Serwis programu.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

     W dniu 31 maja 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę nr XLV/720/10 o Regulaminie udzielania stypendiów w ramach projektu "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regulamin obowiązuje począwszy od naboru wniosków na rok szkolny 2010/2011.

    Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:
- uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
- uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2009/2010;
- dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to kwota 1008 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1166 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2009;
- wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji.

    Informujemy, że w dniach od 6 września 2010 r. do 8 października 2010 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych".
    Wzór Wniosku o przyznanie stypendium, Regulamin udzielania stypendiów, oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące III naboru wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl .
    Wnioski o przyznanie stypendium można składać w wyznaczonym terminie w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie (VII piętro, pokój 708 lub 709), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłynęły do MCP po terminie naboru).
    Stypendium dla jednego ucznia w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego (..)" to łącznie 6000,00 zł (wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości 500,00 zł miesięcznie).
    W ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Opiekun Dydaktyczny ucznia, tj. nauczyciel/ pedagog/ doradca zawodowy zatrudniony w szkole, do której uczęszcza uczeń, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1160,00 zł za pełnienie opieki nad jednym uczniem. Rolą Opiekuna jest pomoc w przygotowaniu Indywidualnego Planu Rozwoju, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia przez okres otrzymywania stypendium, a także składanie sprawozdań: półrocznego i rocznego z realizacji IPR.
     W imieniu uczniów, dla których stypendium jest szansą na lepszy rozwój edukacyjny, bardzo proszę o rozpropagowanie informacji o możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu, w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Państwa miasta/powiatu/gminy.
     W imieniu Zespołu ds. Stypendiów MCP, w razie jakichkolwiek pytań dotyczących możliwości uzyskania stypendium, bardzo proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod adresem mailowym: info.uczen@mcp.malopolska.pl  lub pod numerami telefonu: (012) 376-91-61, (012) 376-91-64 lub (012) 376-91-66.

Monika Wrzosek - Koordynator projektu

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Zespół d/s stypendiów
ul. Kordylewskiego 11 (VII piętro)
tel. (012)-376-91-61
fax. (012)-376-91-20
e-mail: info.uczen@mcp.malopolska.pl

wstecz