Osuwisko w Trzcianie.

OSUWISKA I INNE SKUTKI MAJOWO - CZERWCOWEJ POWODZI

    W maju i czerwcu 2010 roku ulewne, wielodniowe deszcze spowodowały wielką powódź, która dotknęła rozległe obszary na terenie dorzecza Wisły i Odry. Dotknęła także Gminę Trzciana i spowodowała różnorakie skutki. We znaki nie dała się fala powodziowa (choć i tutaj były zalane obszary, co przyniosło straty w uprawach rolnych), co inne skutki długotrwałych opadów. W pierwszej kolejności należy wymienić osuwiska, które wystąpiły prawie we wszystkich sołectwach gminy. Przesunięcia często dosyć rozległych obszarów ziemi spowodowały zniszczenia w polach uprawnych, drogach i w kilku przypadkach spowodowały konieczność   opuszczenia zabudowań. W Łąkcie Dolnej, Ujeździe i Kamionnej nadzór budowlany nakazał albo rozebrać zabudowania. Dwie rodziny musiały opuścić domy. Jedna zamieszkała u rodziny, druga w mieszkaniu gminnym w szkole. Kilka dalszych zabudowań jest pod obserwacją i nie wiadomo jeszcze jak potoczą się ich dalsze losy.
    Przemieszczenie ziemi spowodowały także zniszczenie dróg, które stały się nieprzejezdne. Tak jest w Łąkcie Dolnej, Ujeździe (na dwóch odcinkach drogi powiatowej), w Trzcianie, choć tutaj ruch drogowy jest możliwy i jeszcze bezpieczny.
    Osuwiska wystąpiły na terenie Gminy Trzciana także po powodzi stulecia w 1997 roku. Ale nie było ich aż tak dużo, jak obecnie. Na dużym biurku urzędników w Urzędzie Gminny w Trzcianie dokumenty dotyczące rejestracji i opisu tych usuwisk ledwie się mieszczą. Dla każdego zagrożenia zakłada się odrębną dokumentację. W jej skład wchodzi mapka z zaznaczonym miejscem osuwiska, fotografia, opis. Rejestr po tegorocznej powodzi, sporządzony przez komisję gminną, liczy 22 pozycje. W Łąkcie Dolnej stwierdzono 6 osuwisk, w Trzcianie - 3, Kamionnej - 5, Leszczynie - 3, Rdzawie - 1, Ujeździe - 4. Tylko w Kierlikówce nie stwierdzono takich przypadków, choć i tam są osuwiska (dawne), jak np. na drodze powiatowej z Łąkty Górnej do Ujazdu.
   Na remont i odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br. Gmina Trzciana otrzymała od Wojewody Małopolskiego 170 tys. zł. Niestety niewiele będzie można za to zrobić, a na dodatek trzeba czekać na rozstrzygnięcie przetargów.

Fragment dokumentacji dotyczącej osuwisk w UG w Trzcianie. Fragment dokumentacji dotyczącej osuwisk w UG w Trzcianie.
Fragment dokumentacji UG w Trzcianie dotyczącej osuwisk.
Osuwisko w Łąkcie Dolnej. Osuwisko w Łąkcie Dolnej.
Sołtys Jan Kukla i Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak na terenie osuwiska w Łąkcie Dolnej, które zniszczyło m. in. drogę gminną.
Dom na osuwisku w Łąkcie Dolnej Dom na osuwisku w Łąkcie Dolnej
Dom na osuwisku w Łąkcie Dolnej trzeba było opuścić.
Osuwiska w Łąkcie Dolnej. Osuwiska w Łąkcie Dolnej.
Osuwiska w Łąkcie Dolnej.
Osuwisko w Ujeździe Osuwisko w Ujeździe
Osuwisko w Ujeździe spowodowało konieczność rozebrania zabudowań.
Osuwisko w Ujeździe zagraża kolejnemu domowi. Osuwisko w Ujeździe na drodze powiatowej - 1 fragment.
Osuwisko w Ujeździe zagraża kolejnemu domowi. Osuwisko w Ujeździe na drodze powiatowej - 1 fragment.
Osuwisko w Ujeździe na drodze powiatowej. Osuwisko w Ujeździe na drodze powiatowej.
Osuwisko w Ujeździe na drodze powiatowej. Osuwisko w Ujeździe na drodze powiatowej.
To osuwisko w Ujeździe na drodze powiatowej jest na długości ponad 100 metrów.
Osuwisko w Kamionnej - budynek do rozbiórki.  Kamionna -  przechylona stodoła na osuwisku.
Osuwisko w Kamionnej - budynek do rozbiórki. Kamionna -  przechylona stodoła na osuwisku.
 Kamionna -  popękany budynek gospodarczy  Kamionna -  popękany budynek gospodarczy
Kamionna -  popękany budynek gospodarczy przed tym samym osuwiskiem.
 Osuwisko przy drodze powiatowej w Trzcianie.  Osuwisko w Trzcianie.
Osuwisko przy drodze powiatowej w Trzcianie. Osuwisko w Trzcianie.
Trzciana - pole uprawne po przejściu fali powodziowej. Łąkta Dolna - pęknięcie i osuwisko na polu uprawnym.
Trzciana - pole uprawne po przejściu fali powodziowej. Łąkta Dolna - pęknięcie i osuwisko na polu uprawnym.

    Pamiętać trzeba o tym, że teren gminy położony jest na zapadliskach przedkarpackich, na terenach fliszowych, na których układ warstw gruntu sprzyja powstawaniu osuwisk, zwłaszcza po długotrwałych opadach deszczu. Likwidacja szkód osuwiskowych jest bardzo kosztowna, tak samo zresztą jak działania mające na celu zapobieganie osuwiskom (drenaże, odprowadzenie wód poza zagrożony teren, nasadzenia drzew i krzewów, budowa murów oporowych itd.). Z tego względu ważne jest, aby prowadzić odpowiednią politykę budowlaną i nie stawiać domów w miejscach zagrożonych osuwiskami.

wstecz