STRAŻACKIE ZEBRANIE W TRZCIANIE

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
W zebraniu uczestniczyło 28 druhów. Przybyłych gości powitał prezes zarządu OSP Trzciana - Krzysztof Kącki.

    Zakończyła się już tegoroczna kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP Gminy Trzciana. Ostatnie z cyklu zebrań, podczas których podsumowuje się działalność w roku minionym, udziela się absolutorium dla zarządów stowarzyszeń, a taki status mają OSP, uchwala plany pracy i plany finansowe na kolejny rok. 7 lutego 2009 roku takie właśnie zebranie odbyło się w najstarszej jednostce Gminy, w OSP w Trzcianie. Uczestniczyło w nim 28 spośród 46 członków tej jednostki. Na początku zebrania odbyła się ceremonia ślubowania dwóch nowych członków OSP w Trzcianie: Piotra Śliwy i Pawła Sroki. W dyskusji głos zabrali m. in. zaproszeni goście: kpt. Mirosław Mroczek z PSP w Bochni, Józef Nowak - Prezes i Sekretarz Jerzy Dudek oraz Komendant Gminny Stanisław Piasecki z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie. Bardzo sprawnie zebranie poprowadził Krzysztof Kącki - Prezes Zarządu OSP w Trzcianie.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
Naczelnik OSP Trzciana Janusz Szczur przyjmuje ślubowanie od nowych członków. Sprawozdanie z pracy w MDP złożył Stanisław Gutowski.

    On też przedstawił sprawozdania z działalnośći zarządu i jednostki w 2008 roku. Czytamy w nim m. in. Na dzień walnego zebrania OSP w Trzcianie liczy: 46 członków czynnych, 9 członków honorowych, 46 członków MDP W okresie sprawozdawczym w nasze szeregi wstąpił 1 druh. W 2008 roku mieliśmy 11 wyjazdów do akcji. Najwięcej wyjazdów było do usuwania skutków klęsk żywiołowych (wichury, opady deszczu), 6 wyjazdów - 4 razy wyjeżdżaliśmy do wypadków drogowych i 1 raz braliśmy udział w akcji gaśniczej. Pomimo tak małej liczby zdarzeń ten rok był chyba najtragiczniejszym w historii działań naszej jednostki. Dnia 19 lutego 2008 r. w pożarze zginął mieszkaniec Rdzawy, 27września przygnieciony ciągnikiem zginął mieszkaniec Kierlikówki. W wypadkach w Trzcianie i Kamionnej dwie osoby zostały ciężko ranne i tylko natychmiastowa pomoc uratowała ich życie. Pomimo że tego typu działania, gdzie o życiu człowieka decyduje każda sekunda, każdy ruch jest dla nas nowym wyzwaniem, druhowie nie zawiedli. Dowodem na to były słowa podziękowania kierowane do nas przez ratowników pogotowia po każdej takiej akcji.
     Przyjęcie priorytetu dla działań związanych z ratownictwem drogowym, wieloletnie zakupy, szkolenia przynoszą oczekiwane efekty. Jesteśmy w stanie samodzielnie prowadzić akcję ratowniczą w razie zaistnienia wypadku drogowego. Dziękuję strażakom, którzy wyróżnili się podczas tych działań: Mirosławowi Mordarskiemu, Stanisławowi Gutowskiemu, Grzegorzowi Śliwie, Markowi Judce. Wasza postawa pomaga przełamać bariery psychologiczne związane z wypadkiem, jest wzorem do naśladowania dla innych strażaków.
    W 2008 roku uczestniczyliśmy w dużych ćwiczeniach na terenie Puszczy Niepołomickiej w ramach Małopolskiej Brygady Odwodowej, oraz ćwiczyliśmy gaszenie drewnianych obiektów sakralnych na kościele w Rozdzielu - w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Bochni. W ciągu minionego roku mieliśmy dwie kontrole prowadzone przez KP PSP w Bochni. Dotyczyły one sprawności posiadanego sprzętu, posiadanych uprawnień, szkoleń, badań, prawidłowości prowadzenia dokumentacji, zgodności posiadanego wyposażenia z normatywami oraz sprawności bojowej. Wyniki kontroli były dla nas bardzo korzystne. W ramach szkoleń 4 druhów skończyło Kurs Ratownictwa Przedmedycznego, również 4 kurs podstawowy strażaka OSP - Część I. Podjęta została również uchwala o utworzeniu Jednostki Operacyjno - Technicznej II Kategorii.
   W ramach przygotowań do Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych odbyliśmy 7 zbiórek szkoleniowych. Zajęliśmy w tych zawodach drugie miejsce. Duży sukces w tych zawodach odniosły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które awansowały do zawodów powiatowych i zajęły tam bardzo wysokie lokaty. Dziewczęta pierwsze, a chłopcy drugie miejsce. Drużyny MDP uczestniczyły również w II. Powiatowym Turnieju Rekreacyjnym w Żegocinie. W ramach nagrody za liczne osiągnięcia opiekun MDP druh Stanisław Gutowski zorganizował wycieczkę tych drużyn do Zakopanego, którą ufundował UG w Trzcianie. Działalność tych drużyn zorganizowana jest w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej. Sukcesy tych drużyn możliwe są dzięki ogromnemu nakładowi pracy druha Stanisława Gutowskeigo
    W uznaniu za bohaterską postawę podczas akcji w dniu 7 grudnia 2007 roku druhowie Gutowski Stanisław i Tabak Andrzej odznaczeni zostali przez Prezydenta RP Krzyżami Zasługi za Dzielność. Krzyże tę wręczone zostały druhom podczas uroczystość na krakowskim rynku, dnia 10 maja 2008 r. przez Wojewodę Małopolskiego. W imieniu caiej jednostki podziękowania za wystąpienie z wnioskiem o nadanie tych odznaczeń, składam Komendantowi Powiatowemu PSP w Bochni, mi. bryg. Krzysztofowi Kokoszce. Współorganizowaliśmy również wraz z UG uroczystość Święta Gminy, z którego część dochodów przeznaczona została na potrzeby Gimnazjum w Trzcianie. Tradycyjnie pełniliśmy wartę honorową przy Grobie Pańskim, braliśmy udział w procesji Bożego Ciała, uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Różańcowym w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. Po raz pierwszy odprawione było w Trzcianie nabożeństwo oraz za dusze strażaków, którzy już opuścili nasze szeregi. Współpracowaliśmy z Zarządem Gminnym OSP RP w Trzcianie przy wydaniu kalendarza strażackiego, który bardzo spodobał się mieszkańcom naszej gminy. W minionym roku dokonano szeregu modernizacji posiadanego sprzętu. Dokonano napraw pomp, agregatu prądotwórczego, samochodu gaśniczego Mercedes. Zakupiony został materiał do dalszej przeróbki zamocowań sprzętu w samochodach. Przeprowadzono szereg prac na rzecz społeczności lokalnej, m. in. są to wycinka drzew, dowożenie wody, pompowanie studni, mycie parkingu pod kościołem.
W okresie sprawozdawczym zakupiono m. in. 4 mundury galowe, 4 czapki, 4 koszule, 2 pasy (ze środków własnych), pompę pływającą "Niagara", 2 ubrania specjalne, radiotelefon nasobny "Motorola GP 360", prądownica "Turbo Jet" z wkładami gaśniczymi (ze środków komendy Głównej PSP), sygnalizator bezruchu, terminal GSM (ze środków rady sołeckiej) oraz 2 węże W-52, 3 toporki, nóż do cięcia pasów, 2 mundury koszarowe, buty specjalne, łańcuchy przeciwśnieżne, (ze środków Urzędu Gminy). W planach na ten rok znajdują się następujące inwestycje: zakup butów specjalnych, zakup rękawic, zakup latarek, ubrań specjalnych i koszarowych, linek ratowniczych oraz modernizacja samochodów, remont pomieszczeń garażowych, systematyczna wymiana sprzętu nie posiadającego atestu na sprzęt atestowany, wyposażenie samochodów do stanu zgodnego z normatywami.
    Na koniec pragnę podziękować tym wszystkim, którzy aktywnie brali udział w przedstawionych działaniach. Na szczególne podziękowania zasłużyli druhowie, którzy brali udział w akcjach ratowniczych. Dziękuje druhowi Gutowskiemu za ogromny wkład w pracę z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi. Za wsparcie finansowe dziękuję sołtysowi Trzciany. Za dobrą współpracę dziękuję Wójtowi Gminy i panu Jerzemu Dudkowi, który zawsze służy nam fachową poradą, a na ręce pana komendanta składam podziękowania za wzorową współpracę, zarówno z Komendą, jak i z Jednostką Ratowniczo -Gaśniczą w Bochni.
    Swoje sprawozdania przedłożyli też:
Roman Bujak - skarbnik, Andrzej Grabowski - Komisja Rewizyjna i Stanisław Gutowski - opiekun MDP. W dyskusji nad sprawozdaniami jako pierwszy wypowiedział się Tadeusz Olszewski - sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni, który podziękował Zarządowi Gminnemu za współpracę w roku 2008 i podkreślił bardzo dobrą pracę sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Jerzego Dudka. Pogratulował licznych osiągnięć, a zwłaszcza bardzo dobrej pracy z młodzieżą oraz poinformował o najbliższych planach działania Zarządu Oddziału Powiatowego. Kapitan Mirosław Mroczek pochwalił OSP w Trzcianie za wysoką sprawność działania, dobre wyniki w przeprowadzonych kontrolach. Wyaśnił sprawę specjalizacji jednostek i tworzenia Jednostek Operacyjno - Technicznych, które w znaczącym stopniu upodobnią straże ochotnicze do straży zawodowych. Zaapelował także do druhów o zbieranie i wykonywanie opracowań dotyczących historii straży pożarnych. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego i jednocześnie Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak powiedział, że dla trzciańskiej straży miniony rok nie przyniósł zbyt wielu akcji, ale miały one trudny charakter. Podziękował strażakom za wysoką sprawność i niesienie pomocy. Pogratulowal osiągnięć, a następnie odniósł się do zaplanowanych działań, zwłaszcza do problemu rozbudowy remizy i ocenił, że są to bardzo ambitne plany. Za bardzo dobrą współpracę oraz wysoki poziom działań ratowniczych podziekował również Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie Stanisław Piasecki. Za ofiarną działanlość na rzecz mieszkańców wsi podziękował sołtys Trzciany Eugeniusz Burek. Przemówił także kapelan trzciańskich strażaków - ochotników ks. proboszcz Władysław Midura. Podziękował za włączanie się strażaków w życie parafialne, zapowiedział kontynuowanie rozpoczętej w 2008 roku tradycji strażackich zaduszek.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
Sprawozdanie złożył skarbnik OSP Trzciana. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Zebranie OSP w Trzcianie.

Zebranie OSP w Trzcianie.

Przemawiał kpt. Mirosław Mroczek.

Trzciańskim strażkom dziękował także Józef Nowak.

Zebranie OSP w Trzcianie.

Zebranie OSP w Trzcianie.

Stanisław Piasecki - Komendant Gminny ZOSP. Kapelan trzciańskich strażaków - ks. Władysław Midura.

    Po zakończeniu dyskusji i przedstawieniu wniosku o udzielenie absolutorium przez Komisję Rewizyjną oraz projektów uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków członkowie OSP w Trzcianie udzielili zarządowi   (przy 2 głosach wstrzymujących się) absolutorium oraz przyjęli plany pracy, plan finansowy na 2009 rok.

Zebranie OSP w Trzcianie. Zebranie OSP w Trzcianie.
W imieniu społeczności wsi podziękował sołtys Eugeniusz Burek. Głosowanie nad przyjęciem planu pracy na 2009 rok.

     W okresie od stycznia do teraz podobne zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy. Na wszystkich podkreślano olbrzymi wkład strażaków w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy, aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności, stałą poprawę wyposażenia i poziomu wyszkolenia jednostek. Pomimo wielu trudności, spowodowanych zwłaszcza wyjazdami zagranicznymi wielu członków OSP, organizacje te wciąż należą do najaktywniejszych i najwyżej ocenianych w badaniach opinii publicznej.

 wstecz