OGŁOSZENIE W SPRAWIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANA

                                                                                                                                              Trzciana, dnia 25.11.2010 r.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana dla obszaru gminy Trzciana w granicach administracyjnych gminy Trzciana, w tym miejscowości: Trzciana, Łąkta Dolna, Leszczyna, Rdzawa, Ujazd, Kierlikówka, Kamionna.

    Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z poź zmn.) oraz uchwały Nr XXII/167/09 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2009 roku., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana dla obszaru gminy Trzciana w granicach administracyjnych gminy Trzciana, w tym miejscowości: Trzciana, Łąkta Dolna, Leszczyna, Rdzawa, Ujazd, Kierlikówka, Kamionna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03 grudnia 2010 r., do 27 grudnia 2010 r.,w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcianie (adres: 32-733 Trzciana 302 pok. nr 14) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 15.30.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 grudnia 2010 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcianie o godz. 9.30 - 14.00.
    Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzciana z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2011r.

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Trzciana

wstecz