gutowski otrzymał takie samo wyróżnienie podczas noworocznego spotkania opłatkowego) oraz przyjęcie w strażackie szeregi nowego druha - Marcina Bębenka - wychowanka młodzieżowej drużyny pożarniczej. 13 druhów otrzymało także odznaki za wysługę lat. Najstarszy z nich - Jan Satała już ponad 45 lat pełni służbę dla dobra społecznego. 35 - letni staż ma Tadeusz Krzysiek, a 20 - letni: Roman Bujak, Andrzej Grabowski, Marek Kącki, Tadeusz Olszewski, pozostali mniejszy.

Zebranie członków OSP w Trzcianie. Zebranie członków OSP w Trzcianie.
Odznakę "Za wysługę lat" otrzymał m. in. Jan Satała. Goście trzciańskich strażaków.

     Trwające ponad dwie godziny zebranie prowadził Krzysztof Kącki. Prowadzone było sprawnie, ale ilość omówionych spraw była bardzo duża. Strażacy i zaproszeni goście: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzcianie Józef Nowak, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Jerzy Dudek, Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie Stanisław Piasecki, Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie Jacek Trzeciak, sołtys Trzciany Eugeniusz Burek, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzcianie Andrzej Kącki oraz 23 strażaków trzciańskiej jednostki (w tym kapelan strażaków Gminy Trzciana - ks. Władysław Midura) wysłuchało obszernego sprawozdania zarządu za 2007 rok. Prezes Krzysztof Kącki mówił nie tylko o rekordowej liczbie wyjazdów do działań ratowniczych, ale także o społecznej pracy strażaków dla społeczności wiejskiej, współdziałaniu ze szkołami (pokazy, pogadanki itp.), współorganizacji "Święta Gminy", udziale w ćwiczeniach powiatowych, przeprowadzonej akcji "Bezpiecznie przeżyć zimę", udziale w uroczystościach kościelnych, przeprowadzonych remontach, zakupach nowego sprzętu i umundurowania, wydaniu kolejnego kalendarza. Przedstawił także zarys planu działalności jednostki na 2008 rok. To bardzo ambitny plan, podobnie jak zaplanowany budżet w wysokości ponad 13 tys. zł. Zebrani wysłuchali także sprawozdania opiekuna drużyn młodzieżowych Tadeusza Olszewskiego. Także tutaj wiele się wydarzyło, a o tym, że praca z tymi drużynami jest dobra świadczy fakt, że ciągle przybywa chętnych do działania w tych drużynach. W końcu 2007 roku trzeba było utworzyć trzecią drużynę, gdyż liczba członków MDP przekroczyła 40 osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zebranie członków OSP w Trzcianie. Zebranie członków OSP w Trzcianie.
Zebranie prowadził Krzysztof Kącki, obok niego Stanisław Pławecki - Komendant Gminny ZOSP. Mirosław Mordarski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

    Sprawozdanie z działalności finansowej przedstawił skarbnik Roman Bujak. W 2007 roku jednostka dysponowała budżetem 5582 złote. Z kolei sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował jej przewodniczący Mirosław Mordarski. Komisja pozytywnie oceniła działalność zarządu. W dyskusji nad sprawozdaniami wypowiedziało się wiele osób, w tym także zaproszeni goście.

Zebranie członków OSP w Trzcianie. Zebranie członków OSP w Trzcianie.
Za społeczna pracę dziękował strażakom Wójt Gminy - Józef Nowak. Życzenia złożył strażakom kpt. Czesław Ziaja - z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

     Jako pierwszy przemawiał Wójt Gminy Józef Nowak, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego i członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Bardzo wysoko ocenił poziom sprawozdań. Podziękował strażakom za wysoki poziom gotowości, niezawodność, wiele podjętych inicjatyw. W swoim wystąpieniu odniósł się do problemów związanych z tzw. ekwiwalentem za udział w akcjach ratowniczych, specjalizacji trzciańskiej jednostki (zaproponowano wcześniej ratownictwo wodne, a strażacy chcą także ratownictwo drogowe, bo mają do niego sprzęt i spore już doświadczenie), projektem rozbudowy Domu Strażaka, planem zakupów. Złożył zebranym noworoczne życzenia.
      Złożył je także drugi z gości - kpt. Czesław Ziaja - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. Pogratulował trzciańskim strażakom godnego wypełnienia złożonej przysięgi i odwagi podczas akcji ratowniczej. Odniósł się do problemu obowiązkowych, długotrwałych szkoleń (100 godzin). Stwierdził, że w znacznej części będą mogły się odbywać na miejscu tj. w danej gminie. Uznał, że strażaków w bardzo dużym stopniu obciąża zbyteczna biurokracja. Poinformował także, że jest już projekt ustawy, bardziej przyjaznej dla strażaków - ochotników.

Zebranie członków OSP w Trzcianie. Zebranie członków OSP w Trzcianie.
Za dobrą współpracę podziękował trzciańskim strażakom Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie
Stanisław Piasecki.
Andrzej Kącki - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzcianie - także dziękował strażakom
za bardzo dobre współdziałanie ze szkołą.

     Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzcianie - pan Andrzej Kącki - podziękował trzciańskim strażakom za bardzo dobrą współpracę, która daje obustronne korzyści. Podkreślił wychowawcze znaczenie prowadzenia drużyn młodzieżowych. Podziękował także za sprawne przeprowadzenie Święta Gminy, które zorganizowano na placu szkolnym. Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie Stanisław Piasecki ocenił współdziałanie z OSP Trzciana jako bardzo dobre.  współpracę. Sołtys Trzciany pan Eugeniusz Burek w imieniu społeczności wsi podziękował strażakom za ofiarną pracę społeczną. - Jestem pewny, że potraficie skutecznie zapewnić mieszkańcom wsi bezpieczeństwo - powiedział i obiecał dalszą pomoc finansową ze strony rady sołeckiej.
     Krzysztof Kącki wypowiedział się w dwóch sprawach: najpierw zgłosił wniosek pod adresem PSP w Bochni, aby jedną z jednostek południowej części powiatu przygotować i wyspecjalizować do walki z pożarami lasów w górskim terenie, a potem zapytał o sprawę odszkodować, za zniszczenia spowodowane podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Odpowiedzi udzielili: kpt. Czesław Ziaja i Jerzy Dudek.

Zebranie członków OSP w Trzcianie. Zebranie członków OSP w Trzcianie.
Finansowe wsparcie dla trzciańskich strażaków obiecał sołtys Trzciany Eugeniusz Burek. Strażacy udzielili zarządowi absolutorium i przyjęli plan pracy na 2008 r.

    W dalszej części zebrania strażacy z OSP w Trzcianie podjęli kilka uchwał, m. in. w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium, przyjęcia zgłoszonych wniosków (o kontynuacji akcji "Bezpiecznie przeżyć zimę", włączeniu się w przygotowanie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych, wprowadzenia nowych numerów do systemu alarmowania strażaków tej jednostki, urządzeniu punktu czerpania wody do beczkowozu, zorganizowania szkolenia podstawowego dla strażaków), planu pracy i planu finansowego na 2008 rok. W tym planie znalazły się m. in. zapisy o pozyskaniu nowych członków, przeprowadzeniu remontów boksów garażowych, zakupieniu motopompy i mundurów dla nowych członków jednostki, która liczy na początku 2008 roku (razem z członkami MDP i członkami honorowymi) 105 osób.
     W okresie od stycznia do końca marca podobne zebrania odbędą się we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy. Dzień wcześniej obradowali druhowie z OSP w Leszczynie. 19 stycznia zbiorą się strażacy z OSP w Kamionnej i OSP w Łąkcie Dolnej, 26 stycznia z OSP w Kierlikówce, a 2 lutego 2008 r. z OSP w Ujeździe i Rdzawie. Bez ochotniczych straży pożarnych trudno dziś sobie wyobrazić zapewnienie bezpieczeństwa na terenie odległych od Bochni miejscowości. Świadczy o tym chociażby rekordowa w 2007 roku liczba działań strażaków z OSP w Trzcianie. Samorząd gminny docenia ten fakt także w ten sposób, że zapewnił w swoim budżecie na 2008 rok kwotę 80.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej OSP. Nieco mniejsze, ale również spore środki zapewniają sobie jednostki same. Pomimo wielu trudności (braki kadrowe, braki wyposażeniu itp.) OSP wciąż należą do najaktywniejszych organizacji społecznych.

wstecz