MCP.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 012 376 91 00
ul. Kordylewskiego 11 fax. 012 376 91 20
31-542 Kraków www.mcp.malopolska.pl
e-mail: info@mcp.malopolska.pl


Ogłoszenie o naborze wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w ramach schematu A działania 2.1
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

27.08.2009 r.

    MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój
i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty.

    Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działań wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wynosi 29 242 500 PLN*

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
.    rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
.    działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
.    zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
.    unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
.    modernizację środków produkcji,
.    zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: mikroprzedsiębiorstwa.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej, korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), a następnie pełną dokumentację - w formie określonej w Regulaminie konkursu - należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

w terminie od 17 września do 16 października 2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00

   Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 października 2009 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

   Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałą dokumentacją konkursową, dostępnymi na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl w zakładce "Nabór wniosków".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną - e-mail: info@mcp.malopolska.pl

*Zgodnie z kursem księgowym publikowanym na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html ) z dnia 30 lipca 2009 r., który wyniósł 4,1775 PLN
Kontakt:

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

Magdalena Migalska - tel. 012 376 91 10
Marcin Grega - tel. 012 376 91 91
Katarzyna Pikusa - tel. 012 376 91 93
Magdalena Zyguła - tel. 012 376 91 92

                                                                                                                                                                                                          

[wstecz]