NABÓR NA STANOWISKA DO LGD "DOLINA RABY"

STowarzyszenie LGD "Dolina Raby".

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" (LGD), jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, działającym niezarobkowo na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Siedzibą LGD jest Gdów. Terenem działania LGD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar gmin Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina. LGD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
     Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby" (Krzysztof Kwatera - Prezes Zarządu, Krystyna Batko - Wiceprezes Zarządu, Andrzej Stańczyk - Członek Zarządu, Karol Kłósek - Członek Zarządu, Sławomir Gacek - Członek Zarządu ogłosił właśnie nabór na następujące stanowiska:

1. Kierownik Biura LGD
Zakres podstawowychobowiązków:    
- zarządzanie bieżącymi pracami biura LGD,
- określanie zadań asystentowi,
- organizacja i udział w posiedzeniach Zarządu oraz realizacja poleceń Zarządu,
- organizacja i udział w posiedzeniach Rady oraz realizacja decyzji Rady,
- przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy,
- informowanie Członków i Partnerów LGD o bieżących działaniach LGD m.in. poprzez organizację spotkań i szkoleń,
- uzupełnianie działań Zarządu,
- opracowywanie planów rocznych i wieloletnich rzeczowo - finansowych.
Wymagania podstawowe:   
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami,
- biegła obsługa komputera,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski).
Preferowane dodatkowe umiejętności:   
- doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
- znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia Leader.
- znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym.

2. Asystent kierownika
Zakres podstawowych obowiązków:
- prowadzenie bieżącej pracy biura,
- przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów,
- aktualizacja strony internetowej,
- prowadzenie spraw kadrowych.
Wymagania podstawowe:   
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami,
- biegła obsługa komputera,
- doświadczenie w pracy administracyjnej.
- znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski).
Preferowane dodatkowe umiejętności:
- znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia Leader,
- umiejętność pracy w zespole,- komunikatywność, samodzielność, kreatywność i rzetelność.

3. Księgowy
Zakres podstawowych obowiązków:
- prowadzenie spraw księgowo-płacowych,
- opracowywanie sprawozdań rzeczowo - finansowych w terminach wynikających z przepisów, potrzeb Rady i zarządu LGD,
- współudział w opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych,
- współpraca przy rozliczaniu projektów.
Wymagania podstawowe:
- wykształcenie min. średnie,
- znajomość i obsługa księgowych programów komputerowych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego,
Preferowane dodatkowe umiejętności:
- doświadczenie w prowadzeniu księgowości Stowarzyszeń,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, samodzielność, kreatywność i rzetelność.

4. Pracownik administracyjny
Zakres podstawowych obowiązków:

- przyjmowanie i obsługa klientów biura,
- obsługa korespondencji,
- obsługa urządzeń biurowych,
- organizowanie informacji i promocji.
Wymagania podstawowe:   
- wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
Preferowane dodatkowe umiejętności:
- doświadczenie w pracy administracyjnej,
- znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski),
- umiejętność pracy w zespole,- komunikatywność, samodzielność, kreatywność i rzetelność.

Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys - CV,
3)    kserokopie świadectw pracy,
4)    kserokopie dokumentów potwierdzajacych wykształcenie,
5)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie,
6)    inne wymagane na danym stanowisku (np. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie, że kandydat ma doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami, zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.).

Dokumenty należy składać w Urzędach Gmin objętych działaniem LGD "Dolina Raby" (Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina), osobiście lub listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dotyczy naboru do LGD", w terminie do dnia 22 kwietnia 2009 r. do godz. 15:00.

Informacje dodatkowe:
1)    siedzibą Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby" jest Gdów,
2)    siedzibą Biura LGD "Dolina Raby" będzie Łapanów,
3)    kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
4)    Zarząd LGD zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru (w całości lub części)  w przypadku nie otrzymania pomocy finansowej na funkcjonowanie LGD,
5)    wymagane dokumenty (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
6)    informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicach ogłoszeniowych i stronach internetowych Urzędów Gmin objętych działaniem LGD "Dolina Raby" oraz stronie internetowej LGD - www.dolinaraby.pl.

  

 wstecz