AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA W GMINIE TRZCIANA

 Aktywizacja.

    W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie jest realizowany projekt pt. "Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Trzciana." Projekt będzie realizowany w okresie od 1.04.2009 do 31.12.2009 r. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
     Celem głównym tego projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczestnictwo w projekcie poprzez aktywizację społeczno - zawodową umożliwi osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji. Uczestnikami projektu będzie 5 osób z terenu Gminy Trzciana w wieku aktywności zawodowej . W ramach projektu zostaną zrealizowane następujace działania:
1. Uczestnicy projketu będą mieć zorganizowane spotakanie z doradcą zawodowym i psychologiem. W ramach spotkania z psychologiem odbędzie się trening kompetencji i umiejętnosci społecznych, z doradcą zawodowym warsztaty w formie aktywnego poszukiwania pracy.
2. W celu zdobycia nowych umiejętnosci i kwalifikacji odbędzie się kurs szkoleniowy.
Po zakończeniu szkoleń uczestnicy projketu otrzymają certyfikaty i zdobędą nowy zawód: profesjonalny handlowiec.
    Projektem będzie kierował koordynator projektu, którym jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pani Maria Kępa.

  

 wstecz