OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANA - KONKURS OFERT

  Turniej o Puchar Wójta Turniej Samorządowy w piłce nożnej.
Imprezy sportowe w Gminie Trzciana: Turniej o Puchar Wójta i Turniej Samorządowy w piłce nożnej.

    Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

     Wójt Gminy Trzciana zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873,- z późn. zm./ do składania ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
    W ramach realizacji zadań wspierane będą następujące przedsięwzięcia:
1. projekty, których przedmiotem jest integracja i rywalizacja sportowa młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Trzciana.
2. projekty mające na celu przygotowanie i udział reprezentantów gminy w finałach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. przeprowadzenie rywalizacji drużyn z poszczególnych wsi Gminy w ramach rozgrywek o Puchar Wójta Gminy, w meczach piłki nożnej rozgrywanych na przełomie czerwca i lipca 2009 r.

    Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem 20.000.00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ). Wysokość środków w 2008 r. - 20.000.00 zł.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 15 stycznia 2009 r. do godz.15.00 oferty na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Trzcianie lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy: 32-733 Trzciana 302,- /liczy się data wpływu/.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu, warunkach uczestnictwa i dokumentach, które powinny zawierać oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzciana tel.(014) 613-61-22 wew. 27 oraz BIP Gminy Trzciana (www.trzciana.pl).

wstecz