PODATKI SAMORZĄDOWE NA 2010 ROK

XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r.s)

Wybrane górne stawki podatkówlokalnych w 2009 i 2010 roku.

XXI Sesja Rady Gminy Trzciana - 20.11.2009 r.

Wybrane górne stawki podatkówlokalnych w 2009 i 2010 roku.

     Podatki lokalne to grupa podatków stanowiących dochody własne gmin. Rady gmin mają prawo do ustalania ich wysokości, kierując się stawkami maksymalnymi zawartymi w ustawie oraz interesem gminy i jej mieszkańców.Do podatków lokalnych zalicza się: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu (niesłusznie nazywany potocznie podatkiem drogowym), płacony przez mieszkających na obszarze gminy właścicieli środków transportu w wysokości uzależnionej od rodzaju i pojemności silnika pojazdu, podatek od posiadania psów, opłaty skarbowe, opłaty targowiskowe i miejscowe (taksa klimatyczna).

   
Uchwałą nr XXI/152/09 Rady Gminy Trzciana, podjętą na XXI Sesji w dniu 20 listopada 2009 r. ustalona została wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2010. Będą one wynosić będą rocznie:
1). od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;
2). od budynków lub ich części:
a). mieszkalnych - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e). pozostałych, w tym:
-    zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- letniskowych - 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- gospodarczych i innych - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3). od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

     Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

    Uchwałą nr XXI/153/09 z dnia 20 listopada 2009 roku Rada Gminy Trzciana określiła także wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
     Podatek od środków transportowych wynosić będzie w 2010 roku rocznie:
1.    a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
b)    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
c)    od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
d)    od autobusu,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
     Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XXI/153/09 z dnia 20 listopada 2009 r.

 Lp.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY TRZCIANA  (w zł od 1 pojazdu)

1.1

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

   440,00

1.2

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

   460,00

1.3

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton

i poniżej 12 ton

   720,00

2

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 390,00

3

Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton

   340,00

4.1

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30

   780,00

4.2

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą lub wyższą niż 30

1 440,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XXI/153/09 z dnia  20 listopada 2009 r.

Lp.

                   INNE PARAMETRY POJAZDU    SAMOCHODOWEGO RODZAJ, LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY TRZCIANA
( W ZŁ OD 1 POJAZDU)

Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1.Samochód ciężarowy o 2 osiach i DMC:

1.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

   660,00

         780,00

1.2

Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

   780,00

  880,00

1.3

Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

   880,00

1 000,00

1.4

Nie mniej niż 15 ton i więcej

1 100,00

       1 540,00

2.Samochód ciężarowy o 3 osiach i DMC:

2.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

1 000,00

1 100,00

2.2

Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

1 100,00

1 220,00

2.3

Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

1 220,00

1 270,00

2.4

Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony

1 270,00

1 330,00

2.5

Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton

1 330,00

1 790,00

2.6

Nie mniej niż 25 ton i więcej

1 550,00

1 880,00

3.Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:

3.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton

1 550,00

1 600,00

3.2

Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton

1 770,00

1 990,00

3.3

Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton

1 990,00

2 210,00

3.4

Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton

2 210,00

2 770,00

3.5

Nie mniej niż 31 ton i więcej

2 430,00

2 770,00

4.ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:

    ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

4.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

1 660,00

1 770,00

4.2

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

1 770,00

1 880,00

4.3

Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton

1 880,00

1 990,00

4.4

Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie

1 990,00

2 150,00

4.5

Powyżej 36 ton

2 100,00

2 320,00

5.ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:

    ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

5.1

Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie

1 660,00

1 990,00

5.2

Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton

1 880,00

1 990,00

5.3

Nie mniej niż 40 ton i więcej

2 100,00

2 780,00

 Załącznik nr 3  do Uchwały Rady Gminy Trzciana  Nr XXI/153/09 z dnia 20 listopada 2009 r.

Lp.

INNE PARAMETRY POJAZDU SAMOCHODOWEGO RODZAJ, LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) ZESPOŁU POJAZDÓW: NACZEPA/PRZYCZEPA+ POJAZD SILNIKOWY

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY TRZCIANA
( W ZŁ OD 1 POJAZDU)

Zawieszenie osi pneumatyczne  i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:

1.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

  340,00

  500,00

1.2

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

  390,00

  670,00

1.3

Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie

  670,00

  730,00

1.4

Powyżej 36 ton

  780,00

  830,00

2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:

2.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton

   560,00

   660,00

2.2

Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton

1 000,00

1 100,00

2.3

Nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie

1 100,00

1 550,00

2.4

Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1 330,00

1 660,00

2.5

Nie mniej niż 38 ton i więcej

1 550,00

1 990,00

3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:

3.1

Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie

1 100,00

1 220,00

3.2

Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton

1 220,00

1 330,00

3.3

Nie mniej niż 38 ton i więcej

1 330,00

1 660,00

wstecz