images.jpg (7813 bytes)

    Główny Urząd Statystyczny działając na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040), przystąpił do realizacji prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2010 (PSR 2010). 
    Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

    Dane zebrane w spisie rolnym pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich, pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 roku, dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej, w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.
    Ze względu na minimalizację kosztów spisu oraz zmniejszenie respondentów planuje się ograniczenie liczby badanych gospodarstw rolnych do poziomu gwarantującego wypełnienie zobowiązań międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb odbiorców krajowych.
    W PSR 2010 przewiduje się objęcie badaniem pełnym - około. 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą, ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów fizycznych stanowiących minimalne progi wymagane przez Eurostat oraz reprezentacyjnym - około 150 tys. pozostałych gospodarstw (gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, gospodarstwa rolne nieprowadzące działalności rolniczej).
    Ogółem w PSR 2010 badaniem będzie objętych ok. 1,8 mln podmiotów (wobec ok. 3 mln gospodarstw rolnych objętych badaniem w spisach 1996 i 2002 r.).
    W ramach spisu zostanie też przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych (osób fizycznych - metodą reprezentacyjną, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - metodą pełną).
    Na terenie Gminy Trzciana - jak poinformowała Pani Iwona Dudek - Lider Gminnego Komitetu Spisowego - czynności przedspisowe (tzw. obchód przedspisowy) zaczął   się 9 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia 2010 roku. Powołany jest Gminny Komitet Spisowy, które tworzą: Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak (Gminny Komiasarz Spisowy - funkcja "z urzędu", wynikająca z przepisów ustawy), Sekretarz Gminy Trzciana Danuta Michniak Dutkiewicz (Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego) oraz Iwona Dudek (Lider). W Urzędzie Gminy w Trzcianie działa także Gminne Biuro Spisowe.
    Zasadnicze czynności spisowe przeprowadzać będzie w dniach od 1 września do 17 października 2010 roku pięcioro przeszkolonych w Bochni (w dniach 28 - 30 lipca 2010 roku) rachmistrzów: Katarzyna Śliwa (spisywać będzie w Kierlikówce, Ujeździe i Rdzawie), Jan Dutkiewicz (Kamionna, część Trzciany), Urszula Pietras (Leszczyna, część Trzciany), Ewelina Węglarz (Trzciana), Justyna Kukla (Łąkta Dolna).

Katarzyna Śliwa podczas obchodu przedspisowego w Kierlikówce. Katarzyna Śliwa podczas obchodu przedspisowego w Kierlikówce.
Katarzyna Śliwa podczas obchodu przedspisowego w Kierlikówce.

     Już teraz rachmistrzowie dokonują obchodu przedspisowego. Towarzyszyłem krótko w takim właśnie obchodzie Pani Katarzynie Śliwie, która odwiedzała w dniu 12 sierpnia 2010 roku gospodarstwa rolne w Kierlikówce. - Podczas tego obchodu mamy za zadanie sprawdzenie, czy zgadzają się dane adresowe i naniesienie ewentualnych poprawek do przenośnego urządzenia elektronicznego (hand - held). Możemy także umawiać się na konkretny termin w sprawie spisu rzeczywistego we wrześniu lub październiku - informuje rachmistrzyni.
    Pani Katarzyna, tak jak każdy rachmistrz, posiada identyfikator ze zdjęciem, własnym imieniem i nazwiskiem, pieczęcią i podpisem dyrektora urzędu oraz pieczęcią urzędu statystycznego, a także urządzenie elektroniczne - rodzaj małego terminala z wgraną mapą GPS i specjalną aplikacją dającą możliwość wprowadzania danych. Odwiedzani przez rachmistrzów właściciele gospodarstw otrzymują także kopię listu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prof. dr hab. Józefa Oleńskiego, który jest jednocześnie Generalnym Komisarzem Spisowym oraz ulotki informacyjne o spisie. Jedna z nich poucza dokładnie jak można dokonać samospisu, opisywanego jako najwygodniejszą formę udziału w spisie; druga informuje m. in. o terminach i formach oraz celach Powszechnego Spisu Rolnego. Jest tam też przypomnienie, że podawane informacje mają dotyczyć stanu na 30 czerwca 2010 roku, a niektóre okresu 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca 2010 roku.
    Do tematu powrócimy po zakończeniu spisu i opracowaniu zebranych danych ogólnych, które mają dać obraz polskiego rolnictwa i opisać zmiany, jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku. W tegorocznym spisie (największym badaniu statystycznym polskiego rolnictwa) po raz pierwszy wykorzystane są informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych. Po raz pierwszy są stosowane wyłącznie formularze elektroniczne.

OFICJALNY SERWIS PSR 2010 >>>

[wstecz]